Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2017

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за на 27 април 2017 г., от 9 часа, в Дом на моря­ка, с адрес: гр. Вар­на, ул. Чер­но­ри­зец Хра­бър № 9, при след­ния дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ност­та на съю­за за пери­о­да април 2016г. — март 2017г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­о­да април 2016г. — март 2017г.;
  3. При­ема­не на бюджет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­о­да април 2017г. – март 2018г.;
  4. Избор на Секретар;
  5. Попъл­ва­не със­та­ва на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­рол­но реви­зи­он­на­та комисия;
  6. При­ема­не на програма;
  7. Раз­ни.

При лип­са на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в същия ден, в 10 часа, на също­то мяс­то и при същия дне­вен ред.

Съг­лас­но чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ и чл.15 ал.4 от Уста­ва на Съю­за, реше­ни­е­то на УС за про­веж­да­не на Общо съб­ра­ние е пуб­ли­ку­ва­но в Дър­жа­вен вес­т­ник, брой 16 от 17.02.2017.

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:

953 107; 953 106; 953 109.

или www.seafarerstu-bg.com;      

E.mail: STUNION@VARNA.NET

 

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори