Съвети на Българския Моряшки Професионален съюз към моряците при подписване на контракт с Корабопритежател

Най-доб­ри гаран­ции за нали­чи­е­то на стан­дар­т­ни усло­вия за наема­не­то Ви се явя­ва под­пис­ва­не­то на кон­т­ракт, съг­лас­но усло­ви­я­та на колек­ти­вен дого­вор, одоб­рен от ITF. Ако Кора­боп­ри­те­жа­те­лят не е под­пи­сал такъв дого­вор, тряб­ва да обър­не­те вни­ма­ние на след­ни­те препоръки:

- Не започ­вай­те рабо­та на кора­ба без под­пи­сан кон­т­ракт с Кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Кога­то ще пъту­ва­те към кора­ба, кон­т­рак­тът тряб­ва да бъде под­пи­сан пре­ди да започ­не пъту­ва­не­то Ви. Вре­ме­то (про­дъл­жи­тел­ност­та) на кон­т­рак­та започ­ва да тече от момен­та на отпъ­ту­ва­не­то Ви. Вие тряб­ва да бъде­те оси­гу­ре­ни сре­щу инци­ден­ти и забо­ля­ва­не, как­то по вре­ме на рабо­та на бор­да, така и по вре­ме на пъту­ва­не­то от мяс­то­то на наема­не­то Ви до кора­ба и обратно.

- Нико­га не под­пис­вай­те непо­пъл­нен кон­т­ракт или кон­т­ракт позо­ва­ващ се на усло­вия, кои­то не са пря­ко ука­за­ни или с кои­то не сте офи­ци­ал­но запознати.

- Про­ве­ре­те дали има позо­ва­ва­не или препрат­ка към колек­ти­вен дого­вор. Ако има, то Вие тряб­ва напъл­но да сте запоз­нат с него­ви­те усло­вия и да Ви се даде копие на колек­тив­ния дого­вор заед­но с Вашия контракт.

- Вие тряб­ва да се уве­ри­те, дали про­дъл­жи­тел­ност­та на дого­во­ра е ясно и точ­но указана.

- Не под­пис­вай­те кон­т­ракт, позво­ля­ващ вна­ся­не­то на изме­не­ния само от Кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Изме­не­ния в кон­т­рак­та могат да се пра­вят само по вза­им­но съгласие.

- Убе­де­те се, че в кон­т­рак­та точ­но е ука­за­на базо­ва­та запла­та и нор­мал­на­та про­дъл­жи­тел­ност на работ­но­то вре­ме, днев­но и сед­мич­но (8 часа днев­но и 40, 44 или 48 часа сед­мич­но). Меж­ду­на­род­на­та Орга­ни­за­ция на Тру­да поста­но­вя­ва, че сумар­на­та нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­ни­те часо­ве може да бъде не пове­че от 48 часа на сед­ми­ца и 208 часа на месец.

- Убе­де­те се, че в кон­т­рак­та точ­но е ука­зан начи­на на изпла­ща­не на извън­ред­ния труд и стой­ност­та на часо­ва­та му став­ка. Може да бъде фик­си­ра­на месеч­на сума, гаран­ти­ра­но изпла­ща­на за опре­де­ле­но коли­чес­т­во часо­ве извън­ре­ден труд, като и в този слу­чай, тряб­ва да бъде ука­за­на стой­ност­та на часо­ва­та му став­ка за часо­ве­те над гаран­ти­ра­ния извън­ре­ден труд. Меж­ду­на­род­на­та Орга­ни­за­ция на Тру­да поста­но­вя­ва, че стой­ност­та на часо­ва­та став­ка на извън­ред­ния труд тряб­ва да бъде с 25% по висо­ка от нор­мал­на­та часо­ва став­ка. (Стой­ност­та на нор­мал­на­та часо­ва став­ка се полу­ча­ва като се раз­де­ли базо­ва­та запла­та на нор­мал­на­та про­дъл­жи­тел­ност на работ­ни­те часо­ве за месеца.)

- Убе­де­те се, че в кон­т­рак­та точ­но е ука­за­но коли­чес­т­во­то на дни­те пла­тен отпуск за едно­ме­сеч­на рабо­та. Меж­ду­на­род­на­та Орга­ни­за­ция на Тру­да поста­но­вя­ва, че те не тряб­ва да са по-мал­ко от 2,5 дни на месец.
Убе­де­те се, че в отдел­ни­те кла­у­зи на кон­т­рак­та точ­но е ука­зан начи­на на изпла­ща­не на базо­ва­та став­ка, став­ка­та за извън­ред­ния труд и отпуската.

- Не под­пис­вай­те дого­вор, позво­ля­ващ на Кора­боп­ри­те­жа­те­ля да задър­жи изпла­ща­не­то на запла­та­та или да удър­жа част от нея по вре­ме на кон­т­рак­та. Вие има­те пра­во да полу­чи­те цяла­та запла­та в края на все­ки кален­да­рен месец.

- Ако не Ви изпла­тят запла­та­та в края на месе­ца, неза­бав­но се обър­не­те към инс­пек­тор на ITF или се свър­же­те с нас.

- Нико­га не под­пис­вай­те кон­т­ракт съдър­жащ кла­у­зи, по кои­то Вие тряб­ва да запла­ща­те път­ни­те си раз­хо­ди до и от кораба.

Не под­пис­вай­те кон­т­ракт съдър­жащ кла­у­зи, кои­то огра­ни­ча­ват Ваше­то пра­во да чле­ну­ва­те в Про­фе­си­о­на­лен Съюз. Вие има­те пра­во да бъде­те член, да се кон­сул­ти­ра­те и да тър­си­те помощ от Про­фе­си­о­на­лен Съюз в защи­та на Ваши­те интереси.

- Убе­де­те се, че менинг аген­ци­я­та, коя­то Ви посред­ни­чи при наема­не­то, е лицен­зи­ра­на. Лицен­зи­ра­ни­те аген­ции може­те да про­ве­ри­те при нас или на след­ни­ят адрес http://www.az.government.bg/intermediaries/intermediary_contracts/marine/.

- Ако посред­ни­кът иска от Вас пари, за да Ви уст­рои на рабо­та, знай­те, че това е неза­кон­но и съм­ни­тел­но. Съг­лас­но меж­ду­на­род­но­то и наше­то зако­но­да­тел­с­т­во наема­не­то на моря­ци­те е безплатно.

- Вие тряб­ва да зна­е­те, че инди­ви­ду­ал­ния кон­т­ракт не вина­ги съдър­жа усло­вия за изпла­ща­не на обез­ще­те­ния в раз­лич­ни слу­чаи. Пора­ди това Вие тряб­ва да иска­те в дого­во­ра Ви да бъдат опи­са­ни обсто­я­тел­с­т­ва­та и раз­ме­ра на обез­ще­те­ни­я­та (ком­пен­са­ци­и­те) в слу­чай на:
— Забо­ля­ва­не или зло­по­лу­ка по вре­ме на контракта;
— Смърт по вре­ме на контракта;
— Загу­ба (потъ­ва­не) на кораба;
— Загу­ба на вещи;
— Пред­ва­ри­тел­но прекра­тя­ва­не на дого­во­ра от стра­на на Кора­боп­ри­те­жа­те­ля или по дру­га при­чи­на, но не по Ваше желание.

- Вие тряб­ва да полу­чи­те копие на под­пи­са­ния от Кора­боп­ри­те­жа­те­ля дого­вор пре­ди да потег­ли­те за кора­ба. Не се съг­ла­ся­вай­те да под­пис­ва­те дого­во­ра на бор­да на кора­ба. Може да се ока­же, че на бор­да на кора­ба ще Ви пред­ло­жат дого­вор с неиз­год­ни за Вас кла­у­зи, а сред­с­тва за завръ­ща­не може да нямате.

- Ако по вре­ме на кон­т­рак­та се слу­чи зло­по­лу­ка, насто­я­вай­те да се със­та­ви про­то­кол за зло­по­лу­ка­та (accident report) по фор­ма, опре­де­ле­на от застрахователя.

- Ако след зло­по­лу­ка или забо­ля­ва­не, бъде­те репат­ри­ран, неза­бав­но след завръ­ща­не­то си в стра­на­та напра­ве­те обсто­ен меди­цин­с­ки преглед, про­дъл­же­те лече­ни­е­то и уве­до­ме­те ком­па­ни­я­та за това. Пазе­те бол­нич­ни­те лис­ти и всич­ки меди­цин­с­ки и пла­теж­ни доку­мен­ти свър­за­ни с лече­ни­е­то си. Ком­па­ни­я­та е длъж­на да покрие напра­ве­ни­те от Вас раз­хо­ди за лече­ни­е­то Ви.

- Тряб­ва да раз­по­ла­га­те с наши­те адре­си и теле­фо­ни, как­то с адре­си­те и теле­фо­ни­те на инс­пек­то­ри­те на ITF.

Помне­те .… как­ви­то и усло­вия да има в един добро­вол­но под­пи­сан от Вас дого­вор, в пове­че­то слу­чаи кон­т­рол­ни­те и съдеб­ни­те орга­ни ще раз­глеж­дат кла­у­зи­те на кон­т­рак­та като юри­ди­чес­ки задъл­жи­тел­ни за Вас и Рабо­то­да­те­ля, и няма да обсъж­дат пра­вил­ност­та им.

Ако по вре­ме на кон­т­рак­та не се изпъл­ня­ват кла­у­зи на дого­во­ра, кой­то сте под­пи­са­ли, обър­не­те се към нас, към инс­пек­тор на ITF или към инс­пек­тор от порт стейт кон­т­рол. Напра­ве­те послед­но­то, тога­ва кога­то сте в приста­ни­ще на стра­на, в коя­то инс­пек­то­ра труд­но може да бъде подкупен.
Поже­ла­ва­ме Ви без­п­роб­ле­мен рейс.