Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2018

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за на 27 април 2018 г., от 9 часа, в Дом на моря­ка ул. „Чер­но­ри­зец Хра­бър” № 9 при след­ния дне­вен ред:

  1. Отчет за дей­ност­та на съю­за за пери­о­да април 2017 г. — март 2018 г.;
  2. Финан­сов отчет за пери­о­да април 2017 г. — март 2018 г.;
  3. При­ема­не на бюджет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­о­да април 2018 г. – март 2019 г.;
  4. Избор на Пред­се­да­тел и Зам. председател;
  5. Попъл­ва­не със­та­ва на УС и КРК;
  6. При­ема­не на програма;
  7. Раз­ни.

При лип­са на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в същия ден, в 10 часа, на също­то мяс­то и при същия дне­вен ред.”

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:

953 107;      953 106;      953 109.

или www.seafarerstu-bg.com;        

E.mail:    STUNION@VARNA.NET

 

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори