Информация от Моряшки професионален съюз относно приватизацията на Параходство БМФ – ЕАД

И Н Ф О Р М А Ц И Я

от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз

относ­но при­ва­ти­за­ци­я­та на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД

 

Ува­жа­е­ми г‑н Министър,

 

Инфор­ми­ра­ме Ви за някои важ­ни обсто­я­тел­с­т­ва във връз­ка с пред­сто­я­ща­та при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­тво БМФЕАД. При със­та­вя­не­то на дого­во­ра за при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­тво­то тряб­ва да се има пред­вид следното:

Пър­ви­ят проб­лем е свър­зан с наема­не­то на моря­ци на корабите.

За кора­би­те, кои­то са под бъл­гар­с­ки флаг, фла­гът на кора­ба задъл­жа­ва соб­с­тве­ни­ка да наема само бъл­гар­с­ки граж­да­ни и граж­да­ни на Евро­пейс­кия съюз.

При пре­ми­на­ва­не на кора­би­те под удо­бен флаг това задъл­же­ние отпа­да и могат да се наемат моря­ци от дру­ги наци­о­нал­нос­ти. Бро­ят на обе­ща­ни­те работ­ни мес­та се запаз­ва съг­лас­но поети­те анга­жи­мен­ти, но гаран­ции за наема­не на бъл­гар­с­ки моря­ци няма.

В слу­чай, че е поет анга­жи­мен­та: „оси­гу­ря­ва­не на не по мал­ко от 60% от общия тонаж на кора­би­те на Дру­жес­т­во­то да пла­ват под зна­ме­то на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия”, на прак­ти­ка ще се ока­же, че непос­ред­с­тве­но след сдел­ка­та, поло­ви­на­та от кора­би­те могат вед­на­га да се пре­ре­гис­т­ри­рат под удо­бен флаг и над 750 пози­ции на кораб­ни длъж­нос­ти, кои­то сега се заемат от бли­зо 1400 бъл­гар­с­ки моря­ка, да бъдат заети от чуж­ден­ци с цел пла­ща­не на по-нис­ки възнаграждения.

Вто­ри­ят проб­лем е свър­зан с мяс­то­то на управ­ле­ние на кора­би­те под удо­бен флаг.

В насто­я­щи­ят момент, Пара­ход­с­тво­то за все­ки кораб под удо­бен флаг, регис­т­ри­ра в Мал­та дру­жес­т­во на име­то на дове­ре­но лице. Сключ­ва с него дого­вор за “беар­бо­ут чар­тър” и управ­ля­ва кора­ба от Бъл­га­рия. Наема моря­ци и пла­ща данъ­ци съг­лас­но зако­но­да­тел­с­т­во­то в Бъл­га­рия (мяс­то­то на управ­ле­ние). Моря­ци­те също пла­щат данъ­ци и оси­гу­ров­ки съг­лас­но наше­то зако­но­да­тел­с­т­во, неза­ви­си­мо дали са бъл­га­ри или чужденци.

Ето оба­че един вари­ант на управ­ле­ние, при кой­то дър­жа­ва­та ще бъде още­те­на. Нови­ят соб­с­тве­ник за все­ки кораб под удо­бен флаг регис­т­ри­ра в Мал­та дру­жес­т­во на свое име. Дъщер­но­то дру­жес­т­во фор­мал­но, съг­лас­но кла­у­зи­те на дого­во­ра и пред зако­на, управ­ля­ва кора­ба от Мал­та, а в дейс­т­ви­тел­ност управ­ле­ни­е­то се извър­ш­ва от опе­ра­тор в Бъл­га­рия. Наема моря­ци и пла­ща данъ­ци съг­лас­но зако­но­да­тел­с­т­во­то в Мал­та (мяс­то­то на запи­са­но­то в дого­во­ра управ­ле­ние) и може да не вна­ся диви­дент в Бъл­га­рия. Моря­ци­те не пла­щат данъ­ци и оси­гу­ров­ки в Бъл­га­рия пора­ди нали­чие на СИДДО с Мал­та, неза­ви­си­мо, че са бъл­гар­с­ки граж­да­ни. Данъч­на­та служ­ба няма зако­но­ви осно­ва­ния да противодейства.

Прибли­зи­тел­но подо­бен начин на управ­ле­ние в момен­та се изпол­з­ва от пове­че­то час­т­ни бъл­гар­с­ки кора­бо­соб­с­тве­ни­ци и кора­боп­ри­те­жа­те­ли. Те имат дру­жес­т­ва тук и в офшор­ни зони. Това им дава въз­мож­ност да под­пис­ват все­въз­мож­ни дого­во­ри, меж­ду дру­жес­т­ва­та си само сме­няй­ки накло­на и вида на под­пи­си­те под дого­во­ри­те. Въз­мож­но е дого­во­ри­те за пред бъл­гар­с­ка­та данъч­на служ­ба и за пред чуж­дес­т­ран­на­та да се раз­ли­ча­ват. Това дава въз­мож­ност и изгот­вя­ни­те фак­ту­ри за раз­пла­ща­не­то да са едни за тук и дру­ги за зад­гра­нич­но­то дру­жес­т­во. Фак­ти­чес­ки бъл­гар­с­ки моря­ци се наемат от дру­жес­т­ва­та в Бъл­га­рия, дейс­т­вай­ки като аген­ти на дру­жес­т­ва­та им в офшор­на­та зона, но не носят отго­вор­ност за наема­не­то пред бъл­гар­с­ки­те влас­ти и не пла­щат данъ­ци за тази си дей­ност у нас. (При­мер за това е наема­не­то на еки­па­жа на “ХЕРА”. Никой не знае как тези бъл­га­ри са се озо­ва­ли на кораб под кам­бо­джан­с­ки флаг, но опе­ра­то­рът знае, че имат дого­во­ри, под­пи­са­ни от капи­та­на на кора­ба, а капи­та­на с кого има под­пи­сан дого­вор и ходил ли е в Кам­бо­джа да го под­пис­ва с кора­бо­соб­с­тве­ни­ка никой не пита.)

Впро­чем по такъв начин може да се управ­ля­ват и кора­би­те под наци­о­на­лен флаг. Дъщер­ни дру­жес­т­ва в чуж­би­на наемат кора­би­те на „беар­бо­ут чар­тър” със сим­во­ли­чен наем, кол­ко­то да се издър­жа една мал­ка адми­нис­т­ра­ция на Пара­ход­с­тво БМФ в Бъл­га­рия. Реал­но­то управ­ле­ние се извър­ш­ва от тук, а фик­тив­но се води управ­ле­ние от офшор­на зона, напри­мер Мал­та. Дъщер­но­то дру­жес­т­во наема бъл­гар­с­ки моря­ци, тъй като фла­гът е бъл­гар­с­ки, но пла­ща данъ­ци за тях съг­лас­но зако­но­да­тел­с­т­во­то в мяс­то­то на регис­т­ра­ция на дру­жес­т­во­то. Данъ­ци и оси­гу­ров­ки в Бъл­га­рия пла­ща само шепа адми­нис­т­ра­ти­вен пер­со­нал. Данъч­на­та служ­ба у нас ще бъде елиминирана.

Пара­ход­с­тво БМФ при всич­ки вари­ан­ти ще се води соб­с­тве­ник на кора­би­те, бъл­гар­с­ки­ят флаг ще се вее на тях, а дър­жа­ва­та ще губи месеч­но над 750 лева от работ­но мяс­то или пове­че два мили­о­на лева при запаз­ва­не на обе­ща­ни­те работ­ни места.

 

С ува­же­ние:

(Ата­нас Стойчев)

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

 

0 Коментара

Отговори