Следприватизационен контрол

Насто­я­щия оди­тен док­лад е изда­ден с Раз­по­реж­да­не № 078 от 03.05.2012 г.

ІV. Резул­тат­ност на осъ­щес­т­ве­ния след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол вър­ху след­при­ва­ти­за­ци­он­ни­те задъл­же­ния на Купу­ва­ча по сдел­ка­та за при­ва­ти­за­ция на ПБМФ ЕАД за пери­о­да от 01.01.2009 г. до 31.12.2010 г.

В резул­тат на извър­ше­ни­те тес­то­ве по същес­т­во се установи:

1. За пър­ви отче­тен период:

1.1. В резул­тат на осъ­щес­т­ве­ния след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е уста­но­ве­но неиз­пъл­не­ние на три от след­при­ва­ти­за­ци­он­ни­те задъл­же­ния на Купу­ва­ча за пър­ви отче­тен период:

  • Задъл­же­ние за извър­ш­ва­не на инвес­ти­ции в раз­мер на 300 хил. лв.;
  • Задъл­же­ние за пред­ста­вя­не на оди­ти­ран меж­ди­нен кон­со­ли­ди­ран финан­сов отчет за пери­о­да 01.01.2008 г. до 14.08.2008 г.;
  • Задъл­же­ние да под­дър­жа сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав, съг­лас­но Соци­ал­на­та програ­ма — При­ло­же­ние D от Договора;

2. Кон­т­рол вър­ху изпъл­не­ни­е­то на след­при­ва­ти­за­ци­он­ни­те задъл­же­ния на Купу­ва­ча по чл. 4.7 от Дого­во­ра — тру­до­воп­рав­ни и соци­ал­ни въпроси.

След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол включ­ва кон­т­рол вър­ху задъл­же­ни­е­то на Купу­ва­ча да осигури:

чл. 4.7.1 — Дру­жес­т­во­то да дейс­т­ва в съот­вет­с­твие с при­ло­жи­мо­то пра­во по отно­ше­ние на тру­до­воп­рав­ни­те въп­ро­си; чл. 4.7.2 — Дру­жес­т­во­то да под­дър­жа пред­ло­же­на­та от него сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав съг­лас­но пред­ста­ве­на­та Соци­ал­на програ­ма за 2009 г. — 2 851 брой­ки и за 2010 г. – 2 594; чл. 4.7.3 — Дру­жес­т­во­то да пови­ши ниво­то на запла­ща­не на пла­ва­тел­ния със­тав съг­лас­но пред­ло­же­но­то от него в Соци­ал­на­та програ­ма – за два­та отчет­ни пери­о­да с по 15 на сто вър­ху сред­на­та основ­на месеч­на работ­на запла­та на пла­ва­тел­ния състав.

Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е поис­ка­ла и полу­чи­ла по уста­но­ве­ния ред рег­ла­мен­ти­ра­ни­те от Дого­во­ра и Мето­ди­ка­та доку­мен­ти, доказ­ва­щи сте­пен­та на изпъл­не­ние на задъл­же­ни­я­та по чл. 4.7.2 и чл. 4.7.3 от Дого­во­ра за пър­вия отче­тен пери­од. Рег­ла­мен­ти­ра­ни­те от Мето­ди­ка­та изис­ку­е­ми доку­мен­ти за доказ­ва­не на сред­нос­пи­съч­ния брой на пла­ва­тел­ния със­тав и поис­ка­на­та допъл­ни­тел­но инфор­ма­ция от НОИ са несъ­от­но­си­ми в доста­тъч­на сте­пен към спе­ци­фи­ка­та на след­при­ва­ти­за­ци­он­но­то задъл­же­ние на Купу­ва­ча да под­дър­жа пред­ло­же­на­та от него сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. Този със­тав е част от обща­та чис­ле­ност на пер­со­на­ла, за коя­то е поис­ка­на и полу­че­на инфор­ма­ция от НОИ, съдър­жа­ща се и в годиш­ни­те отче­ти. За оси­гу­ря­ва­не надеж­д­ност на инфор­ма­ци­я­та за осъ­щес­т­вя­ва­не на след­при­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол по това задъл­же­ние пра­вил­но допъл­ни­тел­но е поис­ка­на и полу­че­на адек­ват­на инфор­ма­ция от Купу­ва­ча — заве­ре­ни копия на Месеч­ни река­пи­ту­ла­ции за пла­ва­тел­ния със­тав на ПБМФ ЕАД — извле­че­ние от сче­то­во­ден соф­ту­ер за работ­на­та заплата.

2.1. по чл. 4.7.1 от Договора.

Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол за пър­вия отче­тен пери­од по уста­но­ве­ния ред е поис­ка­ла несъ­от­но­си­ма, към оцен­ка изпъл­не­ни­е­то на това след­при­ва­ти­за­ци­он­но задъл­же­ние, инфор­ма­ция, коя­то не е пре­дос­та­ве­на от Купу­ва­ча. Изпъл­ни­тел­на аген­ция ГИТ – Вар­на, в отго­вор на запит­ва­не от АСПК, е дек­ла­ри­ра­ла, че при извър­ше­ни про­вер­ки в ПБМФ ЕАД не са кон­с­та­ти­ра­ни нару­ше­ния на тру­до­во­то зако­но­да­тел­с­т­во за пери­о­да към 31.12.2009 г.

2.2. по чл. 4.7.2 от Договора.

Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол е поис­ка­ла и полу­чи­ла рег­ла­мен­ти­ра­на­та необ­хо­ди­ма инфор­ма­ция за оцен­ка изпъл­не­ни­е­то на задъл­же­ни­е­то за под­дър­жа­не на 2851 брой­ки сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. В резул­тат на ана­ли­за на доку­мен­ти­те пра­вил­но е със­та­вен Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП–148/29.11.2011 г., в кой­то е доку­мен­ти­ра­но уста­но­ве­но неиз­пъл­не­ние на задъл­же­ни­е­то с 367 брой­ки за под­дър­жа­не на сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав. Зако­но­съ­об­раз­но е начис­ле­на неус­той­ка в раз­мер на 88 хил. лв. – съг­лас­но чл. 4.14.1 (i) от Договора.
(2851 – 367 = 2484 сред­нос­пи­съ­чен със­тав за 2009 година)(88000лв. : 367 = 240 лв/за неза­е­та бройка)

2.3. по чл. 4.7.3 от Договора

Оси­гу­ре­на е надеж­д­на инфор­ма­ция за оцен­ка изпъл­не­ни­е­то на задъл­же­ни­е­то за пови­ша­ва­не ниво­то на запла­ща­не на пла­ва­тел­ния със­тав с 15 на сто за пър­вия отче­тен пери­од. Резул­та­ти­те от осъ­щес­т­ве­ния кон­т­рол пра­вил­но са доку­мен­ти­ра­ни в Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП–148/29.11.2011 г., в кой­то е отра­зе­но уста­но­ве­но­то изпъл­не­ние на задължението.

След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол по изпъл­не­ние след­при­ва­ти­за­ци­он­ни­те задъл­же­ния на Купу­ва­ча по чл. 4.7 от Дого­во­ра за вто­рия отче­тен пери­од е започ­нал — поис­ка­на е по уста­но­ве­ния ред от Купу­ва­ча и тре­ти неза­ви­си­ми източ­ни­ци инфор­ма­ция, доказ­ва­ща сте­пен­та на изпъл­не­ние на задъл­же­ни­я­та. Не са уточ­не­ни и кон­к­ре­ти­зи­ра­ни необ­хо­ди­ми­те и доста­тъч­ни доку­мен­ти за оцен­ка на изпъл­не­ни­е­то на спаз­ва­не от Дру­жес­т­во­то на раз­по­ред­би­те на при­ло­жи­мо­то тру­до­во пра­во. Извър­ш­ва­не­то на кон­т­ро­ла за вто­рия отче­тен пери­од не е доку­мен­ти­ра­но и кон­т­ро­лът не е приклю­чен по уста­но­ве­ния ред.


1.2. АПСК, по уста­но­ве­ния ред за осъ­щес­т­вя­ва­не на след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол, е начис­ли­ла неус­той­ки в съот­вет­с­твие с кла­у­зи­те на Дого­во­ра, и уве­до­ми­ла по дого­во­ре­ния начин Купу­ва­ча за начис­ле­ни­те неустойки.

1.3. Сред­с­тва­та по начис­ле­ни­те неус­той­ки са постъ­пи­ли по смет­ка на АПСК в зако­но­ус­та­но­ве­ния срок, тях­но­то полу­ча­ва­не е доку­мен­ти­ра­но пра­вил­но чрез съот­вет­ни­те про­то­ко­ли за нареж­да­не на суми и са пре­ве­де­ни по реда на чл. 8 от ЗПСК.

2. За вто­ри отче­тен период:

2.1. След­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол вър­ху изпъл­не­ни­е­то на задъл­же­ни­е­то на Купу­ва­ча да оси­гу­ри Дру­жес­т­во­то да дейс­т­ва в съот­вет­с­твие с При­ло­жи­мо­то пра­во по отно­ше­ние на тру­до­воп­рав­ни въп­ро­си (чл. 4. 7.1.) не е осъществен.

2.2. След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол вър­ху задъл­же­ни­е­то на Купу­ва­ча да оси­гу­ри Дру­жес­т­во­то да под­дър­жа пред­ло­же­на­та от него сред­нос­пи­съч­на чис­ле­ност на пла­ва­тел­ния със­тав (чл. 4.7.2) за вто­рия отче­тен пери­од към момен­та на оди­та е започ­нал, извър­ш­ва­не­то му не е доку­мен­ти­ра­но и не е приключен.

2.3. След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол вър­ху задъл­же­ни­я­та на Купу­ва­ча по чл. 4.1 „Запаз­ва­не на основ­на­та дей­ност и ста­тут на Дру­жес­т­во­то”, 4.2 „Огра­ни­че­ние за про­мя­на на акци­о­нер­но­то учас­тие”, 4.3 „Огра­ни­че­ние за про­мя­на на струк­ту­ра­та на Купувача”,
4.4 “Огра­ни­че­ние за нама­ля­ва­не на дър­жав­но­то учас­тие”, 4.5 „Пред­ста­ви­тел на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия”, 4.6 ”Седа­ли­ще на дру­жес­т­во­то” и 4.9 „Зада­чи по Дър­жав­ния воен­нов­ре­ме­нен план” от Дого­во­ра е осъ­щес­т­вен, уста­но­ве­но е, че задъл­же­ни­я­та са изпъл­не­ни, но кон­т­ро­лът не е приклю­чен с кон­с­та­ти­вен про­то­кол, кое­то е в несъ­от­вет­с­твие с уста­но­ве­на­та прак­ти­ка и Методиката.

2.4. След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол вър­ху изпъл­не­ние на задъл­же­ни­я­та на Купу­ва­ча по

чл. 4.10 — Задъл­же­ние за инвес­ти­ции; чл. 4.10.7 — Бан­ко­ва гаран­ция – валид­на една годи­на, счи­та­но от 01.11.2010 г., и на стой­ност 2 500 хил. евро, за обез­пе­ча­ва­не изпъл­не­ни­е­то на задъл­же­ни­е­то за инвес­ти­ции през вто­рия отче­тен пери­од, и чл. 4.12.3 — на или пре­ди 30 юни на годи­на­та, след­ва­ща съот­вет­ния отче­тен пери­од, да пред­ста­вя за своя смет­ка на Про­да­ва­ча пис­мен отчет, придру­жен със съот­вет­ни­те доку­мен­ти е осъ­щес­т­вен и приклю­чен с Кон­с­та­ти­вен про­то­кол № КП-124/31.10.2011 г. в съот­вет­с­твие с уста­но­ве­на­та практика.

2.5. Аген­ци­я­та за при­ва­ти­за­ция и след­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол не е пред­при­е­ла дейс­т­вия за вто­ри отче­тен пери­од за обез­пе­ча­ва­не на доста­тъч­на и надеж­д­на инфор­ма­ция и доку­мен­та­ция, пред­пос­та­вя­щи надеж­д­ност­та на след­при­ва­ти­за­ци­он­ния кон­т­рол вър­ху изпъл­не­ние на задъл­же­ни­я­та на Купу­ва­ча по чл. 4.8 от Дого­во­ра — за под­дър­жа­не сред­но­го­диш­но общ тонаж на кора­би­те на Дру­жес­т­во­то не по мал­ко от 1 300 000 DWT и оси­гу­ря­ва­не не по-мал­ко от 60 % от общия тонаж на кора­би­те да пла­ват под зна­ме­то на РБ или дру­ги дър­жа­ви от ЕО или ЕИП, кое­то ще се пре­це­ня­ва в края на 10-годиш­ния пери­од, по реда на чл. 4.12.4 от Дого­во­ра.29

След­при­ва­ти­за­ци­он­ни­ят кон­т­рол, осъ­щес­т­вен от АПСК вър­ху изпъл­не­ни­е­то на след­при­ва­ти­за­ци­он­ни­те задъл­же­ния на Купу­ва­ча за пър­ви отче­тен пери­од е адек­ва­тен, умес­тен и резултатен.

След­при­ва­ти­за­ци­о­нен кон­т­рол вър­ху задъл­же­ни­я­та на Купу­ва­ча за вто­рия отче­тен пери­од е започ­нал, осъ­щес­т­вя­ва­не­то му не е доку­мен­ти­ра­но и не е приклю­чен, с изклю­че­ние на този, за задъл­же­ние за инвес­ти­ции, задъл­же­ние за бан­ко­ва гаран­ция и задъл­же­ние за пред­ста­вя­не на отче­ти, кое­то не пред­пос­та­вя въз­мож­ност­та за надеж­д­на и обек­тив­на оцен­ка на него­ва­та резултатност.

 

Под­роб­ния док­лад е на сай­та http://bglib.convdocs.org/docs/148/index-25546.html?page=2#164264