Приватизация на БМФ – кой е купувача

При­ва­ти­за­ция на БМФ

БМФ беше при­ва­ти­зи­ра­но една годи­на пре­ди да приклю­чи ман­да­та на Трой­на­та коа­ли­ция. Апе­тит към БМФ за пър­ви път про­яви пра­ви­тел­с­т­во­то на НДСВ. При­чи­на за това може би е фак­та, че в момен­та на при­ема­не­то на власт­та от НДСВ, БМФ има бли­зо 80 мили­о­на резерв, по думи на еки­па управ­ля­вал дру­жес­т­во­то по това вре­ме. Това явно се е видя­ло за недос­та­тъч­но за еки­па на царя нато­ва­рен с тази зада­ча и ръко­вод­с­тво­то на БМФ беше сменено.Чрез уме­ли­те си дейс­т­вия ново­то ръко­вод­с­тво само след 2 годи­ни дове­де БМФ до мили­о­ни загу­би. Сме­ни­ха изпъл­ни­тел­ния дирек­тор, но дали зара­ди това или пора­ди покач­ва­не­то на навла­та, БМФ започ­на да изли­за от бла­то­то. Оба­че вре­ме­то до края на ман­да­та се ока­за твър­де късо за при­ва­ти­за­ция, неза­ви­си­мо че има­ше начен­ки на стра­те­гия за при­ва­ти­за­ци­я­та. След като БСП реши­ха да управ­ля­ват в съот­но­ше­ние 8:5:3 и бе съз­да­де­на трой­на­та коа­ли­ция и в управ­ля­ва­щи­те струк­ту­ри на БМФ не настъ­пи­ха същес­т­ве­ни изме­не­ния. Печал­ба­та стиг­на бли­зо до 80 мили­о­на годиш­но и апе­ти­ти­те за при­ва­ти­за­ция нарас­на­ха. Започ­на да се тър­си схе­ма за при­ва­ти­за­ция, коя­то да изклю­чи учас­ти­е­то на неу­доб­ни учас­т­ни­ци. Така се стиг­на до една от схе­ми­те, голям чар­тьор и кора­бен мени­джър. Голе­ми­ят чар­тьор ще оси­гу­ри това­ри­те, а мени­джъ­ра управ­ле­ни­е­то. По мне­ни­е­то на мно­го спе­ци­а­лис­ти в кораб­ния биз­нес, чар­тьо­ра няма инте­рес да ста­ва и пре­воз­вач, тъй като той има инте­рес да наеме най-изгод­ния пре­воз­вач. Може би при­чи­на­та да се избе­ре схе­ма, в коя­то да учас­т­ва чар­тьор е име­но да учас­т­ва точ­но опре­де­лен чар­тьор, с кой­то може да се напра­ви пред­ва­ри­тел­на уго­вор­ка. Появи се оба­че един бъл­гар­с­ки чар­тьор, за кой­то при­ва­ти­за­то­ри­те явно не се бяха сети­ли и се нало­жи да му под­ска­жат, че учас­ти­е­то му е неп­ри­ем­ли­во. Въп­ре­ки, че този чар­тьор има­ше и пари­те и това­ри­те той се отка­за от учас­тие в при­ва­ти­за­ци­я­та, най-веро­ят­но в инте­рес да не бъде раз­строй­ва­на бъде­ща­та му дейност.

Така един­с­т­вен учас­т­ник в заклю­чи­тел­на­та фаза на при­ва­ти­за­ци­я­та се ока­за КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ. Соб­с­тве­ни­ци на това дру­жес­т­во са АДВАНС ПРОПЪРТИС с 30% и КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС с 70% учас­тие. Соб­с­тве­ни­ци на АДВАНС ПРОПЪРТИС са бра­тя­та Геор­ги и Кирил Домус­чи­е­ви с рав­но учас­тие, а на КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ПАРТНЪРС са гер­ман­с­ка­та “МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт” (чар­тьор) с 99% и индийс­ка­та “Акорд Шип Менадж­мънт” (мени­джър) с 1% участие.

Кои са “Акорд Шип Менадж­мънт” няма сми­съл да обсъж­да­ме, пър­во пора­ди нищож­ния про­цент и вто­ро поне­же управ­ле­ни­е­то на БМФ не бе поето от тази ком­па­ния. Смя­та­ме, че учас­ти­е­то им е фор­мал­но тъй като съг­лас­но стра­те­ги­я­та за при­ва­ти­за­ция в кон­сор­ци­у­ма тряб­ва да има кора­бен менижър.

Кои са МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. Ето извад­ка от сай­та на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт: „Наша­тацел катоIQ MartradeGroupе да пред­ло­жиминтег­ри­ра­нилогис­тич­ниуслу­гиза сто­ма­но­до­бив­на­та про­миш­ле­ност …”. Пре­ди при­ва­ти­за­ци­я­та на БМФ, по вре­ме на прескон­фе­рен­ция, на въп­рос на жур­на­лист «Защо за фир­ма­та няма мно­го пуб­лич­на инфор­ма­ция», управ­ля­ва­щи­ят дирек­тор на Маrtrade, Крас­тен Ролинг обяс­ни: “При­чи­на­та е, че сме час­т­на ком­па­ния, коя­то се отде­ли от Thyssen Krupp през 1993 г. Като опе­ра­тор тран­с­пор­ти­рах­ме пър­во тех­ни това­ри, после раз­ши­рих­ме дей­ност­та си”.

Кирил Домусчиев (вдясно) и немският партньор Крастен Ролинг.Кирил Домус­чи­ев (вдяс­но) и нем­с­ки­ят пар­т­ньор Крас­тен Ролинг.

Кои са в дейс­т­ви­тел­ност МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт може само да се предполага?
След 1993 г. БМФ е има­ло кора­би чар­ти­ра­ни от
МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт. По думи­те на някои от орга­ни­за­то­ри­те отго­ва­ря­щи за чар­ти­ра­ни­те кора­би пре­об­ла­да­ва­щия език, кой­то са позва­ли в офи­си­те на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е бил рус­кия. Може би това не е слу­чай­но имай­ки пред вид, че МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт имат пред­ста­ви­тел­с­т­во, дъщер­но дру­жес­т­во и приста­ни­щен тер­ми­нал в Оде­са, от кой­то тер­ми­нал отпъ­ту­ват към близ­кия и сред­ния изток основ­но мета­ли про­из­ве­де­ни в Украй­на. Дали има в МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт учас­тие на одес­ки­те евреи може само да се предполага.
Знае се само, че аргу­мен­ти­те на при­ва­ти­за­то­ри­те от типа: „чар­тьо­ра ще оси­гу­ри ноу хау и това­ри” не се сбъд­на­ха, а може би тези аргу­мен­ти са били мни­ми, изказ­ва­ни с цел заблу­да на общес­т­во­то. Рабо­те­щи­те в БМФ зна­ят, че само някол­ко кора­ба пре­во­зи­ха мета­ли на чар­тьо­ра и то основ­но през пър­ва­та годи­на след приватизацията.
Всич­ко това още вед­нъж навеж­да на пред­по­ло­же­ни­е­то, че учас­ти­е­то на МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт е фор­мал­но и е преслед­ва­ло дру­ги цели, а не огла­ся­ва­но­то пре­ди при­ва­ти­за­ци­я­та. Има още две неща в пол­за на това предположение:
1. Извад­ка от вес­т­ник „Капи­тал” пре­ди при­ва­ти­за­ци­я­та:
Новост е също така, че при­ва­ти­за­ци­он­на­та цена от 440 млн. лева ще бъде пла­те­на основ­но от бъл­гар­с­кия учас­т­ник в кон­сор­ци­у­ма — бра­тя­та Кирил и Геор­ги Домус­чи­е­ви. “В този кон­сор­ци­ум ние сме финан­со­ви­ят инвес­ти­тор, а нем­ци­те дават ноу-хау и нови паза­ри. Зато­ва ние пла­ща­ме голя­ма част от цена­та,” каза за “Капи­тал” Кирил Домусчиев.
2. Отсъс­т­ви­е­то в момен­та на пред­ста­ви­те­ли на
МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт в управ­ле­ни­е­то на БМФ, дока­то в нача­ло­то има­ше нем­с­ко учас­тие, как­то в над­зор­ния така и в упра­ви­тел­ния съвет. Ето със­та­ва на управ­ле­ни­е­то на БМФ в момента:
Над­зо­рен съвет:
- Геор­ги Пет­ров Домусчиев
- КИРИЛ ПЕТРОВ ДОМУСЧИЕВ
- Явор Ива­нов Илиев
Упра­ви­те­лен съвет:
- АЛЕКСАНДЪР ЯНЧЕВ КАЛЧЕВ 
- ГЕОРГИ АНДОНОВ ТАШУКОВ
- ЕМИЛ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ
- ЗЛАТИНА КОСТОВА АНГЕЛОВА
КРАСИМИР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА
За въп­ро­са, кои от власт има­щи­те са има­ли инте­рес МАРТРЕЙД Шипинг и Тран­с­порт да учас­т­ва в при­ва­ти­за­ци­я­та, без да даде образ­но каза­но един лев и без да оси­гу­ря­ва неп­ре­къс­на­то това­ри на БМФ, ние пре­дос­та­вя­ме фак­ти­те и оста­вя­ме все­ки сам да наме­ри отговора. 

В АДВАНС ПРОПЪРТИС бра­тя­та Геор­ги и Кирил Домус­чи­е­ви имат рав­но учас­тие. За това кои са бра­тя­та Геор­ги и Кирил Домус­чи­е­ви е писа­но мно­го в пре­са­та. Ето една любо­пит­на подробност.
В сло­во­то си пре­зи­ден­та Геор­ги Пър­ва­нов при чес­т­ва­не­то на 50-годиш­ни­на­та на 5‑то СОУ “П. Р. Сла­вей­ков” в Пер­ник 12-05-2005 15:00 каз­ва след­но­то: „Не мога да не изка­жа сво­и­те посла­ния към съу­че­ни­ци­те и съви­пус­к­ни­ци­те си. Сигур­но някои от тях са тук, а дру­ги задоч­но биха мог­ли да полу­чат това посла­ние. Във все­ки слу­чай няма да забра­вя оне­зи при­ятел­с­ки миго­ве, кои­то съм имал с Геор­ги Домусчиев .…..”
Екс пре­зи­ден­та Геор­ги Пър­ва­нов е роден през
1957 г., а Геор­ги Домус­чи­ев е роден през 1972 г., т.е. меж­ду два­ма­та има 15 годи­ни раз­ли­ка. Инте­рес­но е как хора с 15 годи­ни раз­ли­ка се оказ­ват съу­че­ни­ци или съви­пус­к­ни­ци. Ако екс пре­зи­ден­та е сбър­кал Геор­ги Домус­чи­ев с него­вия брат Кирил Домус­чи­ев, кой­то е роден през 1969 г. отно­во има раз­ли­ка от 11 годи­ни, а ако е имал пред вид баща им Петър Домус­чи­ев, кой­то е роден 15 годи­ни пре­ди г‑н Пър­ва­нов отно­во не може да бъде с нито един от тях съу­че­ник или съви­пус­ник. Как­ва е връз­ка­та и на как­во се осно­ва­ват при­ятел­с­ки­те миго­ве меж­ду г‑н Пър­ва­нов и гос­по­да­та Домус­чи­е­ви веро­ят­но те си зна­ят, ние можем само да гадаем.