Удобни флагове

Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF е нарек­ла една част от фла­го­ве­те, под кои­то могат да бъдат регис­т­ри­ра­ни кора­би­те, “удоб­ни фла­го­ве”. Най-общо кри­те­ри­ят, по кой­то един флаг може да бъде наре­чен удо­бен е: наци­о­нал­ност­та на кора­боп­ри­те­жа­те­ля, моря­ка и фла­га на кора­ба да не съвпадат.

При­чи­ни­те, пора­ди кои­то кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те регис­т­ри­рат кора­би­те под удо­бен флаг, са раз­лич­ни. Най-чес­то това е зара­ди изис­к­ва­не на бан­ки­те, кре­ди­ти­ра­ли пост­рой­ка­та на кора­ба, тъй като по този начин те лес­но могат да го про­да­дат, ако не се изпла­ща заема. В тези слу­чаи кора­боп­ри­те­жа­те­лят не про­ме­ня мяс­то­то си на управ­ле­ние, кое­то е от мно­го важ­но зна­че­ние за моря­ци­те по отно­ше­ние на обла­га­не­то им с данък.

Вто­ра­та по важ­ност при­чи­на е свър­за­на с жела­ни­е­то на кора­боп­ри­те­жа­те­ля да пла­ща по-нис­ки данъ­ци. Тога­ва мяс­то­то му на управ­ле­ние обик­но­ве­но съв­па­да с фла­га на кора­ба, но има слу­чаи, кога­то и мяс­то­то на управ­ле­ние и фла­га са в раз­лич­ни офшор­ни зони.

Ако кора­ба, на кой­то Ви пред­ла­гат да се качи­те е под удо­бен флаг, про­ве­ре­те покрит ли е този кораб от дого­вор, одоб­рен от ITF. Ако не може­те да напра­ви­те така­ва про­вер­ка, свър­же­те се с нас (Бъл­гар­с­ки Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен Съюз),

(STUBulgaria).

Това са удоб­ни­те фла­го­ве по кри­те­ри­и­те на ITF:

 

 

antig
Antigua & Barbuda

Bahams
Bahams 

Barbados
Barbados

Belize
Belize

Bermuda
Bermuda

Bolivia
Bolivia

Burma
BURMA

Cambodia
CAMBODIA

Cayman
CAYMAN ISLANDS

Comoros
COMOROS

Cyprus
CYPRUS

Equatorial
EQUATORIAL GUINEA

France

FRANCE (2nd registr)

Faroe

FAROE ISLANDS

 

Germany
GERMANY (2nd registr)

Georgia

GEORGIA

Gibraltar
GIBRALTAR

Honduras
HONDURAS

Jamaica
JAMAICA

Lebanon
LEBANON

Liberia
LIBERIA

Malta
MALTA

Marshall
MARSHALL ISLAND
S

Mauritus
MAURITIUS

 Moldova

MOLDOVA

Mongolia
MONGOLIA

Netherlands
NETHERLANDS ANTILLES

NorthKorea

NORTH KOREA

Panama
PANAMA

SaoTome
SAO TOME & PRINCIPE

SriLanka
SRI LANKA

StVincent
ST.VINСENT & THE GRENADINES

Tonga
TONGA

Vanuata
VANUATU