Социално и здравно осигуряване

ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Съг­лас­но чл.4 ал.8 от Кодек­са за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не и чл.16 от НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА, БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА И МОРСКИТЕ ЛИЦА, моря­ци­те изпра­те­ни чрез посред­ник за рабо­та зад гра­ни­ца спа­дат в гру­па­та на само­о­си­гу­ря­ва­щи се лица и имат пра­во да избе­рат дали да се оси­гу­ря­ват или не. Оси­гу­ри­тел, на изпра­те­ни чрез посред­ник, може да бъде посред­ни­кът или оси­гу­ри­тел­на каса, с коя­то посред­ни­кът тряб­ва да има дого­вор. Моря­кът изпра­тен чрез посред­ник може да реши дали да се оси­гу­ря­ва или не и да избе­ре за как­во да се оси­гу­ря­ва, за инва­лид­ност пора­ди общо забо­ля­ва­не, или за ста­рост или за смърт, или за вся­ко от избро­е­ни­те, вър­ху мини­мал­ния месе­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния доход. В насто­я­щи­ят момент мини­мал­ния месе­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния доход е 420 лева. Месеч­на­та оси­гу­ри­тел­на внос­ка за ста­рост (пен­сия) е 74.76 лв. — 17.8% от 420 лева, а кога­то оси­гу­ря­ва­не­то е за всич­ки оси­гу­ри­тел­ни слу­чаи по пред­но­то изре­че­ние, внос­ка­та е 89.46 лв. – 21.3% от 420 лева. Оси­гу­ри­тел­ни­те внос­ки по избро­е­ни­те в пре­ход­но­то изре­че­ние видо­ве оси­гу­ря­ва­не не могат да се вна­сят лич­но от моряка.
Моря­ци­те, кои­то са се оси­гу­ря­ва­ли за инва­лид­ност пора­ди общо забо­ля­ва­не, за ста­рост и за смърт съг­лас­но чл.13 ал.1 и ал.2 от
Кодек­са за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не имат пра­во на след­ни­те обезщетения:
— пен­сия за инва­лид­ност пора­ди общо заболяване;
— пен­сия за оси­гу­ри­те­лен стаж и възраст;
— парич­ни помо­щи за помощ­но-тех­ни­чес­ки сред­с­тва свър­за­ни с увреждането;
— при смърт на оси­гу­ре­но­то лице съпругата/съпругът, деца­та и роди­те­ли­те имат пра­во на еднок­рат­на помощ в общ раз­мер на две мини­мал­ни работ­ни запла­ти и на наслед­с­тве­на пенсия.
Моря­ци­те, кои­то са се оси­гу­ря­ва­ли само за ста­рост съг­лас­но чл.13 ал.1 от
Кодек­са за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не имат пра­во само на пен­сия за оси­гу­ри­те­лен стаж и възраст.

Здрав­но осигуряване

Здрав­ни­те оси­гу­ров­ки са задъл­жи­тел­ни за всич­ки граж­да­ни, кои­то имат адрес­на регис­т­ра­ция в Бъл­га­рия и пре­би­ва­ват извес­т­но вре­ме в стра­на­та, неза­ви­си­мо дали рабо­тят и полу­ча­ват дохо­ди тук. В насто­я­щи­ят момент оси­гу­ри­тел­ния доход за здрав­но оси­гу­ря­ва­не на само­о­си­гу­ря­ва­щи се лица е 50% от мини­мал­ния месе­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния доход за соци­ал­но оси­гу­ря­ва­не т.е. 210 лева. Месеч­на­та внос­ка за здрав­но оси­гу­ря­ва­не е 16.80 лв. – 8% от 210 лева.
За раз­ли­ка от оси­гу­ри­тел­ни­те, здрав­ни­те внос­ки могат да се вна­сят лич­но от лицето.


изм. и доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.

Чл. 16. (1) (Нов — ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. — ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. — ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. — ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. — ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., пре­ди­шен текст на чл. 16 — ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Лица­та, изпра­те­ни на рабо­та в чуж­би­на от бъл­гар­с­ки посред­ник, могат да се оси­гу­ря­ват за своя смет­ка, като пис­ме­но дек­ла­ри­рат пред изпра­ща­щия посред­ник, кой­то дейс­т­ва като оси­гу­ри­тел за лице­то, жела­ни­е­то да се оси­гу­ря­ват за инва­лид­ност пора­ди общо забо­ля­ва­не, за ста­рост и за смърт вър­ху мини­мал­ния оси­гу­ри­те­лен доход за само­о­си­гу­ря­ва­щи­те се лица, опре­де­лен със Зако­на за бюдже­та на дър­жав­но­то общес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не за съот­вет­на­та година.

(2) (Нова — ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Лица­та по ал. 1 дек­ла­ри­рат пред посред­ни­ка дата­та, от коя­то искат да бъдат оси­гу­ря­ва­ни, или дата­та, от коя­то искат оси­гу­ря­ва­не­то да се прекра­ти. Оси­гу­ря­ва­не­то въз­ник­ва от дата­та, посо­че­на в дек­ла­ра­ци­я­та, но не по-рано от 1‑во чис­ло на месе­ца, през кой­то е подадена.

изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Фев­ру­а­ри 2012г.

Чл. 16. (Нов — ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. — ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. — ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. — ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. — ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Лица­та, изпра­те­ни на рабо­та в чуж­би­на от бъл­гар­с­ки посред­ник, могат да се оси­гу­ря­ват за своя смет­ка, като пис­ме­но дек­ла­ри­рат пред изпра­ща­щия посред­ник, кой­то дейс­т­ва като оси­гу­ри­тел за лице­то, жела­ни­е­то да се оси­гу­ря­ват за инва­лид­ност пора­ди общо забо­ля­ва­не, за ста­рост и за смърт вър­ху мини­мал­ния оси­гу­ри­те­лен доход за само­о­си­гу­ря­ва­щи­те се лица, опре­де­лен със Зако­на за бюдже­та на дър­жав­но­то общес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не за съот­вет­на­та година.

изм. ДВ. бр.2 от 8 Яну­а­ри 2010г.

Чл. 16. (Нов — ДВ, бр. 83 от 2000 г., изм. — ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. — ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. — ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лица­та, изпра­те­ни на рабо­та в чуж­би­на от бъл­гар­с­ки посред­ник, могат да се оси­гу­ря­ват за своя смет­ка, като пис­ме­но дек­ла­ри­рат пред изпра­ща­щия посред­ник, кой­то дейс­т­ва като оси­гу­ри­тел за лице­то, жела­ни­е­то да се оси­гу­ря­ват за инва­лид­ност пора­ди общо забо­ля­ва­не, за ста­рост и за смърт вър­ху избран оси­гу­ри­те­лен доход меж­ду мини­мал­ния и мак­си­мал­ния месе­чен раз­мер на оси­гу­ри­тел­ния доход, опре­де­лен със Зако­на за бюдже­та на дър­жав­но­то общес­т­ве­но оси­гу­ря­ва­не за съот­вет­на­та година.