Тържествено награждаване Детско море 2019

На 13.05.2019 г., поне­дел­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ва­не на наг­ра­дите за рисун­ки и лите­ра­турни твор­би в кон­курса “Дет­ско море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.  Кон­кур­сът е пос­ве­тен на Меж­ду­на­род­ния ден на дете­то – 1 юни и Деня на моря­ка – 25 юни  и  се орга­ни­зира  за 20 /двадесети/ поре­ден път. На вни­ма­ни­ето на ува­жа­е­мото жури бяха пре­дос­та­ве­ни над 1000 рисун­ки и над 50 лите­ра­турни твор­би. Ще бъдат връ­чени наг­ради за рисун­ки и за лите­ра­турни творби.

Освен наг­ра­дите на праз­ника, отли­че­ните деца ще полу­чат и книж­ка “Дет­ско море” с най-доб­ри­те рисун­ки и лите­ра­турни творби.

Излож­ба от дет­ски рисун­ки на отли­че­ните деца е уре­дена пред зала “Пле­нарна” на Общи­на Вар­на от 13 до 17 май 2019 г. Пока­нени са пред­с­та­ви­тели на Общи­на Вар­на, Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, моря­ци и хора от мор­с­кия биз­нес, как­то и наг­ра­де­ните деца, роди­тели, учи­тели, ръко­во­ди­тели на школи.

Моля, пре­ди дата­та на тър­жес­т­вото посе­тете отно­во нашия сайт за нас­тъ­пили евен­ту­ални промени.

За допъл­ни­телна инфор­ма­ция на теле­фо­ни: код за Вар­на 052, теле­фони: 953 107; 953 106

или на e.mail:   STUNION@VARNA.NET

Про­то­кола с наг­ра­де­ните деца може да изтег­лите  тук

0 Коментара

Отговори