Работа на inland ships в Холандия

За нуж­ди­те на Холанд­с­ки кора­бо­соб­с­тве­ник, ПРОМАР ООД, тър­си кан­ди­да­ти с пра­вос­по­соб­ност и пре­ди­шен опит като A/B (за пред­по­чи­та­не с опит на кон­тей­не­ро­во­зи) за обу­че­ние и рабо­та на inland ships в Холандия. 

Усло­ви­я­та, кои­то кора­бо­соб­с­тве­ни­кът пред­ла­га са:

2 Training contracts — 2 trips, each of them 30 days on boar — net salary EUR 76 per day.

After Inland License obtaining:

4 weeks on / 4 weeks off or 5 weeks on / 3 weeks of, salary — EUR 97 per day.

За кон­такт:
Вар­на 9000
район р‑н Одесос
ул. АСЕН ЗЛАТАРОВ No 6
тел.: 052 635 450, 052 635 451
Елек­т­рон­на поща: office@promarltd.net

0 Коментара

Отговори