Честит празник на моряка!

Скъ­пи колеги,

По слу­чай праз­ни­ка на моря­ка — 6‑ти декем­в­ри Ви  жела­ем мно­го здра­ве, дълъг живот, попъ­тен вятър и успе­хи във всич­ки начинания!

Св. Нико­ла да закри­ля Вас и Ваши­те семейс­т­ва­та, да Ви пази от вся­как­ви бури как­то в море­то, така и в живота!

0 Коментара

Отговори