Резултати от работния семинар по проект Trans-Maps

Първи работен семинар по проект “TRAN-MAPS”

При­със­т­ва­щи от ETF: Eduardo Chagas, Koen Reynaerts, Julie Van den Borre. При­със­т­ва­щи от EROCADRES: Ludo Vekemans, Michel Patard, При­със­т­ва­щи от FTTUB: Радос­лав Мин­чев, При­със­т­ва­щи от STU: Геор­ги Тодо­ров. Пред­ста­ви­те­ли от Анг­лия, Бел­гия, Дания, Испа­ния, Лат­вия, Маке­до­ния, Румъ­ния, Тур­ция, Украй­на, Фран­ция, Холан­дия, Хър­ва­тия, Чехия, Швеция.

Пър­ви рабо­тен семи­нар по про­ект “TRAN-MAPS”, орга­ни­зи­ран от Евро­пейс­ка­та тран­с­пор­т­на феде­ра­ция (ЕТФ) http://www.stsb.bg/tran-maps-project/
Резултати:
— Сре­ща­та беше откри­та от г‑н Еду­ар­до Чагас, Гене­ра­лен сек­ре­тар на ЕТФ, след кое­то всич­ки учас­т­ни­ци се представиха.
—  Г‑н Лудо Веке­манс, Поли­ти­чес­ки сек­ре­тар в ЕВРОКАДРИ, раз­ка­за за про­фе­си­о­нал­на­та мре­жа “SТАRТPRО” — http://goo.gl/XpEb3 и за про­ме­ни­те, с кои­то мла­ди­те про­фе­си­о­нал­ни и управ­лен­с­ки кад­ри се сре­щат. Също така той спо­де­ли и три казу­са, кои­то са налич­ни в СТСБ:
Интег­ри­ра­не на мла­ди про­фе­си­о­нал­ни и управ­лен­с­ки кад­ри – от Fortis към BNP Paribas
Прест­рук­ту­ри­ра­не в пуб­лич­ния сек­тор – Швед­с­ка­та общи­на OREBRO
Мла­ди­те про­фе­си­о­на­лис­ти в соци­ал­ни­те изслед­ва­ния – закри­ва­не на инс­ти­тут IAT
—  Пред­ста­ви­те­ли на мла­деж­ка­та струк­ту­ра към HK Trafik & Jernbane изне­со­ха пре­зен­та­ция за мла­ди­те спе­ци­а­лис­ти и за син­ди­ка­ли­зи­ра­не­то им:
Чис­та и ясна кон­цеп­ция за член­с­ки внос – без­п­лат­но и пла­те­но при­съ­е­ди­ня­ва­не / синдикализиране
Без­п­лат­но­то член­с­т­во пре­дос­та­вя въз­мож­ност за кон­сул­та­ции и колек­тив­но тру­до­во договаряне
Пла­те­но­то член­с­т­во, кое­то вари­ра меж­ду 13 и 95 Дат­с­ки кро­ни на месец (1 Дат­с­ка кро­на = 0,26 Бъл­гар­с­ки лева), дава въз­мож­ност за прав­ни кон­сул­та­ции, колек­тив­но тру­до­во дого­ва­ря­не,  без­п­лат­ни биле­ти за кино, спорт, култура
Орга­ни­зи­ра­не на мащаб­ни кам­па­нии в уни­вер­си­те­ти и учи­ли­ща, про­мо­ти­ра­щи син­ди­кал­на­та дей­ност и мини­мал­ни­те работ­ни стан­дар­ти. “Не чакай хора­та да дой­дат, отиди при тях!”
Орга­ни­зи­ра­не на пла­те­ни обу­че­ния, дава­щи въз­мож­ност на успеш­но завър­ши­ли­те да започ­нат рабо­та в орга­ни­за­ция, призна­ва­ща КТД-то на HK Trafik & Jernbane
Гняв + Надеж­да = Дейс­т­вие / Anger + Hope = Action
—  Г‑жа Киа Рег­нер, член на Изпъл­ни­тел­ни­ят коми­тет към ЕВРОКАДРИ, изне­се лек­ция за “Жени­те работ­ни­ци и Про­фе­си­о­нал­ни и Управ­лен­с­ки кадри”
—  Г‑жа Сан­д­ра Вер­ка­мен, Сек­ре­тар към LBC-NVK, изне­се обстой­на лек­ция на тема “Как да син­ди­ка­ли­зи­ра­ме Про­фе­си­о­нал­ни­те и Управ­лен­с­ки кад­ри”, коя­то е налич­на в СТСБ
—  По вре­ме на два­та дни на сре­ща­та се про­ве­до­ха работ­ни гру­пи, раз­глеж­да­щи проб­ле­ми и въз­мож­ни реше­ния при син­ди­ка­ли­зи­ра­не­то на:
Мла­ди­те специалисти
Жени­те работници
Про­фе­си­о­нал­ни­те и управ­лен­с­ки кадри
—  Основ­ни изво­ди от работ­ни­те групи:
“Дали няма да про­ва­ля кари­е­ра­та си, ако се при­съ­е­ди­ня към синдикат?”
“Ако не се сре­щаш редов­но с работ­ни­ци и слу­жи­те­ли, твоя син­ди­кат няма бъдеще!”
—  Пред­ста­ви­те­ли от Тур­ция раз­ка­за­ха за обста­нов­ка­та в дър­жа­ва­та си и за Све­то­вен ден на дейс­т­вие (21ви и 22ри Юни), орга­ни­зи­ран от UNI и ETUC пред всич­ки Тур­с­ки посолства.
—  Г‑н Мишел Патард спо­де­ли, че виж­да потен­ци­ал и въз­мож­ност да бъде орга­ни­зи­ра­на работ­на сре­ща по про­ект “TRAN-MAPS” и в България.
—  Сним­ки от сре­ща­та – http://flic.kr/s/aHsjCmhL4t
След­ва­щи стъпки:
На сре­ща­та бяха уточ­не­ни дати за след­ва­щи работ­ни семи­на­ри, как­то и част от теми­те, кои­то ще бъдат раз­гле­да­ни в тях:
—  Сре­ща в Лиса­бон – 9ти и 10ти Сеп­твмври, 2013
—  Сре­ща в Париж – 16ти и 17ти Декем­в­ри, 2013
—  Част от теми­те, кои­то ще бъдат разгледани:
Кри­ми­на­ли­зи­ра­не (Criminalization)
Отго­вор­но управ­ле­ние (Responsible management)
Работ­но вре­ме на про­фе­си­о­нал­ни­те и управ­лен­с­ки кад­ри (Working time)
—  Кон­г­рес на ЕВРОКАДРИ – 28ми и 29ти Декем­в­ри, 2013

0 Коментара

Отговори