Решения на събранието на пълномощниците в Параходство БМФ проведено на 15.02.2008 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на събранието на пълномощниците в Параходство БМФ проведено на 15.02.2008 г.

1.Определя броя на Пред­ста­ви­те­ли­те на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те за осъ­щес­т­вя­ва­не на инфор­ми­ра­не­то и кон­сул­ти­ра­не­то съг­лас­но чл. 7а на Кодек­са на тру­да на 9 (девет).

2.Определя три годи­шен ман­дат на Пред­ста­ви­те­ли­те на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те за осъ­щес­т­вя­ва­не на инфор­ми­ра­не­то и кон­сул­ти­ра­не­то съг­лас­но чл. 7б на Кодек­са на труда.

3.Избира Пред­ста­ви­те­ли­те на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те за осъ­щес­т­вя­ва­не на инфор­ми­ра­не­то и кон­сул­ти­ра­не­то съг­лас­но чл. 7а на Кодек­са на тру­да как­то следва:

- Вален­тин Димит­ров Златев

- Вален­тин Пет­ров Проданов

- Вида Янко­ва Ласкова

- Здрав­ко Михай­лов Тушев

- Иван Пет­ров Керемедчиев

- Кра­си­мир Хрис­тов Вълчев

- Павел Борис­ла­вов Брайнов

- Пен­ка Ива­но­ва Тенева

- Рад­ко Асе­нов Анастасов

4.Избира Пред­ста­ви­те­ли­те на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те в Коми­те­та по усло­вия на труд как­то следва:

- Вален­тин Пет­ров Проданов

- Здрав­ко Михай­лов Тушев

- Кра­си­мир Хрис­тов Вълчев

- Павел Борис­ла­вов Брайнов

- Пла­мен Ива­нов Пенков

5.Приема след­ни­те основ­ни видо­ве раз­хо­ди за Соци­ал­но- бито­во и кул­тур­но обслуж­ва­не (СБКО):

- ПОЧИВКИ НА ПЕРСОНАЛА

- РАЗХОДИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

- ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

- ПОДРЪЖКА НА КУЛТУРНИ И ПОЧИВНИ БАЗИ

- СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ НА ПЕРСОНАЛА

- ХРАНА

- ДРУГИ РАЗХОДИ (риту­а­ли, чес­т­ва­ния и др.)

6.Задължава Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряш­ки син­ди­кат и Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­но­ве на ITF от Бъл­га­рия, пред­став­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз да раз­пре­де­ля по видо­ве раз­хо­ди­те на сред­с­тва­та за СБКО до 31 яну­а­ри през съот­вет­на­та годи­на и да кон­т­ро­ли­ра тях­но­то разходване.

7.Приема про­ек­та за нов Колек­ти­вен тру­дов дого­вор (КТД) на Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряш­ки син­ди­кат и Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­но­ве на ITF от Бъл­га­рия, пред­став­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.

8.Възлага на Коор­ди­на­ци­он­ния коми­тет на Моряш­ки син­ди­кат и Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз – чле­но­ве на ITF от Бъл­га­рия, пред­став­ля­ван от Кра­си­мир Въл­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки син­ди­кат и Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз неза­бав­но да започ­не пре­го­во­ри и под­пи­ше нов КТД във въз­мож­но най-кра­тък срок, как­то и да пре­го­ва­ря за про­ме­ни на КТД и при­ло­же­ни­я­та към него до края на сро­ка на него­во­то действие.

0 Коментара

Отговори