МПС в подкрепа на пенсионна реформа за моряците

По мол­ба на орга­ни­за­ци­я­та Меж­ду­на­род­ни тру­до­ви стан­дар­ти (International Labour Standards), Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF и ней­ни­те локал­ни пар­т­ньо­ри про­веж­дат про­уч­ва­не за пен­си­он­ни­те пла­но­ве на чле­ну­ва­щи­те в профсъюзите.

Цел­та на допит­ва­не­то е да се събе­ре кол­ко­то се може пове­че инфор­ма­ция за тези пла­но­ве от мор­с­ки­те тру­же­ни­ци. МТС си поста­вя като зада­ча въвеж­да­не на задъл­жи­тел­ни изис­к­ва­ния по въп­ро­са за пен­си­и­те на моря­ци­те към Кон­вен­ци­я­та за мор­с­ки труд от 2006-та.

Обръ­ща­ме се към всич­ки чле­но­ве на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз с мол­ба да попъл­нят при­ло­же­ния по-долу въп­рос­ник и да го изпра­тят по елек­т­ро­нен път на имейл адрес: seafarerspensions@ilo.org.

По-голя­ма под­кре­па на ини­ца­ти­ва­та от ваша стра­на ще дове­де до засил­ва­не на пози­ци­и­те на МТС в пре­го­во­ри­те за про­мя­на на Кон­вен­ци­я­та за мор­с­ки труд от 2006-та и евен­ту­ал­но подоб­ря­ва­не на усло­ви­я­та за пен­си­о­ни­ра­не на моряците.

Изтег­ле­те въп­рос­ни­ка от тук

0 Коментара

Отговори