Честит Ден на моряка!

Ува­жа­е­ми колеги,

вие сте на пър­ва линия на пан­де­ми­я­та COVID-19 и игра­е­те същес­т­ве­на роля за под­дър­жа­не на пото­ка от жиз­не­но­важ­ни сто­ки, като хра­на, лекар­с­т­ва и меди­цин­с­ки кон­су­ма­ти­ви. Кри­за­та оба­че дове­де до труд­ни усло­вия за рабо­та ви, вклю­чи­тел­но неси­гур­ност и труд­нос­ти по отно­ше­ние на достъ­па до приста­ни­ща, снаб­дя­ва­не, смя­на­та на еки­па­жа и репатрирането.

Тази годи­на меж­ду­на­род­на­та кам­па­ния “Ден на моря­ка” при­зо­ва­ва дър­жа­ви­те-член­ки да призна­ят моря­ци­те като клю­чо­ви работ­ни­ци и да им пре­дос­та­вят въз­мож­нос­ти за под­кре­па, помощ и пъту­ва­не, как­то за всич­ки клю­чо­ви работ­ни­ци по вре­ме на пандемията.

Кам­па­ни­я­та “Ден на моря­ка” отда­ва почит на мор­с­ки­те лица, призна­вай­ки тях­на­та жер­т­ва и проб­ле­ми­те, с кои­то се сблъс­к­ват. Мно­го моря­ци оста­на­ха по домо­ве­те си от месе­ци, а дру­ги не са сигур­ни кога ще могат да се вър­нат у дома пора­ди огра­ни­че­ни­я­та за пътуване.

Кам­па­ни­я­та насър­ча­ва всич­ки да се отна­сят към моря­ци­те с ува­же­ни­е­то и дос­тойн­с­т­во­то, кое­то заслу­жа­ват, за да могат да про­дъл­жат да пре­дос­та­вят жиз­не­но­важ­ни­те си услу­ги за да про­дъл­жи све­тов­на­та търговия.

Бъде­те здрави!

0 Коментара

Отговори