Режим на данъчното облагане на доходите на моряците в европейските страни

ПРОУЧВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИСТРИ 2005

Гла­ва IV

РЕЖИМИ НА ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕСОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ НА МОРЯЦИТЕ

Мер­ки за под­по­ма­га­не, дава­ни от правителствата

Общ преглед на мер­ки­те за раз­хо­ди за екипаж

В пове­че­то стра­ни ико­но­ми­чес­ки най-важ­на­та мяр­ка са раз­лич­ни фор­ми на под­по­ма­га­не за раз­хо­ди за еки­паж. Тази мяр­ка може да пред­став­ля­ва осво­бож­да­ва­не или нама­ля­ва­не на данъч­но­то обла­га­не на моря­ци­те, как­то и нама­ля­ва­не на соци­ал­ни­те внос­ки. Въз­мож­ност­та да се наемат на рабо­та чуж­дес­т­ран­ни еки­па­жи спо­ред “Мес­т­ни­те усло­вия” е също мно­го важна.

Най-ради­кал­на­та фор­ма на дър­жав­но под­по­ма­га­не за раз­хо­ди­те за еки­паж е при­ла­га­не­то на сис­те­ма за запла­ща­не на моря­ци­те в съот­вет­с­твие с т. нар. “нетен модел”. Тази сис­те­ма се изпол­з­ва в Бел­гия, Ита­лия, Холан­дия, Пор­ту­га­лия и Шве­ция. Насто­я­щи­ят обзор е поглед вър­ху сис­те­ма­та от глед­на точ­ка на кора­боп­ла­ва­тел­на­та ком­па­ния. От глед­на точ­ка на отдел­ния моряк сис­те­ма­та може да изглеж­да раз­лич­но. В швед­с­кия вари­ант, напри­мер, запла­ща­не­то се кал­ку­ли­ра и док­лад­ва как­то за кой да е друг слу­жи­тел, но рабо­то­да­те­лят изоб­що не тряб­ва да запла­ща този дълг (дебит) по данъч­на­та си смет­ка. Той се призна­ва дирек­т­но. Лит­ва е нама­ли­ла данъ­ци­те на моря­ци­те до 0%.
В дру­ги стра­ни, напри­мер Дания, нет­но­то запла­ща­не се при­ла­га спря­мо моря­ци, наети на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в дат­с­кия кора­бен регис­тър DIS, но не и спря­мо тези, кои­то са наети на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в дат­с­кия наци­о­на­лен регистър.

Някои соци­ал­ни внос­ки се пла­щат за всич­ки моряци.

В Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во се при­ла­га сис­те­ма, по коя­то не се дъл­жат данъ­ци вър­ху запла­ща­не­то, ако моря­кът е бил извън стра­на­та пове­че от 183 дни в годината.

Дру­ги стра­ни въз­ста­но­вя­ват извес­т­на част от данъ­ци­те и соци­ал­ни­те внос­ки на всич­ки или само отдел­ни кате­го­рии моря­ци, като напри­мер Гер­ма­ния и Фин­лан­дия, или имат по-нис­ки данъ­ци за моря­ци­те откол­ко­то за дру­ги слу­жи­те­ли, напри­мер Гърция.

Доста чес­то сре­ща­но явле­ние е да се наемат чуж­дес­т­ран­ни еки­па­жи , за кои­то раз­хо­ди­те са ниски.

Таки­ва чле­но­ве на еки­па­жа обик­но­ве­но дого­ва­рят със син­ди­ка­ти­те в соб­с­тве­ни­те си стра­ни запла­ща­не­то си и/или усло­ви­я­та на рабо­та, напри­мер работ­но вре­ме и отпуск. Те нико­га не живе­ят в Дър­жа­ва­та на Флага.Някои от стра­ни­те, кои­то оси­гу­ря­ват еки­па­жи при тези усло­вия, са сега чле­но­ве на Евро­пейс­кия съюз и при­съ­е­ди­ня­ва­не­то се превръ­ща в запла­ха за тези моряци.

Същес­т­ву­ва­не­то на бор­да на раз­лич­ни дого­во­ри за пред­ста­ви­те­ли на раз­лич­ни наци­о­нал­нос­ти от ЕС се счи­та за дис­к­ри­ми­на­ция и не е позво­ле­но. Дого­во­ри­ра­ни са вре­мен­ни двус­т­ран­ни реше­ния, кои­то ще важат до изли­за­не на общо­ва­лид­но реше­ние. Бро­ят на засег­на­ти­те моря­ци, кои­то могат да загу­бят рабо­та­та си е око­ло 20000.

Бел­гия

Осво­бож­да­ва­не­то от удър­жа­не на данък вър­ху про­фе­си­о­нал­ния доход се при­ла­га спря­мо моря­ци, кои­то под­ле­жат на данъч­но обла­га­не в Бел­гия. Част­та от соци­ал­ни­те внос­ки, запла­ща­ни от рабо­то­да­те­ля в кора­боп­ла­ва­тел­ния сек­тор е отме­не­на, как­то и част от внос­ки­те на моря­ци­те. Също­то се при­ла­га и за бел­гийс­ки моря­ци, рабо­те­щи на кора­би под фла­га на Люксембург.

Кипър – без данъци

Вър­ху запла­ти­те на офи­це­ри­те и моря­ци­те, наети на кора­би, кои­то са регис­т­ри­ра­ни в Кипър и пла­ват в меж­ду­на­род­ни води, не се дъл­жи подо­хо­ден данък.

Дания

През 1989 г. в Дания бяха въве­де­ни мер­ки за фис­кал­ни облек­че­ния на моря­ци­те, наети на дат­с­ки съдо­ве, регис­т­ри­ра­ни в обик­но­ви­ния регис­тър (DAS) или във вто­рия регистър(DIS).

По сила­та на тези мер­ки, кои­то вля­зо­ха в сила от 01.01.1989г., моря­ци­те, кои­то рабо­тят на бор­да на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в DAS или DIS, се въз­пол­з­ват от облек­че­ния вър­ху подо­ход­ния данък, макар че режи­мът за облек­че­ния по ДОД за DAS регис­тъ­ра е по-неблагоприятен.
На 13.11.2002г., след оплак­ва­не, че облек­че­ни­ят фис­ка­лен режим тряб­ва да се огра­ни­чи само до граж­да­ни на Евро­пейс­кия съюз, Евро­пейс­ка­та коми­сия (ЕС) със закъс­не­ние обя­ви одоб­ре­ни­е­то си за дат­с­ки­те облекчения.

Евро­пейс­ка­та коми­сия отбе­ля­за, че всич­ки моря­ци на кора­би, регис­т­ри­ра­ни как­то в DAS,- така и в DIS регис­т­ри­те, поне по прин­цип, под­ле­жат на обла­га­не с подо­хо­ден данък в Дания, макар тех­ни­те данъч­ни облек­че­ния зна­чи­тел­но да облек­ча­ват или даже да пре­мах­ват данъч­ни­те им задължения.

Спо­ред прес-комю­ни­ке по въп­ро­са “Коми­си­я­та е на мне­ние, че фис­кал­ни­те мер­ки, свър­за­ни с подо­хо­ден данък на моря­ци­те от мор­с­кия тран­с­порт в Дания са съв­мес­ти­ми с евро­пейс­ки­те пра­ви­ла за дър­жав­но под­по­ма­га­не (European State aid rules)”.

Моря­ци, живе­е­щи в Дания, по прин­цип се обла­гат с данъ­ци как­то всич­ки оста­на­ли граж­да­ни, но им се дава спе­ци­ал­но стан­дар­т­но нама­ле­ние на обла­га­е­мия доход, кое­то замес­т­ва нама­ле­ние за дейс­т­ви­тел­ни­те раз­хо­ди. Чуж­дес­т­ран­ни­те моря­ци запла­щат данък по твър­да став­ка от 36,3% вър­ху брут­но­то възнаграждение.

Как­то дат­с­ки­те, така и чуж­дес­т­ран­ни­те моря­ци, наети на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в DIS, не запла­щат данък вър­ху въз­наг­раж­де­ни­е­то си. Тях­но­то запла­ща­не се дого­во­ри­ра нето.

Дохо­дът на моря­ци­те на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в DIS, е осво­бо­ден от лич­но данъч­но обла­га­не в пол­за на дат­с­ко­то пра­ви­тел­с­т­во. Това е въз­мож­но при усло­вие, че ком­па­ни­и­те-кора­бо­соб­с­тве­ни­ци, кои­то екс­пло­а­ти­рат кора­би, регис­т­ри­ра­ни в DIS, се вклю­чат в спе­ци­ал­на час­т­на кан­то­ра, коя­то кон­т­ро­ли­ра спо­ра­зу­ме­ни­е­то за осво­бож­да­ва­не от данък.

Кора­бо­соб­с­тве­ни­ци­те вна­сят извес­т­на сума за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не на все­ки моряк.

Есто­ния

Капи­та­нът на кора­ба тряб­ва да е граж­да­нин на Есто­ния. Няма таки­ва огра­ни­че­ния за оста­на­ли­те чле­но­ве на екипажа.

Фин­лан­дия

Спо­ред сис­те­ма за суб­си­ди­ра­не, въве­де­на през 1992 г., за ком­пен­си­ра­не на кора­бо­соб­с­тве­ни­ци­те за по-висо­ки­те раз­хо­ди за наема­не на мес­т­ни моря­ци, тър­гов­с­ки­те кора­би под фин­ланд­с­ки флаг с фин­ланд­с­ки еки­паж, кои­то пла­ват до и от Фин­лан­дия по меж­ду­на­род­ни линии, полу­чи­ха пра­во­то за въз­ста­но­вя­ва­не на подо­ход­ния данък на моря­ци­те и на 3–5% от пла­ща­ни­я­та по соци­ал­ни­те им оси­гу­ров­ки. Тази сис­те­ма на суб­си­ди­ра­не не включ­ва­ше фери­бо­ти­те и път­ни­чес­ки­те кора­би. (Спо­ред фин­ланд­с­кия закон за регис­т­ри­ра­не на кора­би­те за меж­ду­на­род­на тър­го­вия само товар­ни­те кора­би, анга­жи­ра­ни изклю­чи­тел­но в меж­ду­на­род­на тър­го­вия и път­ни­чес­ки­те кора­би, кои­то не посе­ща­ват редов­но фин­ланд­с­ки приста­ни­ща под­ле­жа­ха на дър­жав­но подпомагане.)

Обхва­тът на така наре­че­на­та “Помощ при пара­лел­но регис­т­ри­ра­не” беше раз­ши­рен от 01.07.2001 г. и вече включ­ва всич­ки данъ­ци и внос­ки за еки­па­жи, наети на товар­ни кора­би. И така, за товар­ни­те кора­би сис­те­ма­та е нет­но запла­ща­не на запла­ти­те. Раз­хо­ди­те за еки­паж са огра­ни­че­ни само до нет­ни­те запла­ти. Този помощ въз­ли­за на око­ло 40–45% от брут­но­то заплащане.

През 2002 г. пра­ви­тел­с­т­во­то на Фин­лан­дия даде пъл­но въз­ста­но­вя­ва­не на всич­ки раз­хо­ди за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не на моря­ци­те, отно­во само за тези моря­ци, кои­то са наети на бор­да на товар­ни кора­би под фин­ланд­с­ки флаг. Дру­га раз­по­ред­ба, коя­то се отна­ся само до товар­ни кора­би, позво­ля­ва до 50 % от кораб­ния еки­паж да се наема от стра­ни, кои­то не са член­ки на Евро­пейс­кия Съюз.

През март 2002 г. Евро­пейс­ка­та Коми­сия одоб­ри една фин­ланд­с­ка схе­ма, коя­то оси­гу­ря­ва суб­си­дия за път­ни­чес­ки кора­би. Схе­ма­та за суб­си­ди­ра­не пре­дос­та­вя 97% облек­че­ние вър­ху зара­бо­те­ния на море доход на моря­ци­те от ЕС, кои­то рабо­тят на бор­да на фин­ланд­с­ки път­ни­чес­ки кораби.

Данъч­но­то облек­че­ние зася­га фин­ланд­с­ки път­ни­чес­ки кора­би, анга­жи­ра­ни в меж­ду­на­ро­ден тран­с­порт, кои­то редов­но посе­ща­ват фин­ланд­с­ки приста­ни­ща. То се отна­ся само до кора­би, кои­то под­дър­жат лини до и от фин­ланд­с­ки приста­ни­ща и по този начин изключ­ва кора­би­те, кои­то пла­ват до тре­ти държави.

През ноем­в­ри 2003 г. Хел­зин­ки обя­ви, че счи­та­но от яну­а­ри 2004 г. мор­с­ка­та поли­ти­ка ще бъде реви­зи­ра­на, за да се позво­ли на соб­с­тве­ни­ци­те как­то на товар­ни, така и на път­ни­чес­ки кора­би да полу­ча­ват пъл­но рефи­нан­си­ра­не на данъ­ци­те и внос­ки­те за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, пра­ве­ни в пол­за на моря­ци­те. Сис­те­ма­та на “нет­но запла­ща­не”, бази­ра­на на швед­с­кия модел, също позво­ля­ва фон­до­ве­те, полу­че­ни от про­даж­би­те на кора­би, да се заде­лят без обла­га­не, ако те се изпол­з­ват за при­до­би­ва­не на дру­ги кораби.

Фран­ция

Соци­ал­ни­те внос­ки, пла­ща­ни от рабо­то­да­те­ли­те за моря­ци­те бяха час­тич­но въз­ста­но­вя­ва­ни от Адми­нис­т­ра­ци­я­та през 1998, 1999 и 2000г. при усло­вия, свър­за­ни с ква­ли­фи­ка­ция, оси­гу­ря­ва­не на работ­ни мес­та и раз­ви­тие на фло­та. От 2001 г. се въз­ста­но­вя­ват всич­ки таки­ва вноски.
Пора­ди изра­зе­но недо­вол­с­т­во от стра­на на френ­с­ки­те моря­ци, пла­но­ве­те за нов френ­с­ки меж­ду­на­ро­ден регис­тър (RIF) бяха отложени.

Гер­ма­ния

Моря­ци­те, наети на кора­би под нем­с­ки флаг полу­ча­ват осво­бо­ден от данък бонус към тех­ни­те запла­ти, кой­то е про­пор­ци­о­на­лен на отра­бо­те­ни­те часо­ве вечер, по вре­ме на офи­ци­ал­ни праз­ни­ци и през уикен­ди­те. Тези осво­бо­де­ни от данъ­ци бону­си се дават на всич­ки слу­жи­те­ли, кои­то рабо­тят над нор­мал­ни­те часо­ве, но кора­боп­ла­ва­тел­на­та индус­т­рия тряб­ва да въве­де тази схе­ма от бону­си, така че да даде въз­мож­ност на нем­с­ки­те моря­ци да се облагодетелстват.

Ново­то зако­но­да­тел­с­т­во съдър­жа суб­си­дия за раз­хо­ди­те за моря­ци, коя­то е изчис­ле­на така че да нама­ли раз­хо­ди­те за моря­ци­те с око­ло 5 %. Спо­ред тази мяр­ка, кога­то моря­ци­те са били наети в про­дъл­же­ние на пове­че от 183 дни, соб­с­тве­ни­ци­те могат да задър­жат око­ло 40 % от подо­ход­ния данък на моря­ци­те, удър­жан от рабо­то­да­те­ля. През 1999 г. Минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та въве­де по-гъв­ка­ви пра­ви­ла за наема­не на еки­паж на бор­да на кора­би под нем­с­ки флаг.

Кора­би­те, регис­т­ри­ра­ни в Гер­ман­с­кия меж­ду­на­ро­ден кора­бен регис­тър (ISR) могат да наемат чуж­дес­т­ран­ни моря­ци по дого­во­ри, кои­то се при­ла­гат в тех­ни­те род­ни страни.

Чуж­дес­т­ран­ни­те моря­ци с посто­ян­но мес­то­жи­тел­с­т­во в чуж­би­на запла­щат огра­ни­чен подо­хо­ден данък.

По прин­цип достъ­път на моря­ци­те за наема­не на бор­да на нем­с­ки кора­би е сво­бо­ден за граж­да­ни­те на ЕС и Евро­пейс­ка­та ико­но­ми­чес­ка зона (ЕЕА). Чле­но­ве­те на еки­па­жа на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в ISR, граж­да­ни на стра­ни извън Евро­па, нямат пра­во да се позо­ва­ват на мес­то­жи­тел­с­т­во­то си в Гер­ма­ния, за да рабо­тят на кора­би под нем­с­ки флаг.

Гър­ция

През 2002 г. подо­ход­ни­ят данък на моря­ци­те беше нама­лен. Сега офи­це­ри­те под­ле­жат на ДОД от 6% (вмес­то нор­мал­ни­те став­ки от 12% до 63%). Редо­ви­ят със­тав под­ле­жи на обла­га­не по став­ка от 3%. И рабо­то­да­те­ли­те, и моря­ци­те под­ле­жат на по-нис­ки став­ки за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не (9% от брут­но­то въз­наг­раж­де­ние на моря­ци­те), в срав­не­ние с став­ки­те на дру­ги­те ико­но­ми­чес­ки сек­то­ри. Граж­да­ни­те на стра­ни извън ЕС са изця­ло осво­бо­де­ни от запла­ща­не на ДОД.

Задъл­же­ния за общес­т­ве­ни услу­ги: Гръц­ко­то зако­но­да­тел­с­т­во дава въз­мож­ност на Минис­тер­с­т­во­то на тър­гов­с­кия флот да сключ­ва дого­во­ри с отдел­ни гръц­ки кора­бо­соб­с­тве­ни­ци и да изпла­ща суб­си­дии, за да наема кора­би по някои непе­ча­лив­ши мар­ш­ру­ти, с цел да се гаран­ти­рат редов­ни гра­фи­ци и връз­ки с мал­ки ост­ро­ви и отда­ле­че­ни райо­ни и да се пре­воз­ват път­ни­ци, сто­ки и поща.

Ирлан­дия

Чрез Зако­на за общес­т­ве­но бла­го­със­то­я­ние през 1997 г. беше въве­де­на схе­ма за въз­ста­но­вя­ва­не на внос­ки­те за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не, пра­ве­ни от рабо­то­да­те­ля за моря­ци­те, наети на кора­би с ирланд­с­ка регис­т­ра­ция. Мяр­ка­та се при­ла­га за кора­би най-мал­ко 51% соб­с­тве­ност на лице или лица, живе­е­щи в Ирландия.

От 1998 г. същес­т­ву­ва отстъп­ка от 6350 евро за моря­ци, кои­то са били на море поне 169 дни през данъч­на­та годи­на. През 2002 г. пра­ви­тел­с­т­во­то изпра­ти извес­тие до Коми­си­я­та за нама­ля­ва­не на вре­ме­то на 161 дни.

От 1996 г. Ирлан­дия има схе­ма за суб­си­ди­ра­не на прак­ти­ка­та на бор­да на кора­ба, за да се помог­не да се оси­гу­рят мес­та за каде­ти като част от тях­на­та пла­ва­тел­на практика.

Ита­лия

Вто­ри регис­тър (IIR). Нови­ят закон оси­гу­ря­ва пъл­но осво­бож­да­ва­не от соци­ал­ни внос­ки, кое­то се при­ла­га за кора­боп­ла­ва­тел­ни ком­па­нии и за италиански/ЕС моря­ци на бор­да на кора­би, регис­т­ри­ра­ни във Вто­ри Регис­тър. Освен това не се изис­к­ва ком­па­ни­и­те да запла­щат подо­хо­ден данък за еки­па­жа и офи­це­ри­те. Соци­ал­ни­те при­до­бив­ки се запла­щат пря­ко от Дър­жа­ва­та (пен­сия, меди­цин­с­ко обслуж­ва­не и др.) Ина­че, цени­те на соци­ал­ни­те при­до­бив­ки в Ита­лия са око­ло 39% от брут­на­та заплата.

За чле­но­ве­те на еки­па­жа, кои­то не са от ЕС, като част от запла­та­та на все­ки се дават 126 US$, за да запла­ти соци­ал­ни­те внос­ки в стра­на­та си, ако желае.

Данъ­чен кре­дит. Моря­ци­те на бор­да на ита­ли­ан­с­ки кора­би от I‑вия регис­тър запла­щат редов­но данъч­но обла­га­не, кое­то рабо­то­да­те­лят удър­жа от въз­наг­раж­де­ни­е­то и вна­ся в Дър­жа­ва­та. Ако кора­бът е регис­т­ри­ран в IR (I‑вия регис­тър), сума­та оста­ва у соб­с­тве­ни­ка като нама­ле­ние на раз­хо­ди­те. Също­то се отна­ся и за дру­ги­те граж­да­ни на ЕС.

Важ­но е да се знае, че в кабо­таж­но­то пла­ва­не, къде­то пла­ва­ни­я­та са под 100 мор­с­ки мили, соб­с­тве­ни­кът при всич­ки слу­чаи има нама­ле­ние от 70% при пла­ща­не­то на соци­ал­ни­те внос­ки към Държавата.

За да могат да кан­ди­дат­с­тват за мер­ки за под­по­ма­га­не, кора­би­те тряб­ва да под­дър­жат регис­т­ра­ци­я­та си в ита­ли­ан­с­кия регис­тър поне 4 години.

Лат­вия

Лат­вийс­ки­те раз­по­ред­би изис­к­ват поне 75% от офи­це­ри­те да са лат­вийс­ки граж­да­ни. Няма изис­к­ва­ния към наци­о­нал­ност­та за редо­вия състав.
Данък соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не от общо 35% се запла­ща как­то след­ва: рабо­то­да­те­лят– 26% и моря­кът –9%.

Личен ДОД в раз­мер на 25% от запла­та­та се запла­ща от моряка.

Със­тав на работ­на­та сила. Делът на моря­ци­те, рабо­те­щи на бор­да на кора­би под лат­вийс­ки флаг и кои­то са лат­вий­ци, е отно­си­тел­но висок – 51%. Под­роб­нос­ти­те за наци­о­нал­нос­ти­те на моря­ци­те , рабо­те­щи на бор­да на кора­би под лат­вийс­ки флаг са пока­за­ни в таб­ли­ца­та по-долу.

Лит­ва

ДОД и соци­ал­ни внос­ки: За моря­ци­те се при­ла­га нуле­ва став­ка за ДОД. Има пла­но­ве да се нама­лят соци­ал­ни­те внос­ки, кои­то в момен­та са в раз­мер 31%.

Люк­сем­бург

ДОД за моря­ци: 10% от брут­на­та запла­та (твър­да став­ка), минус 10% след месеч­но нама­ле­ние от 35.000 LUF (867.63 евро).
Внос­ки­те за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не на моря­ци­те са рав­ни на соци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не, запла­ща­но от дру­ги­те граж­да­ни на Люксембург.

Мал­та

Дек­ла­ри­ра­но е, че няма данъци

Наема­не на еки­паж: Няма огра­ни­че­ния по отно­ше­ние на наци­о­нал­ност­та на капи­та­на, офи­це­ри­те и еки­па­жа на бор­да на мал­тийс­ки­те кора­би. За да се сти­му­ли­ра наема­не­то на мал­тийс­ки моря­ци се при­ла­га мал­ко нама­ле­ние на так­си­те за все­ки нает мал­тийс­ки моряк.

Холан­дия

Данъ­ци­те на лич­ния със­тав на бор­да на кора­би под холанд­с­ки флаг и тех­ни­те соци­ал­ни внос­ки не се запла­щат, ако ком­па­ни­я­та, коя­то екс­пло­а­ти­ра кора­ба има истин­с­ко и посто­ян­но седа­ли­ще в Холандия.

Нор­ве­гия

При опре­де­ле­ни усло­вия се при­ла­га схе­ма за отстъп­ка за еки­па­жа (въз­ста­но­вя­ва­не на данъ­ка), валид­на за моря­ци, живе­е­щи в Нор­ве­гия и рабо­те­щи на кора­би, регис­т­ри­ра­ни в Нор­ве­гия. Въз­ста­но­вя­ва­не­то на данъ­ка е в раз­мер на 12% от брут­но­то запла­ща­не. От 2002 г. за фери­бо­ти­те е в сила също сис­те­ма­та “нет­но заплащане”.

В бюдже­та на Нор­ве­гия за 2003г. пра­ви­тел­с­т­во­то пред­ло­жи да оттег­ли наско­ро въве­де­на сис­те­ма­та “нет­но запла­ща­не” за фери­бо­ти­те, как­то и въз­ста­но­вя­ва­не­то на данъ­ка е в раз­мер на 12% от брут­но­то запла­ща­не за моря­ци­те, живе­е­щи в Нор­ве­гия и рабо­те­щи на кора­би с нор­веж­ка регис­т­ра­ция, кои­то не са фериботи.

След пре­го­во­ри по бюдже­та, насто­я­ща­та сис­те­ма беше запа­зе­на, като в също­то вре­ме беше нама­ле­на став­ка­та за данък вър­ху тона­жа, като се очак­ва през 2004 г. да се завър­ши ново пра­ви­тел­с­т­ве­но про­уч­ва­не на усло­ви­я­та за кора­боп­ла­ва­тел­на­та индустрия.

Пор­ту­га­лия

Моря­ци­те, наети на кора­би от вто­рия регис­тър, кои­то пла­ват как­то във вът­реш­ни така и в меж­ду­на­род­ни води, не запла­щат ДОД и соци­ал­ни оси­гу­ров­ки. Рабо­то­да­те­ли­те също са осво­бо­де­ни от внос­ки за соци­ал­ни осигуровки.

Моря­ци­те могат да се въз­пол­з­ват от пор­ту­гал­с­ка­та схе­ма за добро­вол­ни соци­ал­ни оси­гу­ров­ки или вся­ка­къв друг тип на схе­ми за защи­та, вклю­чи­тел­но и P & I клубовете.

Испа­ния

Став­ки­те за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не са същи­те, как­то за всич­ки оста­на­ли услу­ги или индус­т­рии и въз­ли­зат на око­ло 33% от брут­на­та запла­та (като внос­ка на рабо­то­да­те­ля) и 6,4% от запла­та­та (внос­ки на служителя).

Кора­би, регис­т­ри­ра­ни на Канар­с­ки­те острови

Подо­ход­но обла­га­не и внос­ки за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не: Доход на моря­ци­те: от 01.01.1997 г. 50% от обла­га­е­мия доход е осво­бо­ден. От съща­та дата е в сила 90% отстъп­ка за соци­ал­ни­те осигуровки.

Шве­ция

От 01.10.2001г., от глед­на точ­ка на рабо­то­да­те­ля отчис­ле­ни­я­та са осно­ва­ни на нет­на осно­ва. На прак­ти­ка това озна­ча­ва, че данъч­но­то задъл­же­ние на рабо­то­да­те­ля се кре­ди­ти­ра със сума, рав­на на данъч­ни­те отчис­ле­ния и внос­ки­те за соци­ал­на оси­гу­ров­ка за всич­ки моря­ци на кора­би от меж­ду­на­род­ния трафик.

Наема­не на еки­паж: След дого­вор меж­ду Асо­ци­а­ци­я­та на швед­с­ки­те кора­бо­соб­с­тве­ни­ци и син­ди­ка­ти­те, поло­ви­на­та от еки­па­жа на кораб, регис­т­ри­ран в Шве­ция могат да са моря­ци, кои­то не са от стра­ни от ЕС, наети по спе­ци­ал­ни усло­вия. Това не се отна­ся до фери­бо­ти, а само за през­оке­ан­с­кия флот.

Обе­ди­не­но­то Кралство

Подо­хо­ден данък: Макар да не се счи­та за Дър­жав­но под­по­ма­га­не по сми­съ­ла на Пре­по­ръ­ки­те на ЕС, тъй като няма пря­ко обла­го­де­тел­с­т­ва­не на рабо­то­да­те­ли­те, моря­ци­те, кои­то живе­ят в Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во и кои­то пре­кар­ват пове­че от 183 дни извън Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во имат пра­во да кан­ди­дат­с­тват за 100% въз­ста­но­вя­ва­не на ДОД.

Общес­т­ве­ни оси­гу­ров­ки: Пове­че­то от моря­ци­те, кои­то живе­ят в Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во се наемат спо­ред т.нар. “оф-шоър­ни кон­т­рак­ти” и в резул­тат на това кора­бо­соб­с­тве­ни­кът може закон­но да избег­не внос­ка­та на рабо­то­да­те­ля за соци­ал­на оси­гу­ров­ка, въз­ли­за­ща на око­ло 11% от ведо­мост­та за запла­ти. Моря­кът оста­ва да дъл­жи внос­ка­та за слу­жи­те­ля и не губи никак­ви при­до­бив­ки. Задъл­же­ни­я­та на рабо­то­да­те­ля и моря­ка по отно­ше­ние на внос­ки­те за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не (а в това отно­ше­ние и нама-лени­те задъл­же­ния) се отна­сят само за кора­би, регис­т­ри­ра­ни в Обе­ди­не­но­то Крал­с­т­во и Ост­ров Ман

Бъл­га­рия

Моря­ци­те на кора­би под наци­о­нал­ния флаг се рад­ват на прибли­зи­тел­но 70% нама­ле­ние на дъл­жи­ми­те ДОД и соци­ал­ни внос­ки. В ход са ини­ци­а­ти­ви за обу­че­ние за облек­ча­ва­не на корабособствениците.

Мeр­ки за дър­жав­но под­по­ма­га­не в стра­ни­те от ЕС и Евро­пейс­ка­та Ико­но­ми­чес­ка Зона (EEA)

Резю­ме на раз­лич­ни­те мер­ки за дър­жав­но под­по­ма­га­не в стра­ни­те от ЕС и Евро­пейс­ка­та Ико­но­ми­чес­ка Зона (EEA) за нама­ля­ва­не­то на раз­хо­ди­те за заплати 

0 Коментара

Отговори