Предложение на Моряшки Професионален Съюз относно облагането с данък доходите на моряците от трудови правоотношения

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

На Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз
Относ­но обла­га­не­то с данък дохо­ди­те на моря­ци­те от тру­до­ви правоотношения

Това пред­ло­же­ние е във връз­ка с иска­не от тери­то­ри­ал­ни­те данъч­ни дирек­ции, за пред­ста­вя­не на доку­мен­ти и пис­ме­ни обяс­не­ния с цел извър­ш­ва­не на данъч­на про­вер­ка на посред­ни­чес­ки­те (менинг) аген­ци­и­те в стра­на­та и моря­ци пла­ва­щи на кора­би под чужд флаг.
Голя­ма част от иска­ни­те доку­мен­ти не са пря­ко свър­за­ни с рутин­на данъч­на про­вер­ка и менинг аген­ци­и­те съг­лас­но изис­к­ва­ни­я­та на нор­ма­тив­на­та уред­ба отдав­на са ги пре­дос­та­ви­ли на МТСП.

Недо­пус­ти­мо е, спо­ред нас, Тери­то­ри­ал­ни­те данъч­ни дирек­ции да искат дан­ни за моря­ци­те, от менинг аген­ци­и­те, тъй като меж­ду тези стра­ни не само, че няма, но съг­лас­но дейс­т­ва­щи­те зако­но­ви нор­ми е забра­не­но да има как­ва­то и да е финан­со­ва обвър­за­ност. Моря­ци­те, наети на рабо­та под чужд флаг имат финан­со­ви вза­и­мо­о­тон­ше­ния един­с­т­ве­но с чуж­дия кора­боп­ри­те­жа­тел. Тру­до­ви­те дого­во­ри, по кои­то рабо­тят моря­ци­те, са склю­че­ни меж­ду тях и чуж­дия кора­боп­ри­те­жа­тел. Освен това иска­не­то на дан­ни за, изпра­те­ни­те на рабо­та, моря­ци /три име­на, ЕГН/ е нару­ше­ние на Зако­на за защи­та на лич­ни­те дан­ни, кое­то потвър­де­но как­то от коми­си­я­та за защи­та на лич­ни­те дан­ни така и от Вар­нен­с­кия окръ­жен съд.

Във всич­ки раз­ви­ти евро­пейс­ки мор­с­ки стра­ни, как­то и в някои наско­ро при­съ­е­ди­не­ни към ЕС същес­т­ву­ва облек­чен данъ­чен режим, от кой­то се пол­з­ват как­то моря­ци­те, така и кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те (виж При­ло­же­ние 1 за режи­ма на данъч­но облагане).

Накрая иска­ме да под­чер­та­ем, че бъл­гар­с­ки­те моря­ци имат тру­до­ви дого­во­ри основ­но с кора­бов­ла­дел­ци, чии­то ком­па­нии са регис­т­ри­ра­ни в стра­ни­те от евро­пейс­кия съюз, стра­ни с кои­то Р Бъл­га­рия има дого­во­ри за избяг­ва­не на двой­но­то данъч­но обла­га­не. В тези дого­во­ри изрич­но е каза­но, че данъ­ци­те се удър­жат от кора­боп­ри­те­жа­те­ля и се вна­сят в стра­на­та къде­то е мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то на кора­боп­ри­те­жа­те­ля (виж При­ло­же­ние 2 СИДО с Германия).

Взе­май­ки под вни­ма­ние обла­га­не­то с данъ­ци на моря­ци­те от стра­ни­те на евро­пейс­ка­та общ­ност, пътят на раз­ви­тие, кой­то е избра­ла Репуб­ли­ка Бъл­га­рия, с цел спаз­ва­не на меж­ду­на­род­ни спо­год­би, избяг­ва­не на меж­ду­на­род­но двой­но данъч­но обла­га­не и откло­ня­ва­не­то от обла­га­не с данъ­ци на бъл­гар­с­ки рабо­то­да­те­ли, регис­т­ри­ра­ли кора­би­те си под чужд флаг пред­ла­га­ме, в спе­ци­а­лен закон или в чл. 13 на Зако­на за данъ­ци­те вър­ху дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица да се съз­да­де нова али­нея 5 със след­ния текст:

ал.5 Не се обла­гат с данък дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица, полу­че­ни от тру­до­ви правоотношения:

1. с бъл­гар­с­ки рабо­то­да­тел, кои­то са рабо­ти­ли на кораб под бъл­гар­с­ки флаг от зад­гра­нич­но пла­ва­не пове­че от 161 дни в рам­ки­те на все­ки 365 дне­вен период.

2. с бъл­гар­с­ки или чуж­дес­т­ра­нен рабо­то­да­тел, кои­то са рабо­ти­ли на кораб под чужд флаг.

При­ло­же­ния:

1. Режим на данъч­но обла­га­не в някои евро­пейс­ки страни

2. СПОГОДБА МЕЖДУ НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ и дру­ги ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДА И ИМУЩЕСТВОТО

3. МОТИВИ относ­но пред­ло­же­ни­е­то на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз за обла­га­не­то с данък дохо­ди­те на моряците

Вар­на 15.08.2006

Пред­се­да­тел: Ат. Стойчев

При­ло­же­ние 2

При­ло­же­ние 3

0 Коментара

Отговори