Писмо до Министерството на труда и социалната политика относно: Шестмесечно сумирано изчисляване на работното време

ПИСМО

До г‑жа Еми­лия Масларова

Минис­тър на тру­да и

соци­ал­на­та политика

изх. № 011/26.01.09 г.

Относ­но: Шес­т­ме­сеч­но суми­ра­но изчис­ля­ва­не на работ­но­то време.

Ува­жа­е­ма гос­по­жо Масларова,

В Пара­ход­с­тво БМФ — АД рабо­то­да­те­лят въве­де шес­т­ме­сеч­но суми­ра­но изчис­ля­ва­не на работ­но­то вре­ме. Поне­же под­ла­га­ме на съм­не­ние опре­де­ле­ни реше­ния на рабо­то­да­те­ля във връз­ка с този начин на изчис­ля­ва­не на работ­но­то вре­ме и не наме­рих­ме нор­ма­ти­вен доку­мент, в кой­то ясно и точ­но да са обяс­не­ни спор­ни­те момен­ти, обръ­ща­ме се към Вас за съдейс­т­вие. Пред­ла­га­ме на Ваше­то вни­ма­ние въп­ро­си­те, по кои­то има­ме раз­лич­ни ста­но­ви­ща с работодателя.

1. Рабо­то­да­те­лят счи­та, че шес­т­ме­сеч­на­та нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­но­то вре­ме тряб­ва да се опре­де­ли по след­ни­ят начин: Ако се при­еме (за по-лес­но пресмя­та­не), че кален­дар­ни­те дни за шест месе­ца са 182, при 8 часа нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­ния ден, се полу­ча­ват 1456 часа. Ние счи­та­ме, че шест месеч­на­та нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­но­то вре­ме тряб­ва да се опре­де­ли така: Ако за 182 кален­дар­ни дни има 52 събо­ти и неде­ли, тога­ва за оста­на­ли­те 130 дни, при 8 часа нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­ния ден, се полу­ча­ват 1040 часа.

2. Рабо­то­да­те­лят опре­де­ля гра­фик, при кой­то на бор­да на кора­ба моря­кът все­ки ден ще рабо­ти по 9 часа сред­но. Ако се при­еме за база нор­ма­та от 1456 часа, опре­де­ле­на от рабо­то­да­те­ля, то след 161,8 дни моря­кът ще е отра­бо­тил шест месеч­на­та нор­ма, а ако се при­еме нор­ма­та от 1040 часа, то това ще ста­не след 115,6 дни. Ако моря­кът про­дъл­жи да рабо­ти след 116 тия ден, все­ки отра­бо­тен час ще бъде извън­ре­ден труд, дока­то при нор­ма­та, опре­де­ле­на от рабо­то­да­те­ля това ще ста­не едва след 162 рия ден. Счи­та­ме, че тази раз­ли­ка от 46 дни е недопустима.

3. Поне­же екс­пло­а­та­ци­я­та на кора­ба е неп­ре­къс­на­та, а бро­ят на моря­ци­те, мини­ми­зи­ран по реше­ние на рабо­то­да­те­ля, моря­кът не може да пол­з­ва почив­ни дни на бор­да и ние сме се съг­ла­си­ли тези почив­ни дни да се пол­з­ват в края на отчет­ния пери­од след сли­за­не­то на моря­ка от кора­ба. Рабо­то­да­те­лят е съг­ла­сен да сва­ля моря­ци­те от бор­да на кора­ба на 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни. Ако се при­еме него­ва­та нор­ма от 1456 часа за шест месе­ца, при сва­ля­не на моря­ка след 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни, той няма да е отра­бо­тил шест месеч­на­та нор­ма. Ако моря­кът бъде сва­лен след 116 тия ден, при 9 часов гра­фик на ден и шест месеч­на нор­ма от 1040 часа, той ще е отра­бо­тил месеч­на­та си нор­ма и ще има зара­бо­тен извън­ре­ден труд. В такъв слу­чай след сли­за­не­то си от кора­ба, моря­кът ще има пра­во да пол­з­ва оста­на­ли­те дни до приключ­ва­не на шес­т­ме­сеч­ния пери­од като почивки.

От посо­че­но­то се виж­да, че от осо­бе­но важ­но зна­че­ние се явя­ва поня­ти­е­то шест месеч­на­та нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­но­то вре­ме (шест месеч­на­та нор­ма на работ­но вре­ме) и начи­на на опре­де­ля­не­то u. На вто­ро мяс­то по важ­ност се оказ­ва вре­ме­то за пол­з­ва­не на почив­ни­те дни. За улес­не­ние ще при­ве­дем един пример.

Рабо­то­да­те­лят при­ема пери­о­да за отчи­та­не на работ­но­то вре­ме да бъде шест месе­ца. Нача­ло­то на пери­о­да започ­ва от кач­ва­не­то на моря­ка на бор­да на кора­ба, пора­ди кое­то за улес­не­ние се при­емат 182 дни про­дъл­жи­тел­ност на пери­о­да. Рабо­то­да­те­лят опре­де­ля гра­фик за рабо­та на бор­да на кора­ба все­ки ден по 9 часа. Рабо­то­да­те­лят при­ема, че ще напра­ви смя­на на моря­ка око­ло 120 тия ден с толе­ранс ± 15 дни.

Моря­кът се кач­ва на кора­ба и рабо­ти неп­ре­къс­на­то 130 дни по 9 часа дневно.

На 130 тия ден рабо­то­да­те­ля му изпра­ща смя­на и го сва­ля от кораба.”

Имай­ки пред­вид усло­ви­я­та на при­ве­де­ния при­мер, моля да даде­те отго­вор на въпросите:

1. Как се опре­де­ля шест месеч­на­та нор­мал­на про­дъл­жи­тел­ност на работ­но­то вре­ме и кол­ко е тя за при­ве­де­ния пример?

2. Ще има ли извън­ре­ден труд моря­ка в при­ве­де­ния пример?

3. Кол­ко почив­ки ще тряб­ва да пол­з­ва моря­ка в при­ве­де­ния при­мер и в рам­ки­те на отчет­ния пери­од ли ще тряб­ва да ги ползва?

С ува­же­ние: Иван Велков

Пред­се­да­тел на Моряшки

Про­фе­си­о­на­лен Съюз

0 Коментара

Отговори