Радиограма 04.02.2009 г.

До екипажите на всички кораби.

Ува­жа­е­ми колеги,

Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз се нами­ра в осо­бе­на ситу­а­ция. На маса­та на пре­го­во­ри­те оста­нах­ме сами от една­та стра­на. На отсрещ­на­та, заста­на­ха редом един до друг Рабо­то­да­те­лят и Моряш­ки син­ди­кат. Наше­то про­ти­во­пос­та­вя­не в хода на пре­го­во­ри­те по повод изме­не­ни­я­та в КТД естес­т­ве­но не се харе­са на нови­те соб­с­тве­ни­ци. Сиг­на­лът, кой­то изпра­тих­ме до Коми­си­я­та по финан­сов над­зор, по повод на заст­ра­хов­ка­та “Мари­нар” взри­ви натру­па­на­та отри­ца­тел­на енер­гия сре­щу нас. Ста­нах­ме неу­доб­ни, трън в очи­те, про­тив­ни­ка, кой­то те искат вся­чес­ки да премахнат.

Как?

Като при­ну­дят наши­те чле­но­ве да ни напус­нат. Ако няма­ме чле­но­ве в Пара­ход­с­тво­то няма­ме осно­ва­ние да пре­го­ва­ря­ме с тях.

Тога­ва ще пре­го­ва­рят помеж­ду си.

Пред­ста­ве­те си пре­го­во­ри с удоб­ния син­ди­ка­лен лидер, чове­ка на кого­то пла­щат, като член на съве­та на дирек­то­ри­те, мно­го пове­че, откол­ко­то му пла­ща Моряш­ки Синдикат.

Рабо­тех­ме мъл­ча­ли­во с надеж­да­та, че неща­та няма да стиг­нат до тук. Обви­ня­вах­те ни, че сто­им редом до Моряш­ки Син­ди­кат и заед­но с тях ви пре­да­ва­ме. Надя­вах­ме се разумът да над­де­лее. Напраз­ни очак­ва­ния. Няма пове­че сми­съл от мълчание.

Ува­жа­е­ми коле­ги, това е истината.

Сега Вие сте на ход.

Пишем тези редо­ве, защо­то не иска­ме да изос­та­вим в беда наши­те чле­но­ве, вер­ни на наша­та кау­за, още от нача­ло­то на 1990 годи­на, кога­то осно­вах­ме това неза­ви­си­мо сдру­же­ние. Съю­зът може да същес­т­ву­ва без да има чле­но­ве в Пара­ход­с­тво БМФ. Има­ме доста­тъч­но чле­но­ве в дру­ги ком­па­нии. Има­ме финан­со­ви сред­с­тва има­ме дого­во­ри с чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли и най-важ­но­то има­ме нео­пет­не­но име, как­то у нас, така и зад гра­ни­ца. Ние не хар­чим пари­те на наши­те чле­но­ве за лук­соз­ни авто­мо­би­ли и зад­гра­нич­ни коман­ди­ров­ки, как­то пра­ви Моряш­ки синдикат.

Ако допус­не­те на маса­та на пре­го­во­ри­те в Пара­ход­с­тво БМФ да оста­не само Син­ди­ка­та, ще се вър­не­те във вре­ме­то, кога­то бив­ши дирек­то­ри във фир­ма БМФ заед­но с лиде­ри на Син­ди­ка­та склю­чи­ха дого­вор с евре­и­те, за наема­не на бъл­гар­с­ки моря­ци при 12 часов нор­ма­лен рабо­тен ден.

Коле­ги не допус­кай­те това, не се стра­ху­вай­те за работ­ни­те си места.

Не могат да увол­нят всички.

Не под­кре­пяй­те тези, кои­то пре­да­ват инте­ре­си­те Ви.

Напус­не­те Моряш­ки син­ди­кат. Няма нищо по-лес­но от това. Една мол­ба за член­с­т­во при нас е доста­тъч­на. Може да я пода­де­те, как­то инди­ви­ду­ал­но, така и колек­тив­но от кораба.

Заста­не­те на наша стра­на, ние сме дока­за­ли с дейс­т­ви­я­та си, че нито вед­нъж не сме ви предали.

Пъл­ни­ят текст на обръ­ще­ни­е­то може­те да про­че­те­те на www.seafarerstu-bg.com

Пред­се­да­тел Иван Велков

0 Коментара

Отговори