Трети кораб задържан в Канада след сигнал на ITF

Пла­ва­щи­ят под панам­с­ки флаг кораб за насип­ни това­ри Kouyou е бил задър­жан пре­ди дни в приста­ни­ще­то на Кве­бек, Кана­да, след като бе уста­но­ве­но, че еки­па­жът има да полу­ча­ва пове­че от $51 000. Това е тре­тия задър­жан в Кана­да кораб спо­ред раз­по­ред­би­те на нова­та меж­ду­на­род­на Кон­вен­ция за мор­с­ки труд (MLC 2006), коя­то вле­зе в сила в све­то­вен мащаб през август.

Проб­ле­ми на бор­да на кора­ба са откри­ти от Дже­рард Брад­бъ­ри, инс­пек­тор от Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци (ITF) и съю­за Unifor.
Той обяс­ни: “Два­де­сет­те чле­на на еки­па­жа от Бир­ма и Виет­нам, как­то и канад­с­ки­ят капи­тан Джеймс Монг не са полу­ча­ва­ли редов­но запла­ти, как­то и режий­ни за семейс­т­ва­та си, дока­то моря­ци­те са в чужбина.”

Най-тре­вож­но в тази ситу­а­ция е, че учас­т­ва­щи­те в еки­па­жа, са пла­ти­ли общо $ 6 600 в коми­си­он­ни за полу­ча­ва­не­то на работ­ни­те си мес­та, каза Бред­бъ­ри . Назна­ча­ва­не или поста­вя­не­то так­си, пла­те­ни на аген­ти на еки­па­жа са неза­кон­ни по сила­та на меж­ду­на­род­ни тру­до­ви кон­вен­ции. В някои слу­чаи, моря­ци­те са полу­ча­ва­ли по-мал­ко от поло­ви­на­та от запла­ти­те си, заяви още той. Изчис­ля­ва­не­то на непо­лу­че­ни­те суми все още про­дъл­жа­ва, но по пър­во­на­чал­ни дан­ни обща­та стой­ност е $ 51 000.

Чети­ри­ма от еки­па­жа са поис­ка­ли да бъдат репат­ри­ра­ни след полу­ча­ва­не на запла­ти­те си.

Питър Лей­хи, ITF коор­ди­на­тор за Кана­да заяви: “Ние сме изклю­чи­тел­но довол­ни, че Кана­да сери­оз­но сле­ди за спаз­ва­не­то на меж­ду­на­род­на­та Кон­вен­ция за мор­с­ки труд. Така моря­ци­те могат да бъдат напъл­но сигур­ни, че ако имат проб­ле­ми на бор­да на тех­ни­те кора­би, канад­с­ки­те ITF инс­пек­то­ри ще напра­вят всич­ко по сили­те си, за отстра­ня­ва­не на проблемите”.

0 Коментара

Отговори