Писмо на Моряшкия профсъюз да Министъря на финансите г‑н Пламен Орешарски относно инструкция за унифициране на процедурите при извършване на ревизии на моряците

ПИСМО

До г‑н минис­тър Пла­мен Орешарски

Минис­тър на финансите

София

копие

До г‑жа Мария Мургина

Дирек­тор ЦУ на НАП

София

Изх. № 25‑А/17.04.2007

Относ­но: Инс­т­рук­ция за уни­фи­ци­ра­не на про­це­ду­ри­те при извър­ш­ва­не на реви­зии на моряците.

Ува­жа­е­ми г‑н Орешарски,

Пламен Орешарски

Във връз­ка с поетия анга­жи­мент на зам. минис­тър Кади­ев по вре­ме на сре­ща­та ни на 11.04. 2007 г. за изгот­вя­не на инс­т­рук­ция при извър­ш­ва­не на реви­зии на моря­ци­те, ви уве­до­мя­ва­ме за следното.

При изгот­вя­не на инс­т­рук­ци­я­та тряб­ва да се изяс­нят поня­ти­я­та: флаг на кора­ба опе­ра­тор, кора­боп­ри­те­жа­тел и мяс­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на предприятието.

Регис­т­ра­ци­я­та на кора­ба и при­ема­не­то на опре­де­лен флаг е пра­во на кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Кога­то покуп­ка­та на кора­ба е на лизинг, фла­гът на кора­ба се опре­де­ля от лизин­го­да­те­ля, с цел да може да си го въз­вър­не в слу­чай на неиз­п­ла­ща­не на внос­ки­те. Кора­боп­ри­те­жа­те­лят може да изпол­з­ва кора­ба в дър­жа­ва­та, в коя­то е регис­т­ри­ра­на него­ва­та ком­па­ния, може да го отда­де под наем на друг опе­ра­тор или наема­тел, кои­то да са регис­т­ри­ра­ни в дру­ги стра­ни. По този начин фла­гът на кора­ба не носи инфор­ма­ция за мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то му управ­ле­ние. Ето един при­мер от наша­та стра­на. В Пара­ход­с­тво БМФ-ЕАД има кора­би под фла­га на Мал­та. Пара­ход­с­тво­то е соб­с­тве­ник на дру­жес­т­во­то в Мал­та, кое­то пък е соб­с­тве­ник на кора­би­те, но кора­би­те са отда­де­ни за управ­ле­ние на Пара­ход­с­тво БМФ-ЕАД. На тези кора­би рабо­тят бъл­гар­с­ки моря­ци (могат да рабо­тят и чуж­дес­т­ран­ни моря­ци) и Пара­ход­с­тво­то като пла­тец на запла­ти­те им, вна­ся данъ­ци и оси­гу­ров­ки съг­лас­но зако­ни­те у нас (там къде­то е мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на кора­би­те), неза­ви­си­мо от това как­ва е наци­о­нал­ност­та на моря­ка или какъв е фла­га на кора­ба. Кора­боп­ри­те­жа­тел е този, кой­то управ­ля­ва и извли­ча печал­би от дей­ност­та на кора­ба и пла­ща запла­та­та на моряка.

Вто­ри­ят проб­лем е свър­зан с удос­то­ве­ря­ва­не­то от стра­на на моря­ка на дохо­да и данъ­ка вне­сен вър­ху този доход от кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Моря­ци­те, рабо­те­щи на чуж­ди кора­би под­пис­ват тру­до­ви дого­во­ри, в кои­то се уго­ва­ря чис­та­та сума за полу­ча­ва­не. На бор­да на кора­ба все­ки месец се изгот­вя обоб­ще­но све­де­ние за дъл­жи­ми­те запла­ти като чис­та сума. Кора­боп­ри­те­жа­те­лят пра­ви необ­хо­ди­ми­те изчис­ле­ния как­ви данъ­ци и оси­гу­ров­ки се дъл­жат от моря­ка вър­ху, изпла­те­ни­те на бор­да на кора­ба, суми и ги вна­ся по опре­де­ле­ния, от мес­т­но­то зако­но­да­тел­с­т­во, ред. Моря­кът не е осве­до­мен за суми­те, вне­се­ни от рабо­то­да­те­ля като данъ­ци и оси­гу­ров­ки. Освен това моря­кът, по вре­ме на рабо­та на кора­ба, може изоб­що да не посе­ти мяс­то­то на управ­ле­ние на кора­ба и няма как да полу­чи офи­ци­а­лен доку­мент за пла­те­ни­те данъ­ци. Ако, все пак, рабо­то­да­те­лят му изда­де подоб­на слу­жеб­на бележ­ка, за да е валид­на у нас, тя тряб­ва да бъде заве­ре­на от ком­пе­тен­т­на­та служ­ба в съот­вет­на­та дър­жа­ва. Дори и да има добро жела­ние, моря­кът няма въз­мож­ност да удос­то­ве­ри какъв данък е вне­сен от него­во име. При това няма нор­ма­тив­на уред­ба, коя­то да рег­ла­мен­ти­ра как­ви доку­мен­ти тряб­ва да се пре­дос­та­вят на бъл­гар­с­ки­те данъч­ни служ­би за тази цел.

След­ва­щи­ят проб­лем е свър­зан с, регис­т­ри­ра­ния в Аген­ци­я­та по заетост­та, посред­ни­чес­ки дого­вор. Не вина­ги този дого­вор е склю­чен меж­ду посред­ни­ка и кора­боп­ри­те­жа­те­ля (опе­ра­то­ра, наема­те­ля, чар­тьо­ра), а с друг посред­ник, кой­то има вече склю­чен дого­вор с кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Посред­ни­кът в чуж­би­на не може да бъде тре­ти­ран като рабо­то­да­тел. В някои слу­чаи кора­боп­ри­те­жа­те­лят упъл­но­мо­ща­ва посред­ни­ка в Бъл­га­рия да го пред­став­ля­ва за раз­лич­ни цели. Напри­мер Кора­боп­ри­те­жа­те­лят може да напра­ви общ пре­вод на запла­ти­те на моря­ци­те на Посред­ни­ка, а послед­ни­ят да ги прехвър­ли по смет­ки­те на моря­ци­те. Ако има два­ма посред­ни­ци, еди­ни­ят в Бъл­га­рия, а дру­ги­ят в чуж­би­на, въз­мож­но е, пода­тел на пре­во­да към посред­ни­ка в Бъл­га­рия да е посред­ни­кът в чуж­би­на, а не Кора­боп­ри­те­жа­те­лят, наел моряците.
Имай­ки пред вид всич­ко посо­че­но по-горе пред­ла­га­ме инс­т­рук­ци­я­та да съдър­жа отго­во­ри на след­ни­те въпроси:

1. С какъв доку­мент и по какъв начин ще се удос­то­ве­ря­ва кора­боп­ри­те­жа­те­ля, при усло­вие, че бъл­гар­с­ки­ят посред­ник има дого­вор с корабопритежателя?

2. С какъв доку­мент и по какъв начин ще се удос­то­ве­ря­ва кора­боп­ри­те­жа­те­ля при усло­вие, че бъл­гар­с­ки­ят посред­ник има дого­вор със зад­гра­ни­чен посредник?

3. С какъв доку­мент ще се удос­то­ве­ря­ва мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на кора­ба (пред­при­я­ти­е­то) на корабопритежателя?

4. С какъв доку­мент или по какъв начин ще се удос­то­ве­ря­ва дохо­да на моря­ка и от кого тряб­ва да бъде изда­ден този доку­мент, за да бъде признат от НАП?

5. С какъв доку­мент или по какъв начин ще се удос­то­ве­ря­ва пла­те­ния, от кора­боп­ри­те­жа­те­ля, данък вър­ху дохо­да на моря­ка и от кого тряб­ва да бъде изда­ден този доку­мент, за да бъде признат от НАП?

6. Ако доку­мен­ти­те са на чужд език, какъв пре­во­дач тряб­ва да напра­ви пре­во­да и ще бъде ли необ­хо­ди­ма някак­ва дру­га заверка?

7. С какъв доку­мент и от кого тряб­ва да бъде изда­ден доку­мен­та, чрез кой­то ще се опре­де­ля дейс­т­ви­тел­на­та про­дъл­жи­тел­ност на дого­во­ра на моряка?

8. Как ще се опре­де­ля дейс­т­ви­тел­ния пода­тел на бан­ко­вия пре­вод на въз­наг­раж­де­ни­е­то на моряка?

Уве­ре­ни сме, че да се даде отго­во­ри на гор­ни­те въп­ро­си е изклю­чи­тел­но труд­но. Ясно­та по тези проб­ле­ми, до голя­ма сте­пен, има в пис­мо­то на ГДД до ТДД от 10.10.2005 г. с кое­то бяха стар­ти­ра­ни реви­зи­и­те. Цити­ра­ме част от тек­с­та на това писмо:

…“Осо­бе­но вни­ма­ние в хода на селек­ци­я­та да се обър­не на, склю­че­ни­те към момен­та, спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не, по кои­то Репуб­ли­ка Бъл­га­рия е стра­на. В пове­че­то от тях, в съот­вет­ния член, тре­ти­ращ дохо­ди­те от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния, е вклю­чен спе­ци­а­лен текст, каса­ещ таки­ва дохо­ди, реа­ли­зи­ра­ни за труд, поло­жен на бор­да на кораб. Проб­ле­ми­те, кои­то могат да въз­ник­нат са свър­за­ни с раз­но­об­ра­зи­е­то на тек­с­то­ве­те на тези спогодби.

На пър­во мяс­то са на лице слу­чаи, при кои­то в спо­год­ба­та е пред­ви­де­но, че дохо­дът, реа­ли­зи­ран за такъв труд, ще под­ле­жи на обла­га­не един­с­т­ве­но (само) в дър­жа­ва­та, за коя­то е мес­т­но лице­то, опе­ри­ра­що съот­вет­ния кораб. Таки­ва са спо­год­би­те с Кипър, Ливан, Шве­ция, Хър­ват­с­ка и др. В тези слу­чаи, при усло­вие, че съг­лас­но инфор­ма­ци­я­та, под­ле­жа­ща на пре­дос­та­вя­не на Аген­ци­я­та по заетост­та, Вие уста­но­ви­те, че съот­вет­ни­ят кора­бо­соб­с­тве­ник (опе­ра­тор) е регис­т­ри­ран в дър­жа­ва, в склю­че­на­та с коя­то спо­год­ба е пред­ви­де­на имен­но подоб­на кла­у­за, реви­зия на физи­чес­ко­то лице не би след­ва­ло да се извършва.

Ана­ло­гич­но не след­ва да се извър­ш­ва реви­зия и в слу­ча­и­те, кога­то съот­вет­ни­ят кора­бо­соб­с­тве­ник (опе­ра­тор) е регис­т­ри­ран в дър­жа­ва, в СИДДО, с коя­то е пред­ви­де­но, че неза­ви­си­мо от пред­ход­ни­те раз­по­ред­би на чле­на, рег­ла­мен­ти­ращ обла­га­не­то на дохо­ди от тру­до­ви­те пра­во­от­но­ше­ния, таки­ва въз­наг­раж­де­ния се обла­гат с данък в дого­ва­ря­ща­та се дър­жа­ва, в коя­то се нами­ра мяс­то­то (седа­ли­ще­то) на дейс­т­ви­тел­но управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то, опе­ри­ра­що кора­ба. Така­ва е редак­ци­я­та на раз­глеж­да­на­та раз­по­ред­ба в спо­год­би­те с Гер­ма­ния, Ита­лия и др”…

Имай­ки пред­вид цити­ра­ния текст на пис­мо­то и съот­вет­ни­те тек­с­то­ве на спо­год­би­те, сти­га­ме до изво­да, че кога­то моря­кът е рабо­тил за кора­боп­ри­те­жа­тел, фун­к­ци­о­ни­ращ на тери­то­ри­я­та на Гер­ма­ния, Ита­лия, Бел­гия, Вели­коб­ри­та­ния, Гър­ция, Гру­зия, Еги­пет, Испа­ния, Кувейт, Кипър, Люк­сем­бург, Хър­ват­с­ка, Шве­ция, Фран­ция и др. не би след­ва­ло да му се пра­ви реви­зия. За съжа­ле­ние голя­ма част от данъч­ни­те инс­пек­то­ри не се съб­ра­зя­ват с това.

Воде­ни от иде­я­та да бъдем полез­ни, как­то на наши­те чле­но­ве, така и на със­та­ви­те­ли­те на инс­т­рук­ци­я­та, предлагаме:

1. Кора­боп­ри­те­жа­те­лят да се уста­но­вя­ва по един от след­ни­те начи­ни, кога­то меж­ду него и бъл­гар­с­кия посред­ник има посред­ни­чес­ки договор:

- чрез регис­т­ри­ра­ния, в Аген­ци­я­та по заетост­та, посред­ни­чес­ки дого­вор, кой­то посред­ни­кът в РБ е сключил.

- чрез слу­жеб­на бележ­ка от посред­ни­ка или чрез насрещ­на про­вер­ка при посредника;

2. Кога­то посред­ни­кът има посред­ни­чес­ки дого­вор не с кора­боп­ри­те­жа­тел, а с посред­ник зад гра­ни­ца, кора­боп­ри­те­жа­те­лят да се установява:

- чрез интер­нет стра­ни­ца­та на Лойд регис­тър за съот­вет­ния кораб;

- чрез пода­те­ля на пре­вод­ния доку­мент за пла­ща­не­то в бан­ка­та, кога­то пре­во­дът е напра­вен от корабопритежателя;

3. Мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то да се уста­но­вя­ва по един от след­ни­те начини:

- чрез регис­т­ри­ра­но­то, в Аген­ци­я­та по заетост­та, копие от съдеб­на­та регис­т­ра­ция на корабопритежателя;

- чрез пре­дос­та­вя­не от посред­ни­ка на копие от съдеб­на­та регис­т­ра­ция на корабопритежателя;

- чрез интер­нет стра­ни­ца­та на Лойд регис­тър за съот­вет­ния кораб;

- чрез пода­те­ля на пре­вод­ния доку­мент за пла­ща­не­то в бан­ка­та, кога­то пре­во­дът е напра­вен от корабопритежателя;

4. Да не се изис­к­ва доку­мент за пла­те­ния от кора­боп­ри­те­жа­те­ля данък вър­ху дохо­да на моря­ка, кога­то в спо­год­ба­та е пред­ви­де­но изключ­ва­не от обла­га­не на дохо­да у нас.

5. Доку­мент за пла­те­ния от кора­боп­ри­те­жа­те­ля данък вър­ху дохо­да на моря­ка да се изис­к­ва само тога­ва, кога­то дохо­дът под­ле­жи на обла­га­не у нас.

6. Кога­то се изис­к­ва доку­мент за пла­те­ния от кора­боп­ри­те­жа­те­ля данък вър­ху дохо­да на моря­ка, същи­ят да се полу­ча­ва по пред­ви­де­на­та в спо­год­би­те про­це­ду­ра или съг­лас­но текст от ДОПК.

7. Да се избро­ят стра­ни­те, с кои­то РБ има СИДДО, къде­то е пред­ви­де­но изключ­ва­не от обла­га­не на дохо­да у нас.

8. Да не започ­ват реви­зии на моря­ци, кои­то са зад гра­ни­ца на бор­да на кораб.

С ува­же­ние: Ата­нас Стойчев

Пред­се­да­тел

Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Коментара

Отговори