Резултати от конкурса “Детско море” 2015

На 19.05.2015г. от 17:00 часа в зала “Пле­нар­на” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те за рисун­ки и лите­ра­тур­ни твор­би в кон­кур­са “Дет­с­ко море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. Кон­кур­сът е посве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то – 1 юни и Деня на моря­ка – 25 юни и се орга­ни­зи­ра за 16 /шестнадесети/ поре­ден път.

На вни­ма­ни­е­то на ува­жа­е­мо­то жури бяха пред­ста­ве­ни над 1100 рисун­ки и над 50 лите­ра­тур­ни твор­би. Ще бъдат връ­че­ни 75 награ­ди за рисун­ки и 10 награ­ди за лите­ра­тур­ни твор­би. Освен награ­ди­те на праз­ни­ка, отли­че­ни­те деца ще полу­чат и книж­ка “Дет­с­ко море” с най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­тур­ни творби.

Излож­ба от дет­с­ки рисун­ки на отли­че­ни­те деца ще бъде уре­де­на от 18 до 22 май 2015г. Пока­не­ни са пред­ста­ви­те­ли на Общи­на Вар­на, Про­мар ООД, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, моря­ци и хора от мор­с­кия биз­нес, как­то и награ­де­ни­те деца, роди­те­ли, учи­те­ли, ръко­во­ди­те­ли на школи.

Моля пре­ди дата­та на тър­жес­т­во­то посе­те­те отно­во нашия сайт за настъ­пи­ли евен­ту­ал­ни промени.

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:

Код за Вар­на 052, теле­фо­ни: 953 107; 953 106; 953 109.

или на e‑mail:   STUNION@VARNA.NET

Про­то­ко­ла с награ­де­ни­те деца може да изтег­ли­те тук

0 Коментара

Отговори