Членство в ITF – права и отговорности

Все­ки един съюз, член на ITF от даде­на дър­жа­ва, може да под­пи­ше, одоб­рен от ITF, колек­ти­вен тру­дов дого­вор с бене­фи­ци­а­лен кора­боп­ри­те­жа­тел от съща­та дър­жа­ва. Кога­то опре­де­лен съюз под­пи­ше колек­ти­вен дого­вор от име­то на ITF, той поема анга­жи­мен­та да се гри­жи за спаз­ва­не на дого­во­ра и да съдейс­т­ва на моря­ци­те, уре­ди­ли член­с­т­во­то си, съг­лас­но под­пи­са­ния договор.

Въп­ро­сът относ­но уреж­да­не­то на член­с­т­во­то на моря­ци­те прин­цип­но е решен чрез али­нея 1 на чл. 30 “Membership Fees, Welfare Fund and Representation of Seafarers”, на най-раз­прос­т­ра­не­ния одоб­рен дого­вор на феде­ра­ци­я­та “Uniform TCC CBA”, цитираме:

“Subject to national legislation, in order to be covered by this agreement, all seafarers shall be members of an appropriate national trade union, affiliated to the ITF or of the ITF, allocated to the Special Seafarers’ Department.” 

Съг­лас­но гор­ния текст моря­ци­те тряб­ва да бъдат чле­но­ве на наци­о­нал­ния съюз, член на ITF, а кога­то няма такъв, моря­кът ста­ва дирек­тен член на спе­ци­ал­ния моряш­ки отдел на ITF. Кога­то в стра­на­та, от коя­то про­из­хож­да моря­ка има някол­ко наци­о­нал­ни съю­за, чле­но­ве на ITF, моря­кът има пра­во на избор на кой съюз да ста­не член. Пра­во­то на избор оба­че може да бъде при­ло­же­но, само кога­то моря­кът пла­ща член­с­кия си внос лич­но в съот­вет­ния съюз. Ако член­с­ки­ят внос се удър­жа по ведо­мост моря­кът на прак­ти­ка не полу­ча­ва дирек­т­но пра­во­то си на избор, но при нали­чие на доб­ра воля, съю­зи­те могат да решат проб­ле­ма с член­с­т­во­то и член­с­кия внос помеж­ду си чрез двус­т­ран­ни споразумения.

Кога­то моря­кът, съю­зът, на кой­то той е член и бене­фи­ци­ал­ния кора­боп­ри­те­жа­тел, с кой­то съю­зът е под­пи­сал Uniform TCC CBA, са от една дър­жа­ва, жал­ба относ­но неиз­пъл­не­ние на кла­у­зи­те на под­пи­са­ния дого­вор, моря­кът може да пода­де в съю­за, как­то след завръ­ща­не­то си в стра­на­та, от коя­то той про­из­хож­да, така и по вре­ме на пла­ва­не­то. Съю­зът е длъ­жен да раз­гле­да жал­ба­та и да съдейс­т­ва на моря­ка за изпъл­не­ние на кла­у­зи­те на договора.

Ние съвет­ва­ме наши­те чле­но­ве да потър­сят реше­ние на проб­ле­ма, дока­то са на бор­да на кора­ба, поне­же тога­ва, ако има дейс­т­ви­тел­но неиз­пъл­не­ние на кла­у­зи­те на дого­во­ра или са нару­ше­ни пра­ва­та на моря­ци­те, кора­бът може да бъде задър­жан и кора­боп­ри­те­жа­те­лят във всич­ки слу­чаи ще изпъл­ни задъл­же­ни­я­та си. След сли­за­не­то от кора­ба въз­дейс­т­ви­е­то вър­ху кора­боп­ри­те­жа­те­ля не може да бъде така ефи­кас­но и реше­ни­е­то на проб­ле­ма може да се проточи.

Кога­то кора­би­те се нами­рат в чуж­ди приста­ни­ща моря­ци­те имат пра­во да потър­сят съдейс­т­вие от мес­т­ния съюз, член на ITF или от ITF инс­пек­тор. Спи­сък на съю­зи­те и инс­пек­то­ри­те ние дава­ме на все­ки наш член. Подо­бен спи­сък може да се наме­ри на сай­та www.itfglobal.org. Все­ки един съюз, член на ITF, има задъл­же­ни­е­то да се отзо­ве на кой­то и да е моряк, потър­сил помощ.

Една от гло­бал­ни­те идеи на ITF е чрез член­с­т­во­то си в съю­за и пла­ща­не­то на член­с­кия внос, моря­кът да под­по­ма­га сво­я­та орга­ни­за­ция, с цел тя да може да същес­т­ву­ва и да може да ока­же съдейс­т­вие на все­ки чужд моряк, а той да може да полу­чи тако­ва съдейс­т­вие, кога­то му се нало­жи, от кой­то и да е друг съюз, член на федерацията. 

ITF не опре­де­лят инди­ви­ду­а­лен член­с­ки внос за моря­ци­те, чле­ну­ва­щи в съю­зи­те. Те опре­де­лят тотал­ния член­с­ки внос за вся­ка орга­ни­за­ция. Един­с­т­ве­но Общо­то или Деле­гат­с­ко­то съб­ра­ние на съю­за има пра­во да опре­де­ли член­с­кия внос, кой­то тряб­ва да пла­щат него­ви­те членове.Когато в стра­на­та, от коя­то про­из­хож­да моря­кът няма съюз, член на ITF, той може да ста­не дирек­т­но член на ITF. Член­с­ки­ят внос при дирек­т­но член­с­т­во в ITF е 120$ годишно.