Писмо до министър Мутафчиев и министър Орешарски

ПИСМО

До г‑н минис­тър Пла­мен Орешарски

До г‑н минис­тър Петър Мутафчиев

Изх. № 20/16.03.2007 г. Варна

Относ­но: Данъч­ни реви­зии на моряци.

Ува­жа­е­ми г‑да министри,

От про­уч­ва­ния, кои­то сме напра­ви­ли, над 95% от моря­ци­те, пла­ва­щи на чуж­ди кора­би, полу­ча­ват запла­ти­те си от рабо­то­да­те­ли, управ­ля­ва­щи дей­ност­та на кора­би­те в стра­ни, с кои­то наша­та стра­на има спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не. Тези моря­ци не би тряб­ва­ло да дъл­жат данъ­ци у нас, защо­то дъл­жи­ми­ят данък, съг­лас­но изрич­ния текст в спо­год­би­те, е вне­сен в стра­на­та, в коя­то фун­к­ци­о­ни­ра рабо­то­да­те­лят им.

Неза­ви­си­мо от това, при нас неп­ре­къс­на­то постъп­ва инфор­ма­ция от наши чле­но­ве за реви­зи­и­те, кои­то реги­о­нал­ни­те струк­ту­ри на Наци­о­нал­на­та аген­ция за при­хо­ди­те про­веж­дат. Натък­ва­ме се на раз­лич­ни под­хо­ди от раз­лич­ни­те дирек­ции, а поня­ко­га и от раз­лич­ни­те инс­пек­то­ри. Пора­ди лип­са­та на прак­ти­ка по тази кон­к­рет­на тема­ти­ка, данъч­ни­те инс­пек­то­ри тряб­ва да взе­мат в някои слу­чаи реше­ния по въп­ро­си, кои­то не са ясни и на сами­те тях. Няма един­ни ука­за­ния за про­веж­да­не­то на тези ревизии.

За по-голя­ма ясно­та ще се спрем на някол­ко основ­ни проб­ле­ма, кои­то изис­к­ват един­но тълкуване.

1.В спо­год­би­те, къде­то ста­ва дума в коя от дого­ва­ря­щи­те се дър­жа­ви тряб­ва да се обла­гат тру­до­ви­те въз­наг­раж­де­ния на моря­ци­те, основ­но е изпол­з­ван тер­ми­на “мяс­то на дейс­т­ви­тел­но управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то”, по-ряд­ко “мяс­то на регис­т­ра­ция на управ­ле­ни­е­то на пред­при­я­ти­е­то” и един­с­т­ве­но в спо­год­ба­та с Гър­ция се изпол­з­ва съче­та­ни­е­то “в дър­жа­ва­та, в коя­то се обла­гат с данък печал­би­те от изпол­з­ва­не­то на корабите”.
Някои данъч­ни инс­пек­то­ри счи­тат като мяс­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на кора­би­те, стра­на­та на фла­га на кора­ба. Ние смя­та­ме това тъл­ку­ва­ние за неп­ра­вил­но. Основ­ни­ят ни мотив за това се със­тои в след­но­то. Регис­т­ра­ци­я­та на кора­ба и при­ема­не­то на опре­де­лен флаг е дело на соб­с­тве­ни­ка. Той има пра­во да го регис­т­ри­ра в дър­жа­ва по избор. Кога­то покуп­ка­та на кора­ба е на лизинг, фла­гът на кора­ба се опре­де­ля от лизин­го­да­те­ля, с цел да може да си го въз­вър­не в слу­чай на неиз­п­ла­ща­не на внос­ки­те. По ната­тък соб­с­тве­ни­кът може да го изпол­з­ва в дър­жа­ва­та, в коя­то е регис­т­ри­ра­на него­ва­та ком­па­ния, може да го отда­де под наем на друг опе­ра­тор или наема­тел, кои­то да са регис­т­ри­ра­ни в дру­ги стра­ни. По този начин фла­гът на кора­ба не носи инфор­ма­ция за мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то му управ­ле­ние. Ето един при­мер от наша­та стра­на. В Пара­ход­с­тво БМФ-ЕАД има кора­би под фла­га на Мал­та. Пара­ход­с­тво­то е соб­с­тве­ник на дру­жес­т­во­то в Мал­та, кое­то пък е соб­с­тве­ник на кора­би­те, но кора­би­те са отда­де­ни за управ­ле­ние на Пара­ход­с­тво БМФ-ЕАД. На тези кора­би рабо­тят бъл­гар­с­ки моря­ци (но могат да рабо­тят и чуж­дес­т­ран­ни моря­ци) и Пара­ход­с­тво­то като пла­тец на запла­ти­те им, вна­ся данъ­ци и оси­гу­ров­ки съг­лас­но зако­ни­те у нас (там къде­то е мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на кора­би­те), неза­ви­си­мо от това как­ва е наци­о­нал­ност­та на моря­ка или какъв е фла­гът на кора­ба. От пре­го­во­ри­те и кон­сул­та­ци­и­те, кои­то сме пра­ви­ли при под­пис­ва­не на колек­тив­ни тру­до­ви дого­во­ри сме се убе­ди­ли, че така­ва е прак­ти­ка­та и в дру­ги­те страни.

2. Моря­ци­те, рабо­те­щи на чуж­ди кора­би под­пис­ват тру­до­ви дого­во­ри, в кои­то се уго­ва­ря чис­та­та сума, коя­то моря­кът тряб­ва да полу­чи. На бор­да на кора­ба все­ки месец за целия еки­паж се изгот­вя обоб­ще­но све­де­ние за дъл­жи­ми­те запла­ти като чис­та сума. Цяла­та запла­та или част от нея, моря­кът сре­щу под­пис, полу­ча­ва в брой от капи­та­на, а кога­то има оста­тък, може да наре­ди сума­та да се пре­ве­де по уго­во­ре­на смет­ка. Рабо­то­да­те­лят пра­ви необ­хо­ди­ми­те изчис­ле­ния как­ви данъ­ци и оси­гу­ров­ки се дъл­жат от моря­ка вър­ху изпла­те­ни­те на бор­да на кора­ба суми и ги вна­ся по опре­де­ле­ния, от мес­т­но­то зако­но­да­тел­с­т­во, ред. Така на прак­ти­ка моря­кът не знае как­ви суми са вне­се­ни от рабо­то­да­те­ля като данъ­ци и оси­гу­ров­ки. Освен това моря­кът, по вре­ме на рабо­та на бор­да на кора­ба, може въоб­ще да не посе­ти мяс­то­то на управ­ле­ние на кора­ба и няма как да полу­чи офи­ци­а­лен доку­мент за пла­те­ни­те данъ­ци. Освен това, ако рабо­то­да­те­лят му изда­де подоб­на слу­жеб­на бележ­ка, за да е валид­на у нас, по наши пред­по­ло­же­ния, на съща­та тряб­ва да се напра­ви завер­ка от ком­пе­тен­т­на служ­ба в съот­вет­на­та дър­жа­ва. В край­на смет­ка се полу­ча­ва така, че моря­кът не може да удос­то­ве­ри какъв точ­но данък е вне­сен от него­во име.

Счи­та­ме, че ако е нуж­но да се удос­то­ве­ря­ва раз­ме­ра на данъ­ка, Р Бъл­га­рия в съот­вет­с­твие със спо­год­ба­та може да изис­ка подоб­на инфор­ма­ция от съот­вет­ни­те дър­жа­ви, с кои­то има­ме склю­че­ни спо­год­би. Тази про­це­ду­ра да се отна­ся за граж­да­ни, кои­то не са рабо­ти­ли на тери­то­ри­я­та на тази дър­жа­ва, но са били наети на рабо­та на кора­би, управ­ля­ва­ни от дру­жес­т­ва в тази дър­жа­ва, при кое­то полу­че­на­та инфор­ма­ция да бъде счи­та­на за легална.

3. Дого­во­ри­те, кои­то в някои слу­чаи моря­кът сключ­ва с Посред­ни­ка не тряб­ва да се счи­тат за тру­до­ви дого­во­ри. Те се сключ­ват на осно­ва­ние на Наред­ба­та за посред­ни­чес­ка­та дей­ност и фор­мал­но опре­де­лят задъл­же­ни­я­та на стра­ни­те до сключ­ва­не­то на тру­до­ви­те дого­во­ри. По тези дого­во­ри Посред­ни­кът не дъл­жи никак­во въз­наг­раж­де­ние на моря­ка, тъй като послед­ни­ят не рабо­ти. Ако в тях има посо­че­но въз­наг­раж­де­ние, кое­то моря­кът ще полу­ча­ва след сключ­ва­не­то на тру­до­вия дого­вор, не озна­ча­ва, че в тру­до­вия дого­вор ще фигу­ри­ра съща­та сума и на моря­ка ще се изпла­ща посо­че­на­та сума. Само дейс­т­ви­тел­но изпла­те­на­та сума може да се изпол­з­ва за опре­де­ля­не на данъч­ни­те задъл­же­ния, кои­то моря­кът има в съот­вет­на­та страна.

4. Регис­т­ри­ра­ни­ят в Аген­ци­я­та по заетост­та посред­ни­чес­ки дого­вор може да не е с кора­боп­ри­те­жа­те­ля (опе­ра­то­ра, наема­те­ля, чар­тьо­ра), а да е с друг посред­ник, кой­то има вече склю­чен дого­вор с кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Още вед­нъж иска­ме да под­чер­та­ем, че Посред­ни­кът в чуж­би­на също не може да бъде тре­ти­ран като рабо­то­да­тел. В някои слу­чаи Посред­ни­кът в Бъл­га­рия може да е упъл­но­мо­щен от Кора­боп­ри­те­жа­те­ля да го пред­став­ля­ва за раз­лич­ни цели. Напри­мер Кора­боп­ри­те­жа­те­лят може да напра­ви общ пре­вод на запла­ти­те на моря­ци­те по смет­ка­та на Посред­ни­ка, а послед­ни­ят да прехвър­ли от сво­я­та смет­ка по смет­ки­те на моря­ци­те зара­бо­те­ни­те пари, с цел да се нама­лят бан­ко­ви­те раз­хо­ди за пре­во­ди­те. Ако има два­ма посред­ни­ци еди­ни­ят в Бъл­га­рия, а дру­ги­ят в чуж­би­на тога­ва може, пода­тел на пре­во­да към посред­ни­ка в Бъл­га­рия да е посред­ни­кът в чуж­би­на, а не Кора­боп­ри­те­жа­те­лят наел моряците.

Взе­май­ки под вни­ма­ние посо­че­но­то до тук, как­то и със­та­ве­ни­те към момен­та док­ла­ди за данъч­ни задъл­же­ния на моря­ци, кои­то не са били откри­ти на посто­ян­ния си адрес, защо­то са на рабо­та на бор­да на кораб, счи­та­ме, че е необ­хо­ди­мо да се дадат ясни и точ­ни инс­т­рук­ции на данъч­ни­те инс­пек­то­ри, извър­ш­ва­щи раз­по­ре­де­ни­те реви­зии как да се под­хож­дат в слу­ча­и­те, когато:

1. Моря­кът отсъс­т­ва от стра­на­та пора­ди рабо­та на бор­да на кораб и обек­тив­но е въз­пре­пят­с­тван да даде иска­на­та информация.

2. Моря­кът не е съх­ра­нил, склю­че­ни­те на бор­да на кора­ба, тру­до­ви дого­во­ри пора­ди изти­ча­не на сро­ка на договора.

3. Моря­кът няма доку­мен­ти за обща­та сума изпла­те­ни заплати.

4. Моря­кът няма доку­мен­ти за вне­се­ни­те данъ­ци в стра­на, с коя­то има­ме спо­год­ба за избяг­ва­не на двой­но данъч­но облагане.

5. Рабо­то­да­те­лят или данъч­на­та адми­нис­т­ра­ция в дого­ва­ря­ща­та дър­жа­ва отка­же да изда­де на моря­ка доку­мент за вне­се­ния данък.

Ува­жа­е­ми г‑да министри,

Насто­я­ва­ме да раз­по­ре­ди­те спи­ра­не на реви­зи­и­те до изгот­вя­не­то и раз­прос­т­ра­ня­ва­не­то на инс­т­рук­ця за кон­к­ре­ти­зи­ра­не и уед­нак­вя­ва­не на дейс­т­ви­я­та на данъч­ни­те инс­пек­то­ри от раз­лич­ни­те реги­о­нал­ни поде­ле­ния на НАП.

Пред­ла­га­ме, кога­то се дока­же, че моря­кът е рабо­тил за Кора­боп­ри­те­жа­тел управ­ля­ващ дей­ност­та на кора­ба от дър­жа­ва, с коя­то има­ме спо­год­ба за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, да не се изис­к­ва той да пред­ста­вя слу­жеб­на бележ­ка за вне­се­ния данък в тази дър­жа­ва, в слу­чай, че в спо­год­би­те има текст със след­ния сми­съл: “кога­то мес­т­но лице на Р. Бъл­га­рия полу­ча­ва дохо­ди от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния, кои­то в съот­вет­с­твие с раз­по­ред­би­те на спо­год­ба­та се обла­гат в дру­га­та дър­жа­ва, тези дохо­ди се изключ­ват от обла­га­не в Р. Бъл­га­рия”. Важ­но­то е в слу­чая да е упот­ре­бе­но гла­гол­но­то вре­ме “се обла­гат в дру­га­та дър­жа­ва”, вмес­то “са обло­же­ни в дру­га­та държава”.

Ако е нуж­на инфор­ма­ция за вне­се­ни данъ­ци в дър­жа­ви, с кои­то има­ме склю­че­ни спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, насто­я­ва­ме да бъде изис­ка­на от съот­вет­ни­те дър­жа­ви по офи­ци­а­лен път от НАП или от Минис­тер­с­т­во­то на финан­си­те съоб­раз­но пра­ви­ла­та за раз­мя­на на инфор­ма­ция, пред­ви­де­на в спогодбите.

Ако бъдат изпъл­не­ни тези наши иска­ния Ви уве­ря­ва­ме, че данъ­ци у нас, по наши пред­по­ло­же­ния ще се нало­жи да вне­сат не пове­че от 3 до 4 % от про­ве­ре­ни­те или пъту­ва­щи­те по чуж­ди кора­би хиля­ди бъл­гар­с­ки моря­ци. Оста­вя­ме на Вас да пре­це­ни­те дали си стру­ва тру­да да се анга­жи­рат данъч­ни­те слу­жи­те­ли с една тру­до­ем­ка и дъл­гот­рай­на зада­ча, чии­то ефект ще бъде мини­ма­лен. Друг е въп­ро­са, че тези моря­ци не тряб­ва да бъдат дис­к­ри­ми­ни­ра­ни спря­мо тези, кои­то са покри­ти от спогодбите.

В раз­го­во­ри­те с данъч­ни­те слу­жи­те­ли не само ние, но и моря­ци­те оста­ват с впе­чат­ле­ние, че те са запоз­на­ти със спо­год­би­те пове­че по отно­ше­ние обла­га­не­то на дру­ги­те дохо­ди (от иму­щес­т­ва, диви­ден­ти, автор­с­ки и лицен­зи­он­ни въз­наг­раж­де­ния) но не и на тру­до­ви­те дохо­ди. Счи­та­ме без­мис­ле­но със­та­вя­не­то на реви­зи­он­ни акто­ве, кои­то ще бъдат обез­си­ле­ни от съдеб­ни реше­ния. Едва ли НАП раз­по­ла­га с излиш­ни сред­с­тва за под­хран­ва­не на адво­ка­ти и съдии.

Ува­жа­е­ми г‑да министри,

Необ­хо­ди­ми са спеш­ни мер­ки. По наша инфор­ма­ция моря­ци­те масо­во започ­ват да прехвър­лят и про­да­ват имо­ти, да тег­лят вло­же­ни­те пари от наши­те бан­ки и да си откри­ват смет­ки в бан­ки на съсед­ни дър­жа­ви. Пред­по­ла­га­ме, че в бъде­ще те навяр­но ще пре­веж­дат запла­ти­те си в тези бан­ки и ще пол­з­ват сред­с­тва­та си у нас с помощ­та на кре­дит­ни кар­ти. Посред­ни­ци­те ще прехвър­лят дей­ност­та си в съсед­ни дър­жа­ви и инфор­ма­ция за пъту­ва­щи­те моря­ци у нас няма да има. Пове­че­то моря­ци ще започ­нат да се пред­ла­гат самос­то­я­тел­но на мор­с­кия тру­дов пазар, без помощ­та на посред­ник. Тряб­ва да отбе­ле­жим, че някои от тях са пред­при­е­ли тези дейс­т­вия пре­ди годи­ни, опа­ся­вай­ки се от нера­зум­ни акто­ве на данъч­на­та администрация.

За Ваша инфор­ма­ция, пред­ло­же­ни­е­то за въз­дър­жа­не от данъч­ни реви­зии на моря­ци­те не се при­ла­га от ТД на НАП.

В жела­ни­е­то си да бъдем в помощ на наши­те чле­но­ве и на Вас пред­ла­га­ме на сре­ща през след­ва­ща­та сед­ми­ца да обсъ­дим поста­ве­ни­те проблеми.

С ува­же­ние: Ата­нас Стойчев

Пред­се­да­тел

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Коментара

Отговори