Проучване: Как да подобрим атмосферата на кораб?

Пан­де­ми­я­та поста­вя под въп­рос мно­го аспек­ти на наше­то бла­го­със­то­я­ние и беле­жи нова ера свър­за­на с физи­чес­ко­то, пси­хи­чес­ко­то и соци­ал­но­то здра­ве на чове­ка. Още пре­ди COVID-19 кора­боп­ла­ва­тел­на­та индус­т­рия беше поста­ви­ла под стро­го наблю­де­ние пси­хич­но­то здра­ве на моря­ци­те, отчи­тай­ки че рабо­та­та им е изис­к­ва­ща мно­го уси­лия. Днес оба­че гово­рим за холис­ти­чен под­ход към бла­го­със­то­я­ни­е­то, тъй като отде­лих­ме фокус не само вър­ху пси­хич­но­то здра­ве на моря­ци­те, но и вър­ху тях­но­то физи­чес­ко здра­ве и соци­ал­ния живот на бор­да и, като цяло, вър­ху щас­ти­е­то на моряците.

Има мно­го фак­то­ри, кои­то могат да подоб­рят качес­т­во­то на живот на бор­да и да оси­гу­рят спо­койс­т­вие за еки­па­жа. Имай­ки пред­вид това, ние има­ме удо­вол­с­т­ви­е­то да обя­вим про­уч­ва­не сред еки­па­жи­те, про­веж­да­но от SEAFiT, като това е ини­ци­а­ти­ва на кора­бо­соб­с­тве­ни­ци­те за иден­ти­фи­ци­ра­не на тен­ден­ции, пре­дос­та­вя­не на обрат­на връз­ка на всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни в индус­т­ри­я­та и пре­дос­та­вя­не на път­на кар­та за въз­при­е­ма­не на нов начин на мис­ле­не за бла­го­по­лу­чие на орга­ни­за­ци­он­но и индус­т­ри­ал­но ниво.

Про­уч­ва­не­то е пла­ни­ра­но да се про­ве­де през пър­во­то и вто­ро­то три­ме­се­чие на 2023 г., като пред­ва­ри­тел­ни­те резул­та­ти се пуб­ли­ку­ват посто­ян­но, а окон­ча­тел­ни­те док­ла­ди — по-къс­но през годи­на­та. Това ще бъде наше­то 3‑то про­уч­ва­не относ­но бла­го­със­то­я­ни­е­то на еки­па­жа, тъй като сме има­ли подоб­ни ини­ци­а­ти­ви, про­веж­да­ни през 2021 г. и 2019 г.

Това е най-голя­мо­то про­уч­ва­не от този вид с цел за учас­тие от 5 000 кора­ба и 100 000 моря­ци, кое­то има за цел да пре­дос­та­ви пъл­на кар­ти­на със струк­ту­ри­ра­на обрат­на връз­ка за физи­чес­ко­то, пси­хи­чес­ко­то и соци­ал­но­то бла­го­по­лу­чие на моряците.

Спо­де­ле­те мне­ни­е­то си и учас­т­вай­те в наша­та анке­та, за да помог­не­те за про­мя­на и подоб­ря­ва­не на атмос­фе­ра­та на кораба.

Бла­го­да­ря ви пред­ва­ри­тел­но за съдействието!

0 Коментара

Отговори