Покана за Общо събрание 2024 г.

П О К А Н А

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за на 24 април 2024 г.., от 9 часа, в Дом на моря­ка, с адрес: гр. Вар­на, ул. Чер­но­ри­зец Хра­бър № 9.

За пове­че инфор­ма­ция тук

0 Коментара

Отговори