П О К А Н А

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за­на 28 април 2011г., в 9 часа, в зала № 525 на „Бъл­гар­с­ки мор­с­ки ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър”, адрес гр. Вар­на, бул. “Васил Дру­мев” № 73, при след­ния дне­вен ред:

1. Отчет на Председателя;
2. Финан­сов отчет за пери­о­да 01 април 2010 г. – 31 март 2011 г.;
3. При­ема­не на бюджет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­о­да 01 април 2011 г. – 31 март 2012 г.;
4. Избор на Секретар;
5. Попъл­ва­не със­та­ва на Упра­ви­тел­ния Съвет (УС) и Кон­т­рол­но Реви­зи­он­на­та Комисия;
6. При­ема­не на програма;
7. Разни.
При лип­са на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в същия ден, в 10 часа, на също­то мяс­то и при същия дне­вен ред.”

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:
953 107; 953 106; 953 109.
или www.seafarerstu-bg.com;
E.mail: STUNION@VARNA.NET

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори