Информация на Моряшки професионален съюз за срещата с представители на Министерството на транспорта, Министерството на финансите и бюджетната комисия в Народното събрание

Инфор­ма­ция на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за сре­ща­та с пред­ста­ви­те­ли на Минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та, Минис­тер­с­т­во­то на финан­си­те и бюджет­на­та коми­сия в Народ­но­то събрание.

На сре­ща­та при­със­т­ва­ха: минис­тър Петър Мутаф­чи­ев, зам. минис­тър Геор­ги Кади­ев, пред­се­да­те­лят на бюджет­на­та коми­сия в Народ­но­то съб­ра­ние Петър Димит­ров, пред­се­да­те­лят на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз Ата­нас Стой­чев, зам. пред­се­да­те­лят Иван Вел­ков и спе­ци­а­лис­ти от минис­тер­с­т­ва­та на тран­с­пор­та и финансите.

Пред­се­да­те­лят на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз Ата­нас Стой­чев поста­ви въп­ро­са за моря­ци­те, наети от чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли в стра­ни, с кои­то Репуб­ли­ка Бъл­га­рия има Спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но­то данъч­но обла­га­не. Тези моря­ци, кои­то са око­ло 95% от моря­ци­те, пла­ва­щи под чужд флаг, спо­ред него, не под­ле­жат на данъч­но обла­га­не в РБ. В спо­год­би­те има изрич­ни тек­с­то­ве, спо­ред кои­то дохо­ди­те, обло­же­ни в дру­га­та дър­жа­ва, се изключ­ват от обла­га­не в РБ.

Проб­ле­мът, спо­ред него, е в данъч­ни­те орга­ни и лип­са­та на ясни инс­т­рук­ции за про­це­ду­ри­те при извър­ш­ва­не на данъч­ни­те реви­зии на моря­ци­те. Неза­ви­си­мо от това, че данъч­ни­те инс­пек­то­ри полу­ча­ват пис­ме­ни обяс­не­ния и дока­за­тел­с­т­ва, че моря­ци­те са наети от кора­боп­ри­те­жа­те­ли в стра­ни, с кои­то РБ има СИДДО, те не спи­рат реви­зи­и­те. Ата­нас Стой­чев обяс­ни, че е невъз­мож­но моря­кът да се снаб­ди с дока­за­тел­с­т­во, че данъ­ци­те му са пла­те­ни в съот­вет­на­та стра­на, тъй като няма ника­къв кон­такт с рабо­то­да­те­ля си. Още пове­че, че нито рабо­то­да­те­лят, нито данъч­на­та адми­нис­т­ра­ция в стра­на­та са задъл­же­ни да пре­дос­та­вят на моря­ка тако­ва дока­за­тел­т­во. Ата­нас Стой­чев пред­ло­жи реви­зи­и­те да спи­рат, след като моря­кът пре­дос­та­ви слу­жеб­ни бележ­ки от посред­ни­чес­ка­та аген­ция, че е бил нает от кора­боп­ри­те­жа­тел в стра­на, с коя­то РБ има склю­че­на СИДДО.

Г‑н Петър Димит­ров се съг­ла­си, че проб­ле­мът е сери­о­зен и пред­ло­жи анга­жи­мен­тът за пре­дос­та­вя­не на дока­за­тел­с­т­во за пла­те­ни данъ­ци на моря­ка да бъде поет от дър­жав­на­та администрация.

Зам. минис­тър Кади­ев пое анга­жи­мент да бъде изгот­ве­на инс­т­рук­ция, чрез коя­то да бъдат уни­фи­ци­ра­ни дейс­т­ви­я­та на тери­то­ри­ал­ни­те дирек­ции на НАП в след­ни­те направления:

- с какъв доку­мент може да се уста­но­ви, че моря­кът е бил нает от опре­де­лен кора­боп­ри­те­жа­тел, в слу­чай, че не пази тру­до­вия си договор;

- с какъв доку­мент ще се уста­но­вя­ва мяс­то­то на дейс­т­ви­тел­но управ­ле­ние на пред­при­я­ти­е­то (кора­ба);

- от кого тряб­ва да бъде изда­де­на бележ­ка­та за дохо­да на моря­ка, за бъде призна­та за офи­ци­а­лен документ;

- от кого тряб­ва да бъде изда­де­на бележ­ка­та за пла­те­ния данък вър­ху дохо­да на моря­ка, за бъде призна­та за офи­ци­а­лен документ;

- от кого ще се извър­ш­ва обме­на на инфор­ма­ция меж­ду НАП и данъч­ни­те служ­би на съот­вет­ни­те стра­ни, кога­то това се нала­га съг­лас­но тек­с­то­ве­те на спо­год­би­те и Данъч­но-оси­гу­ри­те­лен про­це­су­а­лен кодекс.

Замес­т­ник пред­се­да­те­лят на МПС Иван Вел­ков поста­ви въп­ро­са за моря­ци­те, кои­то не са защи­те­ни от СИДДО. От една стра­на те ще бъдат дис­к­ри­ми­ни­ра­ни спря­мо тези, кои­то са покри­ти от спо­год­би­те, от дру­га, стру­ва ли си тру­да данъч­ни­те слу­жи­те­ли да се заемат с една тру­до­ем­ка и про­дъл­жи­тел­на зада­ча с мини­ма­лен ефект.

Минис­тър Мутаф­чи­ев при­пом­ни сво­е­то пред­ло­же­ние за пло­сък данък от 2% и 4% вър­ху дохо­ди­те на всич­ки моря­ци. Така никой няма да се коле­бае да си дек­ла­ри­ра дохо­ди­те и да си пла­ти данъ­ка. Г‑н Кади­ев обя­ви, че дейс­т­ва­що­то зако­но­да­тел­с­т­во в момен­та не позво­ля­ва това пред­ло­же­ние да се реализира.

Ата­нас Стой­чев комен­ти­ра проб­ле­ма за данъч­ни­те реви­зии на моря­ци, кои­то са на рейс. Моря­ци­те, под­чер­та той, не са избя­га­ли от стра­на­та, те са просто на рабо­та и няма как да пре­дос­та­вят сво­и­те пис­ме­ни обяс­не­ния и дока­за­тел­с­т­ва. В отсъс­т­ви­е­то на моря­ка изти­чат сро­ко­ве­те за обжал­ва­не, започ­ва съдеб­но изпъл­не­ние, а моря­кът няма никак­ва въз­мож­ност да се защити.

Г‑н Кади­ев се съг­ла­си, че таки­ва реви­зии тряб­ва да се пре­се­кат. Той изтък­на, че в Минис­тер­с­т­во­то на финан­си­те се обсъж­да изме­не­ние на данъч­ния закон, кое­то ще вле­зе в сила от 2008 годи­на, в след­ни­те направления:

- да се въве­де необ­ла­га­ем дне­вен раз­мер на дохо­да на моря­ци­те в зави­си­мост от изпъл­ня­ва­на­та длъж­ност на кора­ба по подо­бие на същес­т­ву­ва­щи­те коман­ди­ро­въч­ни пари (раз­ме­ри­те са все още неуточнени);

- годиш­ни­ят необ­ла­га­ем раз­мер на дохо­да на моря­ци­те да се изчис­ля­ва, като днев­ни­ят необ­ла­га­ем се умно­жи по броя на дни­те зад граница;

- бро­ят на дни­те зад гра­ни­ца да има мак­си­ма­лен лимит, кой­то да се пред­ло­жи от Минис­тер­с­т­во­то на тран­с­пор­та (лими­тът не е пред­ло­жен до момента);

- да отпад­не поня­ти­е­то коман­ди­ро­въч­ни пари;

Г‑н Кади­ев под­чер­та, че изме­не­ни­е­то ще се отна­ся за моря­ци, пла­ва­щи на кора­би под фла­га на стра­ни от Евро­пейс­кия съюз.

Иван Вел­ков уточ­ни, че не би тряб­ва­ло да се има пред­вид фла­га на кора­ба, а стра­на­та, къде­то е дейс­т­ви­тел­но­то управ­ле­ние на предприятието.

Г‑н Мутаф­чи­ев изра­зи надеж­да, че това изме­не­ние ще се отна­ся за голя­ма част от моря­ци­те и до голя­ма сте­пен ще реши проб­ле­ми­те с данъч­но­то обла­га­не на моряците.

0 Коментара

Отговори