Присъединете се към мрежата на солидарността

Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци (ITF) при­зо­ва­ва сво­и­те чле­но­ве и сим­па­ти­зан­ти да обе­ди­нят уси­лия в бит­ка­та за защи­та пра­ва­та на всич­ки тру­де­щи се в област­та на тран­с­пор­т­ни­те услу­ги. “Заед­но можем да се пре­бо­рим за подоб­ря­ва­не на усло­ви­я­та на труд, как­то и за пости­га­не­то на едно спра­вед­ли­во общес­т­во за всич­ки”, се каз­ва в офи­ци­ал­но­то обръ­ще­ние на ITF.

От феде­ра­ци­я­та при­зо­ва­ват към по-голя­ма актив­ност и ини­ци­и­ра­не на диа­лог меж­ду проф­съ­юз­ни­те пред­ста­ви­те­ли, рабо­то­да­те­ли­те и дър­жав­ни­те орга­ни. “При­съ­е­ди­не­те се към наша­та кам­па­ния и ни помог­не­те да защи­тим пра­во­то си да стач­ку­ва­ме”, при­зо­ва­ват още от ITF.

0 Коментара

Отговори