Решения на общо събрание проведено на 26.04.2012 г.

На 26.04.2012 г. беше про­ве­де­но Общо съб­ра­ние на Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Съб­ра­ни­е­то прие отче­та за дей­ност­та на съю­за и финан­со­вия отчет за пери­о­да април 2011 – март 2012 г. и бюдже­та за пери­о­да април 2012 – март 2013 г.

През отчет­ния пери­од в Съю­за са чле­ну­ва­ли общо 866 моря­ка рабо­те­щи на кора­би­те на БМФ, Индус­т­ри­а­лен хол­динг Бъл­га­рия, Ахи­ле­ос, Кос­мос, Зоди­ак и чрез посред­ни­чес­т­во­то на фир­ми­те Про­мар, Стар­гейт, Стам­ко и др.

Финан­со­во­то със­то­я­ние на Съю­за и прогно­зи­те за пери­о­да април 2012 – март 2013 г. са мно­го доб­ри. Съб­ра­ни­е­то избра за нов дву­го­ди­шен ман­дат Иван Вел­ков за Пред­се­да­тел на Съю­за и Ата­нас Стой­чев за Замес­т­ник Председател.

Няма про­ме­ни в със­та­ва на Упра­ви­тел­ния съвет и Кон­т­рол­но реви­зи­он­на­та коми­сия. Няма про­ме­ни в раз­ме­ра на член­с­кия внос и начи­на на пла­ща­не. При­ета беше Програ­ма за дей­ност­та на Съю­за за пери­о­да април 2012 – март 2013 г.

0 Коментара

Отговори