Морска трудова конвенция 2006

Морска трудова конвенция 2006 (МТК2006)

Изпъл­не­ни­е­то на изис­к­ва­ни­я­та на МТК 2006 и про­вер­ки свър­за­ни със спаз­ва­не­то на МТК 2006 са въз­ло­же­ни на инс­пек­то­ри­те от Дър­жав­ния приста­ни­щен кон­т­рол (Port state control – PSC) на дър­жа­ви­те рати­фи­ци­ра­ли кон­вен­ци­я­та. Про­вер­ка може да бъде извър­ше­на на все­ки кораб неза­ви­си­мо дали дър­жа­ва­та под чий­то флаг пла­ва кора­ба е рати­фи­ци­ра­ла конвенцията

Позиции на проверка от PSC съгласно МТК 2006

- Мини­мал­на възраст
— Меди­цин­с­ко свидетелство
— Ква­ли­фи­ка­ции на моряците
— Моряш­ки тру­до­ви договори
— Пол­з­ва­не на услу­ги­те на лицен­зи­ра­ни или сер­ти­фи­ци­ра­ни, или регу­ли­ра­ни час­т­ни служ­би за наби­ра­не и наста­ня­ва­не на моряците
— Работ­но вре­ме и почивки
— Оком­п­лек­то­ва­не на кора­ба с екипаж
— Жилищ­но настаняване
— Съо­ръ­же­ния за отдих и въз­ста­но­вя­ва­не на борда
— Хра­на и сервиране
— Безо­пас­ност на тру­да и предот­вра­тя­ва­не на злополуки
— Меди­цин­с­ко обслуж­ва­не на борда
— Про­це­ду­ри за раз­глеж­да­не на жал­би на борда
— Изпла­ща­не на тру­до­ви възнаграждения.

За да бъде напра­ве­на про­вер­ка по коя да е от гор­ни­те пози­ции е необ­хо-димо да бъде пода­ден сиг­нал или жал­ба до съот­вет­на­та Адми­нис­т­ра­ция на PSC в приста­ни­ще­то, къде­то се нами­ра кораба.
Жал­ба­та може да бъде пода­де­на пря­ко от моря­ка, от про­фе­си­о­на­лен съюз на моря­ци­те или от инс­пек­тор на ITF в дър­жа­ва­та, къде­то се нами­ра кораба.
Инс­пек­то­ри от дър­жав­ния приста­ни­щен кон­т­рол извър­ш­ват про­вер­ка на посо­че­ни­те в сиг­на­ла или в жал­ба­та несъ­от­вет­с­твия. Те могат да пока­нят по вре­ме на про­вер­ка­та пред­ста­ви­тел на про­фе­си­о­нал­ния съюз или инс-пек­то­ра на ITF, като кон­сул­тант. Ако в про­вер­ка­та се натък­нат и на дру­ги несъ­от­вет­с­твия, те могат да напра­вят задъл­бо­че­на про­вер­ка, включ­ва­ща всич­ки пози­ции на про­вер­ка съг­лас­но МТК 2006.
Ако несъ­от­вет­с­тви­я­та са доста­тъч­но сери­оз­ни, инс­пек­то­ри­те могат да пос-тано­вят задър­жа­не на кора­ба до отстра­ня­ва­не­то им, неза­ви­си­мо от това под какъв флаг пла­ва кораба.

Под сериозни несъответствия се разбира:

1. Наема­не на моря­ци на въз­раст под 18 години.
2. Лип­са на меди­цин­с­ко сви­де­тел­с­т­во на бор­да на кора­ба за кой­то и да е моряк.
3. Несъ­от­вет­с­тва­ща ква­ли­фи­ка­ция или лип­са на потвър­ж­де­ние на правоспособността.
4. Лип­са на тру­до­ви дого­во­ри за наети­те моря­ци на бор­да на кораба.
5. Невъз­мож­ност за оси­гу­ря­ва­не на задъл­жи­тел­на почив­ка на моряците.
6. Лип­с­ва­щи длъж­нос­ти по доку­мен­та за мини­ма­лен екипаж.
7. Недос­та­тъч­ни запа­си от хра­на на бор­да на кораба.
8. Лип­са на лич­ни пред­паз­ни средства.
9. Лип­са на лекар­с­т­ва или на лице със сер­ти­фи­кат по меди­цин­с­ка подготовка.
10. Лип­са на ведо­мост за запла­ти или воде­не на двой­но счетоводство.
11. Неиз­п­ла­ща­не на запла­та за пове­че от един месец, или масо­во неиз­п­ла­ща­не на заплати.