Декларация на УС на Моряшки професионален съюз — 08.06.2010 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Упра­ви­тел­ния съвет 
на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

Ува­жа­е­ми колеги,

На 04.06.2010 г. се със­тоя съб­ра­ние на пъл­но­мощ­ни­ци­те на Пара­ход­с­тво БМФ. На съб­ра­ни­е­то при­със­т­ва­ха 26 пъл­но­мощ­ни­ка от общо 43, избра­ни пре­ди две години.

Бяха пред­ста­ве­ни за обсъж­да­не две пред­ло­же­ния за колек­ти­вен дого­вор – на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз и на Моряш­ки син­ди­кат. Пред­ло­же­ни­е­то на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз бе, да се запа­зи ниво­то на същес­т­ву­ва­що­то запла­ща­не в лева и евро, така как­то е до момен­та и да се доба­ви допъл­ни­тел­но въз­наг­раж­де­ние за само­о­си­гу­ря­ва­не от 140 до 260 лева спо­ред длъж­ност­та. Не пред­ло­жих­ме уве­ли­че­ние на основ­ни­те запла­ти, поне­же Рабо­то­да­те­лят е поел анга­жи­мент с при­ва­ти­за­ци­он­ния дого­вор да ги уве­ли­ча­ва с 15% вся­ка година.

Пред­ло­же­ни­е­то на Моряш­ки син­ди­кат по същес­т­во е иден­тич­но с пред­ло­же­ни­е­то, кое­то напра­ви Рабо­то­да­те­ля през месец декем­в­ри мина­ла­та годи­на и пред­виж­да част от коман­ди­ро­въч­ни­те да се пла­щат в лева като допъл­ни­тел­ни въз­наг­раж­де­ния. Имен­но с този пре­ход от евро към лева се нама­ля­ва общия доход основ­но на изпъл­ни­тел­ния със­тав с 20 до 30 % и се покач­ва с 4 – 5 % запла­ща­не­то на стар­ши офи­це­ри­те. Ние още през месец декем­в­ри не бях­ме съг­лас­ни с това предложение.

Пора­ди това, че Моряш­ки син­ди­кат бе готов да сло­жи под­пи­са си под пред­ло­же­ни­е­то на Рабо­то­да­те­ля, се нало­жи да се пред­ло­жат самос­то­я­тел­ни вари­ан­ти на КТД от Моряш­ки син­ди­кат и Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. На съб­ра­ни­е­то на пъл­но­мощ­ни­ци­те ние не бях­ме пока­не­ни и допус­на­ти. Наше­то пред­ло­же­ние бе док­лад­ва­но от пред­ста­ви­те­ли на рабо­то­да­те­ля, по чии­то думи, ние не пред­ла­га­ме нищо ново, дока­то пред­ло­же­ни­е­то на Моряш­ки син­ди­кат е по-добро защо­то пред­ла­га нови момен­ти. След тези „убе­ди­тел­ни” разяс­не­ния от пред­ста­ви­те­ли­те на Рабо­то­да­те­ля, неза­ви­си­мо, че про­ек­та на Моряш­ки син­ди­кат не е бил пред­ста­вен за раз­глеж­да­не от пъл­но­мощ­ни­ци­те, съб­ра­ни­е­то реши, Рабо­то­да­те­лят да под­пи­ше колек­тив­ния дого­вор, пред­ло­жен от Моряш­ки син­ди­кат. Кое от пред­ло­же­ни­я­та е по-добро ще ста­не ясно на 10 август, кога­то ще бъдат полу­че­ни пър­ви­те нови запла­ти. Сигур­ни сме, че ще се ока­жем пра­ви, но вече ще бъде късно.

Ува­жа­е­ми колеги,

Ние мно­гок­рат­но Ви предуп­реж­да­вах­ме за въз­мож­ност­та това да се слу­чи. Това, кое­то ста­на, е отдав­наш­на меч­та на Пред­се­да­те­ля на Моряш­ки син­ди­кат. Сега на маса­та на пре­го­во­ри­те за КТД от една­та стра­на ще стои Кра­си­мир Въл­чев като пред­се­да­тел на Моряш­ки син­ди­кат, а от дру­га­та стра­на отно­во Кра­си­мир Въл­чев, само че, като член на Упра­ви­тел­ния съвет на БМФ. На все­ки е ясен изхо­да от таки­ва пре­го­во­ри. Ще ста­ва само това, кое­то иска Рабо­то­да­те­ля. Соб­с­тве­ни­ци­те на Пара­ход­с­тво­то си имат свой син­ди­кат, с кого­то могат да сключ­ват как­ви­то си искат споразумения.

Ние, неже­ла­ни­ят от соб­с­тве­ни­ци­те, про­фе­си­о­на­лен съюз не сме се отка­за­ли от основ­на­та си зада­ча да бъдем Ваши защит­ни­ци, но сега тази зада­ча ста­ва още по-труд­на. Ако не сте довол­ни от ново­то запла­ща­не и иска­те да про­дъл­жим бор­ба­та ела­те при нас, а ако сте удов­лет­во­ре­ни от дейс­т­ви­я­та на Моряш­ки син­ди­кат и Рабо­то­да­те­ля про­дъл­же­те под­кре­па­та си за тях.

08.06.2010 г.

Упра­ви­те­лен съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

0 Коментара

Отговори