Ден на моряка: В търсене на справедливо бъдеще

В таз­го­диш­на­та кам­па­ния по слу­чай Деня на моря­ка, IMO про­дъл­жа­ва да насър­ча­ва пра­ви­тел­с­т­ва­та да под­кре­пят мор­с­ки­те лица на фона на пан­де­ми­я­та и да ги призна­ят за клю­чо­ви работ­ни­ци, но също така гле­да­ме напред и при­зо­ва­ва­ме за спра­вед­ли­во бъде­ще за моряците.

Тази пан­де­мия дока­за без вся­как­во съм­не­ние зна­че­ни­е­то на моря­ци­те: те са сър­це­то на све­тов­на­та тър­го­вия и гло­бал­на­та ико­но­ми­ка. И все пак виж­да­ме, че моря­ци­те не полу­ча­ват заслу­же­но­то признание.

По вре­ме на пан­де­ми­я­та мореп­ла­ва­те­ли­те са нато­ва­ре­ни до кра­ен пре­дел, изла­гай­ки се на теж­ки усло­вия на труд с неси­гур­ност и труд­нос­ти като посто­ян­на умо­ра, физи­чес­ко и пси­хи­чес­ко изто­ще­ние, рабо­та извън дого­во­ре­но­то работ­но вре­ме и проб­ле­ми с смя­на­та на еки­па­жа и репатрирането.

Как­то е пред­ло­же­но от МОТ, съз­да­ва­не­то на работ­на гру­па на ООН за про­уч­ва­не на при­ла­га­не­то и прак­ти­чес­ко­то при­ла­га­не на MLC 2006 по вре­ме на пан­де­ми­я­та COVID-19, вклю­чи­тел­но ней­но­то въз­дейс­т­вие вър­ху основ­ни­те пра­ва на моря­ци­те, е пове­че от необходимо.

Под­кре­пя­ме моря­ци­те и се вслуш­ва­ме в тех­ни­те надеж­ди и визи­я­та, коя­то имат за добро бъде­ще. Наша­та цел е да им се предостави:

- по-доб­ри стан­дар­ти за живот в морето;
— безо­пас­на и сигур­на работ­на среда;
— дос­той­на заетост и нали­чие на работ­ни места;
— рав­ни въз­мож­нос­ти и спра­вед­ли­во запла­ща­не за всички;
— лип­са на дис­к­ри­ми­на­ция и зачи­та­не на човеш­ки­те и соци­ал­ни­те пра­ва и изис­к­ва­ни­я­та на същес­т­ву­ва­ща­та зако­но­да­тел­на рамка;
— по-добро обу­че­ние и пер­с­пек­ти­ви за бъде­щи кари­ер­ни пътища.

Нере­ше­ни­те проб­ле­ми пре­ди пан­де­ми­я­та оста­ват и днес и все още предиз­вик­ват голя­ма загри­же­ност за бъде­ще­то. Вре­ме е всич­ки заин­те­ре­со­ва­ни стра­ни да напра­вят всич­ко въз­мож­но, за да оси­гу­рят спра­вед­ли­во бъде­ще на моря­ци­те и по-добър живот за тях и тех­ни­те семейства.

0 Коментара

Отговори