Сигнал до Комисията по финансов надзор

ПИСМО

РАЛИЦА АГАЙН

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

управ­ле­ние — “Заст­ра­хо­ва­те­лен надзор”

1303 София, ул. Шар пла­ни­на 33

Изх. № 05/14.01.2009 г.

Ува­жа­е­ма гос­по­жо Агайн,

Пред­ла­га­ме на Ваше­то вни­ма­ние заст­ра­хо­ва­те­лен дого­вор меж­ду Пара­ход­с­тво БМФ и Син­ди­кал­на Вза­и­мо­зас­т­ра­хо­ва­тел­на Коо­пе­ра­ция, под­пи­сан на 10.10.2008 г.. Този дого­вор е склю­чен от име­то на Пара­ход­с­тво БМФ за смет­ка на заст­ра­хо­ва­ни­те слу­жи­те­ли и работ­ни­ци, без зна­ни­е­то и съг­ла­си­е­то на послед­ни­те. Поне­же не бях­ме доста­тъч­но ком­пе­тен­т­ни по този казус, на 17.11.2008 год., реших­ме да се обър­нем за кон­сул­та­ция към спе­ци­а­ли­зи­ра­на адво­кат­с­ка кан­то­ра. На 04.12.2008 год. полу­чих­ме ста­но­ви­ще­то на адво­кат­с­ка­та кан­то­ра и на 08.12.2008 г. инфор­ми­рах­ме ръко­вод­с­тво­то на Пара­ход­с­тво БМФ за това ста­но­ви­ще. На 15.12.2008 г. бе постиг­на­то уст­но спо­ра­зу­ме­ние меж­ду Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз и изпъл­ни­тел­ни­те дирек­то­ри на Пара­ход­с­тво БМФ да бъде прекра­тен дого­во­ра за заст­ра­хов­ка. За наша изне­на­да при изпла­ща­не на запла­ти­те на 10.01.2009 год. отно­во бяха удър­жа­ни суми по тази заст­ра­хов­ка. Това ни нака­ра да отпра­вим сиг­нал до Вас.

За Ваше улес­не­ние, при­ла­га­ме наша­та корес­пон­ден­ция с адво­кат­с­ка кан­то­ра ДИА КОНСУЛТ, тях­но­то ста­но­ви­ще, относ­но заст­ра­хо­ва­тел­ния дого­вор, копие на заст­ра­хо­ва­тел­ния дого­вор и общи­те усло­вия на застраховката.

Оста­вя­ме на Вас да пре­це­ни­те до как­ва сте­пен адво­ка­ти­те са пра­ви по отно­ше­ние на нару­ше­ни­я­та на дейс­т­ва­що­то зако­но­да­тел­с­т­во от стра­на на склю­чи­ли­те при­ло­же­ния договор.

Ако пре­це­ни­те, че има напра­ве­ни нару­ше­ния на Кодек­са на заст­ра­хо­ва­не­то или на Зако­на за кор­по­ра­тив­но­то подо­ход­но обла­га­не или на Зако­на за обла­га­не дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица, моля да пред­при­е­ме­те съот­вет­ни дейс­т­вия за отстра­ня­ва­не на тези нарушения.

Ще Ви бъдем бла­го­дар­ни, ако ни инфор­ми­ра­те за пред­при­е­ти­те действия.

С ува­же­ние: Иван Велков

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

0 Коментара

Отговори