Правилник за набиране и разходване на средствата на Моряшки солидарен фонд “ОКЕАН

ПРАВИЛНИК

за наби­ра­не и раз­ход­ва­не на сред­с­тва­та на Моряш­ки соли­да­рен фонд “ОКЕАН

Чл.1. Цели на фонда:

1. Финан­си­ра­не съз­да­ва­не­то на про­ект за нор­ма­ти­вен акт (закон или кодекс) и при­ема­не­то му в Народ­но­то съб­ра­ние, обхва­щащ тру­до­ви­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка и кора­боп­ри­те­жа­те­ля, оси­гу­ри­тел­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка, кора­боп­ри­те­жа­те­ля и дър­жа­ва­та и данъч­ни­те вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка и дър­жа­ва­та за моря­ци, пла­ва­щи под наци­о­на­лен или чужд флаг и склю­чи­ли дого­во­ри с мес­тен или чужд корабопритежател.
2. Финан­си­ра­не съз­да­ва­не­то на про­ек­ти за изме­не­ние и допъл­не­ние на нор­ма­тив­ни акто­ве и при­ема­не­то им в Народ­но­то съб­ра­ние, свър­за­ни с вза­и­мо­от­но­ше­ния меж­ду моря­ка, кора­боп­ри­те­жа­те­ля и държавата.

3. Под­по­ма­га­не на моря­ци, чле­но­ве на Съю­за, изпад­на­ли в теж­ко мате­ри­ал­но и здра­вос­лов­но състояние.

4. Под­по­ма­га­не обу­че­ни­е­то на деца на моря­ци, чле­но­ве на Съю­за, заги­на­ли при тра­гич­ни обсто­я­тел­с­т­ва на кора­ба или на брега.

Чл.2. Наби­ра­не на сред­с­тва за фонда.

(1) Наби­ра­не­то на сред­с­тва за фон­да се осъ­щес­т­вя­ва по след­ни­те начини:

1. Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз заде­ля и вна­ся в смет­ка­та на Фон­да 20% от член­с­кия внос на моря­ци­те, чле­но­ве на съю­за, постъ­пил през вся­ко три­ме­се­чие, за реа­ли­за­ция на всич­ки посо­че­ни цели;

2. Даре­ния или еднок­рат­ни внос­ки от моря­ци, неч­ле­ну­ва­щи в Съю­за, за реа­ли­за­ция на всич­ки посо­че­ни цели;

3. Целе­ви даре­ния или еднок­рат­ни внос­ки от моря­ци, неч­ле­ну­ва­щи в Съю­за, за реа­ли­за­ция на кон­к­рет­но посо­че­на цел в чл.1;

4. Даре­ния от физи­чес­ки или юри­ди­чес­ки лица за реа­ли­за­ция на всич­ки посо­че­ни цели;

5. Целе­ви даре­ния от физи­чес­ки или юри­ди­чес­ки лица за реа­ли­за­ция на кон­к­рет­но посо­че­на цел;

(2) С дари­те­ли, юри­ди­чес­ки или физи­чес­ки лица, кога­то даре­ни­е­то е над 500 лв. или даре­ни­е­то е с цел раз­лич­на от посо­че­ни­те в ал.1, пре­ди извър­ш­ва­не на даре­ни­е­то, може да се склю­чи спо­ра­зу­ме­ние за начи­на на раз­пре­де­ле­ние, усво­я­ва­не и кон­т­рол от дари­те­ля на даре­ни­те средства.

(3) В спо­ра­зу­ме­ни­е­то по пред­ход­на­та али­нея може да се уго­во­рят кон­к­рет­ни пара­мет­ри и тек­с­то­ве, кои­то да залег­нат в под­гот­вя­ни­те про­ек­ти на нор­ма­тив­ни актове.

(4) Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз може да пред­ло­жи на потен­ци­ал­ни дари­те­ли рам­ко­во спо­ра­зу­ме­ние, с кое­то да бъде под­по­мог­на­то наби­ра­не­то на сред­с­тва във фонда.

(5) Дари­те­ли­те могат да напра­вят даре­ния и за дру­ги цели, непо­со­че­ни в ч.1, като за цел­та се сключ­ва задъл­жи­тел­но споразумение.

(6) Смет­ка за наби­ра­не на сред­с­тва­та за цели­те на фон­да Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз откри­ва в ТБ „Али­анц Бъл­га­рия” АД, клон Варна.

Чл.3. Раз­ход­ва­не на сред­с­тва­та, набра­ни в смет­ка­та на фонда:

(1) После­до­ва­тел­ност при взе­ма­не­то на реше­ния за раз­ход­ва­не на набра­ни­те средства:

1. Реше­ние за стар­ти­ра­не финан­си­ра­не­то на опре­де­ле­на цел от посо­че­ни­те в чл.1 взе­ма Упра­ви­тел­ни­ят съвет (УС) на Съю­за. Пред­се­да­те­лят на Съю­за или упъл­но­мо­ще­но от него лице, пред­ва­ри­тел­но про­уч­ва пъти­ща­та, реал­ни­те въз­мож­нос­ти и необ­хо­ди­ми­те по пър­во­на­чал­на оцен­ка, сред­с­тва за реа­ли­за­ци­я­та на цел­та. След като в смет­ка­та на фон­да има необ­хо­ди­ми­те за цел­та сред­с­тва, той пред­ла­га на УС реше­ни­е­то за стартиране.

2. Схе­ма­та за раз­пре­де­ле­ние на сред­с­тва­та, необ­хо­ди­ми за реа­ли­за­ция на кон­к­рет­на цел, от отдел­ни­те целе­ви даре­ния и сред­с­тва­та, набра­ни за всич­ки цели, се пред­ла­га от Пред­се­да­те­ля на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз на дари­те­ли­те за съг­ла­су­ва­не, одоб­ре­ние и дава­не на пис­ме­но съгласие.

3. Реше­ние за раз­ход­ва­не на сред­с­тва­та, постъ­пи­ли за реа­ли­за­ция на всич­ки, посо­че­ни в чл.1, цели взе­ма Упра­ви­тел­ния съвет на Съюза.

4. Реше­ние за раз­ход­ва­не на сред­с­тва­та, постъ­пи­ли за реа­ли­за­ция на кон­к­рет­но посо­че­на цел взе­ма Упра­ви­тел­ния съвет на Съю­за, като пред­ва­ри­тел­но е нали­це пис­ме­но съг­ла­сие на дарителите.

5. Дого­во­ри с кон­сул­тан­ти и изпъл­ни­те­ли на про­ек­ти­те сключ­ва Пред­се­да­те­лят на Съю­за, след изпъл­не­ние на изис­к­ва­ни­я­та, посо­че­ни в пред­ход­ни­те точ­ки на тази алинея.

(2) Набра­ни­те в смет­ка­та на фон­да сред­с­тва от целе­ви даре­ния не могат да бъдат раз­ход­ва­ни за дру­ги цели освен посо­че­ни­те от дари­те­ля. Дари­те­лят може да про­ме­ня цели­те на даре­ни­е­то, като за цел­та е необ­хо­ди­мо да уве­до­ми Съю­за писмено.

(3) Дари­те­ли­те не могат да искат връ­ща­не на даре­ни­я­та. В слу­чай, че даде­но даре­ние не е усво­е­но в пред­ва­ри­тел­но уго­во­рен срок, може да бъде удъл­жен сро­ка или пре­на­со­че­но за дру­ги цели с пис­ме­но съг­ла­сие на дарителя.

(4) Пра­во за опе­ри­ра­не със смет­ка­та на фон­да имат пред­се­да­те­лят, сек­ре­та­рят и сче­то­во­ди­те­лят на съю­за, след като има реше­ния по ал.1 т.1 и т.3, или реше­ния и съг­ла­сие по ал.1 т.1, т.2 и т.4. На пла­теж­ни­те доку­мен­ти се поста­вят два под­пи­са. Пър­ви под­пис се поста­вя от пред­се­да­те­ля или сек­ре­та­ря, а вто­ри под­пис от сче­то­во­ди­те­ля на съюза.

(5) От набра­ни­те сред­с­тва по смет­ка­та на фон­да не се изпла­щат въз­наг­раж­де­ния на управ­ля­ва­щи­те и рабо­те­щи­те по тру­до­ви дого­во­ри в Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Раз­хо­ди­те напра­ве­ни от тези лица, свър­за­ни с орга­ни­за­ци­он­ни дей­нос­ти и теку­що­то подър­жа­не на фон­да, са за смет­ка на Съюза.

(6) От набра­ни­те сред­с­тва по смет­ка­та на фон­да се изплащат:

1. Въз­наг­раж­де­ния по граж­дан­с­ки дого­во­ри с физи­чес­ки лица, кон­сул­тан­ти или изпъл­ни­те­ли на проектите.

2. Пред­ви­де­ни­те в дого­во­ри­те с юри­ди­чес­ки лица пла­ща­ния за кон­сул­та­ции или изпъл­не­ния на проектите.

3. Соци­ал­ни помо­щи на чле­но­ве на Съюза.

4. Помо­щи и сти­пен­дии за обу­че­ние на деца на моря­ци, чле­но­ве на съю­за, заги­на­ли при тра­гич­ни обсто­я­тел­с­т­ва на море или на брега.

Чл. 4 Отчет­ност и контрол.

(1). На все­ки 3 месе­ца Сек­ре­та­рят на Съю­за пред­ста­вя на засе­да­ние на Упра­ви­тел­ни­ят съвет справ­ка за набра­ни­те и раз­ход­ва­ни сред­с­тва по фонда.

(2). Годи­шен отчет се изгот­вя и пред­ста­вя от Сек­ре­та­ря на Съю­за на Общо­то събрание.

(3). Кон­т­рол­но реви­зи­он­на­та коми­сия на Съю­за кон­т­ро­ли­ра смет­ка­та на фонда

Този пра­вил­ник е при­ет в окон­ча­те­лен вид с про­то­кол 168 от засе­да­ние на Упра­ви­тел­ния съвет на съю­за про­ве­де­но на 30.11.2006 г. 

0 Коментара

Отговори