Членство

ЧЛЕНСТВО


Чл.4. (1) Член на МПС може да ста­не вся­ко физи­чес­ко лице, съг­лас­но чл.1, ал. 2 без дис­к­ри­ми­на­ция относ­но раса, етни­чес­ка при­над­леж­ност, пол,
обра­зо­ва­ние, рели­ги­оз­ни и поли­ти­чес­ки убеждения.

(2) В Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз могат да чле­ну­ват колек­тив­но орга­ни­за­ции на рабо­те­щи в сфе­ра­та на мор­с­кия труд.

Чл.5. (1) Нови чле­но­ве на МПС могат да постъп­ват инди­ви­ду­ал­но или колек­тив­но по соб­с­тве­но желание.

(2) Към заяв­ле­ни­е­то за при­ема­не в Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз колек­тив­ни­те чле­но­ве при­ла­гат пре­пис от про­то­ко­ла с реше­ние на Общо­то им събрание.

Чл.6. При­ема­не­то на чле­но­ве­те се извър­ш­ва от Упра­ви­тел­ния съвет (УС) на МПС въз осно­ва на пис­ме­но заяв­ле­ние, мол­ба (ради­ог­ра­ма, телекс и др.). Отказ за при­ема­не на член в МПС се обжал­ва пред Общо­то съб­ра­ние (ОС), като отка­за се аргу­мен­ти­ра от УС.

Чл.7. (1) Член на МПС не може да чле­ну­ва в дру­га иден­тич­на про­фе­си­о­нал­на орга­ни­за­ция, същес­т­ву­ва­ща в мор­с­кия отрасъл.

(2) Чле­но­ве­те на МПС могат да съз­да­ват орга­ни­за­ции (сек­ции) в струк­ту­ра­та на съю­за по мес­то­ра­бо­та неза­ви­си­мо от инди­ви­ду­ал­но­то си членство.

(3) Чле­но­ве­те на МПС прекра­ти­ли член­с­т­во­то си по чл.10, ал.1, т.1 и т.3, могат да бъдат при­ема­ни отно­во след като запла­тят встъ­пи­те­лен член­с­ки внос в раз­ме­ри опре­де­ле­ни от Общо­то събрание.

(4) Чле­но­ве­те на МПС прекра­ти­ли член­с­т­во­то си по чл.10, ал.1, т.4, могат да бъдат при­ема­ни отно­во след изти­ча­не на пет годи­шен срок.

Чл.8. Чле­но­ве­те на МПС имат право:

1. Да изби­рат и да бъдат изби­ра­ни в ръко­вод­ни орга­ни на МПС.

2. Да изби­рат и бъдат изби­ра­ни във всич­ки общес­т­ве­ни организации.

3. Да учас­т­ват в ОС и в про­веж­да­не­то на мероп­ри­я­тия на МПС.

4. Да пред­став­ля­ват МПС чрез пред­ста­ве­ни­те им от ръко­вод­ни­те орга­ни на МПС пълномощия.

5. Да поста­вят на обсъж­да­не и тър­сят защи­та по прин­цип­ни проб­ле­ми, свър­за­ни с про­фе­си­о­нал­на­та дейност.

6. Да прекра­тя­ват член­с­т­во­то си по соб­с­тве­но жела­ние в пис­ме­на форма.

7. Да при­те­жа­ват уста­ва, член­с­ка кар­та и знач­ка на МПС.

8. Все­ки член на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз има пра­во да поис­ка вот на недо­ве­рие на все­ки член на УС.

9. Да полу­чат под­кре­па и защи­та от МПС при тру­дов спор.

10. Да полу­чат под­кре­па и финан­со­ва помощ от МПС при необходимост.

Чл.9. Чле­но­ве­те на МПС са длъжни:

1. Да спаз­ват уста­ва на МПС и реше­ни­я­та на ОС.

2. Да съдейс­т­ват за пости­га­не цели­те на МПС.

3. Да запла­щат член­с­кия внос по реда, опре­де­лен от Общо­то събрание.

4. Да не пол­з­ват по какъв­то и да е начин МПС за пости­га­не на цели, про­ти­во­ре­ча­щи на насто­я­щия устав.

Чл.10. (1) Член­с­т­во­то в МПС се прекра­тя­ва на едно от след­ни­те основания:

1. С мол­ба по соб­с­тве­но желание.

2. При отпа­да­не, пора­ди пре­ми­на­ва­не в друг отра­съл, кой­то не е свър­зан със спе­ци­фи­ка­та на мор­с­кия труд.

3. Пора­ди отпа­да­не при неп­ла­ща­не на член­с­кия внос по реда опре­де­лен от Общо­то събрание.

4. Изключ­ва­не.

(2) Прекра­тя­ва­не­то на член­с­т­во­то по пред­ход­на­та али­нея точ­ки 1, 2 и 3 не се доку­мен­ти­ра с пис­мен акт от МПС.

Чл.11. Редо­вен член се изключ­ва от МПС с моти­ви­ра­но реше­ние на УС, пред­ста­ве­но на ОС в слу­чай на едно от след­ни­те обстоятелства:

1. При сис­тем­но нару­ша­ва­не на чл.9 от Устава.

2. При допус­ка­не на гру­бо преду­миш­ле­но нару­ше­ние на слу­жеб­ни­те задъл­же­ния, заст­ра­ша­ва­щи сигур­ност­та на дру­ги хора и собственост.

3. Кога­то с дейс­т­ви­я­та или без­дейс­т­ви­я­та на пове­де­ни­е­то си урон­ва прести­жа на МПС.

ЧЛЕНСКИ ВНОС


Съг­лас­но реше­ния на Общо­то съб­ра­ние на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз от 28.04.2011 г. :
1.За рабо­те­щи­те в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД:
Във връз­ка с това, че Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз не е стра­на по Колек­тив­ния тру­дов дого­вор с Пара­ход­с­тво БМФ, член­с­ки­ят внос на наши­те чле­но­ве, рабо­те­щи в Пара­ход­с­тво­то е:
— за капи­тан и гл. меха­ник – 50 лева годиш­на вноска;
— за всич­ки оста­на­ли офи­це­ри – 30 лева годиш­на вноска;
— за рей­тинг – 15 лева годиш­на вноска;
— за каде­ти офи­це­ри – 10 лева годиш­на вноска;
— за нера­бо­те­щи пен­си­о­не­ри 1% от мини­мал­на­та работ­на запла­та на месец;
Член­с­ки­ят внос се вна­ся на ръка в каса­та на МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗВАРНА, ул. Граф Игна­ти­ев №6, вход А, етаж 1, ап. 1
Освен това  същес­т­ву­ва добро­вол­на годиш­на член­с­ка внос­ка. Тя може да бъде напра­ве­на по вся­ко вре­ме и е валид­на за една годи­на напред. В зави­си­мост от длъж­ност­та внос­ка­та е в размери:
— капи­та­ни, гл. меха­ни­ци — 30 евро.
— комaн­ден със­тав — 20 евро.
— изпъл­ни­тел­с­ки със­тав — 10 евро.
Все­ки, кой­то е напра­вил добро­вол­на годиш­на член­с­ка внос­ка, при вре­мен­на загу­ба на тру­дос­по­соб­ност, над 21 дни, за целия пери­од на бол­нич­ни­те, но не пове­че от 180 дни в рам­ки­те на една кален­дар­на годи­на, полу­ча­ва соци­ал­на помощ в раз­мер на 15 евро седмично.
2 . Моря­ците, пъту­ващи на чуж­ди кора­би, пла­щат годи­шен член­ски внос в зави­си­мост от длъж­ността в размери:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 240 лева годиш­на вноска;
– за всич­ки оста­нали офи­цери – 200 лева годиш­на вноска;
– за рей­тинг  – 160 лева годиш­на вноска;
– за каде­ти офи­цери – 100 лева годиш­на вноска;
При жела­ние за запла­ща­не на месе­чен член­с­ки внос, същи­ят в зави­си­мост от длъж­ността е в размери:
– за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро или лево­ва­та равностойност;
– за всич­ки оста­нали офи­цери – 12 евро или лево­ва­та равностойност;
– за рей­тинг с евро зап­лати – 10 евро или лево­ва­та равностойност;
– за каде­ти офи­цери – 10 евро или лево­ва­та равностойност.
Член­с­кият внос се вна­ся на ръка в каса­та на МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗВАРНА, ул. Граф Игна­тиев №6, вход А, етаж 1, ап. 1

Все­ки моряк с валид­но член­с­тво след сли­зане от кора­ба, по вре­ме на прес­тоя на бре­га, при вре­менна загу­ба на тру­дос­по­соб­ност, над 21 дни, за целия пери­од на бол­нич­ните, но не пове­че от 180 дни в рам­ките на една кален­дарна годи­на, има пра­во на соци­ална помощ в раз­мер на 15 ЕВРО сед­мич­но или лево­ва­та равностойност.

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ изда­ва на всич­ки свои чле­нове или заве­рява вече изда­дена член­ска кар­та, удос­то­ве­ря­ваща валид­ността на член­с­т­вото в Съюза.

Съг­лас­но реше­ние на Упра­ви­тел­ния съвет от 22.07.2014 г.: 

Моря­ци, кои­то не са чле­но­ве на съю­за, кога­то се обър­нат за съдейс­т­вие и помощ за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ми свър­за­ни с изпъл­не­ни­е­то на тру­до­ви­ят им дого­вор, могат да се въз­пол­з­ват от пра­ва­та опре­де­ле­ни в чл.8 от Уста­ва при усло­вие, че пода­дат мол­ба за член­с­т­во в съю­за. В този слу­чай те тряб­ва да пла­тят член­с­ки внос за една годи­на назад и за една годи­на напред, счи­та­но от дата­та на пода­ва­не­то на мол­ба­та. Член­с­ка­та кар­та се офор­мя с начал­на дата на валид­ност една годи­на назад и край­на дата една годи­на напред, счи­та­но от дата­та на пода­ва­не­то на мол­ба­та. Внос­ка­та пла­те­на за годи­на­та назад се счи­та като встъ­пи­тел­на член­с­ка внос­ка, а внос­ка­та пла­те­на за годи­на­та напред, като текущ член­с­ки внос. Моря­ци­те пред­ва­ри­тел­но, пре­ди да пода­дат мол­ба за член­с­т­во, се инфор­ми­рат, че няма 100 про­цен­то­ва гаран­ция за раз­ре­ша­ва­не на проб­ле­ма, за кой­то те искат съдейс­т­вие и помощ .