Устав

МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ (МПС)

У С Т А В

на сдру­же­ние с нес­то­пан­с­ка цел в час­т­на пол­за с
наиме­но­ва­ние на бъл­гар­с­ки език “МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ” – сък­ра­те­но МПС и
на анг­лийс­ки език “BULGARIAN SEAFARERSTRADE UNION” – сък­ра­те­но “STUBULGARIA


П Р Е А М Б Ю Л

МПС е
сво­бод­но про­фе­си­о­нал­но сдру­же­ние, съз­да­де­но да защи­та­ва ико­но­ми­чес­ки­те и
соци­ал­ни­те инте­ре­си на мор­с­ки­те тру­же­ни­ци в Бъл­га­рия. То стои на пози­ци­и­те на
демок­ра­ци­я­та и сво­бо­да­та, като се про­ти­во­пос­та­вя на всич­ки фор­ми на
тота­ли­та­ри­зъм и дис­к­ри­ми­на­ция. Всич­ки дей­нос­ти на ръко­вод­ни­те орга­ни и редовите
чле­но­ве на МПС са под­чи­не­ни на този Устав.

Гла­ва I. СТАТУТ, ЦЕЛИ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА И ФОРМИ

Чл.1. (1) МПС е добро­во­лен съюз, осъ­щес­т­вя­ващ своята
дей­ност в съот­вет­с­твие с чл. 49, ал.1 от Кон­с­ти­ту­ци­я­та на Репуб­ли­ка Бъл­га­рия и
в съот­вет­с­твие с при­ети­те от Репуб­ли­ка Бъл­га­рия меж­ду­на­род­ни спо­ра­зу­ме­ния и
конвенции.

(2) Чле­но­ве на МПС могат да бъдат лица, чия­то дейност
е свър­за­на със спе­ци­фи­ка­та на мор­с­кия труд или лица, при­те­жа­ва­щи морска
пра­вос­по­соб­ност, но неиз­пол­з­ва­щи наемен труд.

(3) МПС дейс­т­ва на тери­то­рия, на коя­то има обособени
про­фе­си­о­нал­ни гру­пи, свър­за­ни с упраж­ня­ва­не­то на горе­по­со­че­ния труд.

(4) МПС дейс­т­ва като юри­ди­чес­ко лице с нес­то­пан­с­ка цел
в пол­за на сво­и­те чле­но­ве в съот­вет­с­твие със Зако­на за юри­ди­чес­ки­те лица с
нес­то­пан­с­ка цел, чл.49 от Кодек­са на тру­да и с уста­но­ве­ния от Зако­на ред.

(5) МПС осъ­щес­т­вя­ва сво­я­та дей­ност като се
самоиздържа.

(6) МПС осъ­щес­т­вя­ва дей­ност­та си в сът­руд­ни­чес­т­во с
дър­жав­ни, общес­т­ве­ни и срод­ни организации.

(7) МПС е открит за съз­да­ва­не на орга­ни­за­ции (сек­ции)
по отрас­лов и тери­то­ри­а­лен признак или по месторабота.

(8) МПС е неза­ви­сим от поли­ти­чес­ки партии,
орга­ни­за­ции, адми­нис­т­ра­тив­ни орга­ни на власт­та и правителството.

(9) Седа­ли­ще­то на МПС е в гр.Варна. Адре­сът на
управ­ле­ни­е­то е:
гр.Варна, ул.“Граф Игна­ти­ев” № 6, ет.1, ап.1.

(10) Всич­ки пис­ме­ни доку­мен­ти на МПС съдържат
наиме­но­ва­ни­е­то и адре­са на бъл­гар­с­ки и/или анг­ли­ис­ки език, а така също дан­ни за
регис­т­ра­ци­я­та и Бул­с­тат номер.

(11) Всич­ки доку­мен­ти на МПС са достъп­ни за всeки
член, кой­то може да ги преглеж­да и да иска пре­пи­си или извле­че­ния от тях.

(12) МПС има два кръг­ли печа­та на бъл­гар­с­ки и на
анг­ли­ис­ки език.

(13) МПС има емб­ле­ма и знач­ка, кои­то се одоб­ря­ват от
Общо­то събрание.

Чл.2. Основ­ни цели и пред­мет на дей­ност на МПС:

1. Защи­та пра­во­то на труд.

2. Пред­став­ля­ва­не и защи­та на
про­фе­си­о­нал­ни­те и соци­ал­но­и­ко­но­ми­чес­ки пра­ва на сво­и­те чле­но­ве пред държавните
орга­ни, рабо­то­да­те­ли­те и тех­ни­те представители.

3. Пови­ша­ва­не на професионалната
ква­ли­фи­ка­ция, жиз­не­ния
стан­дарт, соци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не и
кате­го­ри­за­ци­я­та на труда.

4. Кон­сул­ти­ра­не, под­по­ма­га­не и посред­ни­чес­т­во при
наста­ня­ва­не на работа.

5. Под­по­ма­га­не на соци­ал­но сла­би членове.

Чл.3. Сред­с­тва и фор­ми за
пости­га­не на поста­ве­ни­те цели
:

1. При­ема­не на плат­фор­ми и програми,
кон­к­ре­ти­зи­ра­щи и огла­ся­ва­щи основ­ни­те цели и зада­чи на МПС.

2. Воде­не на пре­го­во­ри, сключ­ва­не на
спо­ра­зу­ме­ния и дого­во­ри с рабо­то­да­те­ли­те при гаран­ти­ра­не на равнопоставеност.

3. Изди­га­не на дек­ла­ра­ции, организиране
и про­веж­да­не на митин­ги, съб­ра­ния и дру­ги закон­ни фор­ми на протести.

4. Орга­ни­зи­ра­не на стач­ки като крайна
мярка.

5. Соб­с­тве­на сто­пан­с­ка политика.

Чл.3а. За пости­га­не на цели­те си МПС в съот­вет­съ­вие с
чл.3 от ЗЮЛНЦ може да извър­ш­ва и сто­пан­с­ка дей­ност със след­ния предмет:
Инфор­ма­ци­он­на, изда­тел­с­ка и рек­лам­на дей­ност; кон­сул­тан­с­ка и посредническа
дей­ност при наста­ня­ва­не на рабо­та; обу­че­ние, пови­ша­ва­не на ква­ли­фи­ка­ци­я­та и
преква­ли­фи­ка­ция; турис­ти­чес­ка дей­ност и оси­гу­ря­ва­не на отди­ха; осигурителна
дейност.

Глава II. ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4. (1) Член на МПС може
да ста­не вся­ко физи­чес­ко лице, съг­лас­но чл.1
, ал.2
без дис­к­ри­ми­на­ция относ­но раса, етни­чес­ка при­над­леж­ност, пол, образование,
рели­ги­оз­ни и поли­ти­чес­ки убеждения.

(2) В Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз могат да
чле­ну­ват колек­тив­но орга­ни­за­ции на рабо­те­щи в сфе­ра­та на мор­с­кия труд.

Чл.5. (1) Нови чле­но­ве на
МПС могат да постъп­ват инди­ви­ду­ал­но или колек­тив­но по соб­с­тве­но желание.

(2) Към заяв­ле­ни­е­то за при­ема­не в Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз колек­тив­ни­те чле­но­ве при­ла­гат пре­пис от про­то­ко­ла с решение
на Общо­то им събрание.

Чл.6. При­ема­не­то на
чле­но­ве­те се извър­ш­ва от Упра­ви­тел­ния съвет (УС) на МПС въз осно­ва на писмено
заяв­ле­ние, мол­ба (ради­ог­ра­ма, телекс и др.). Отказ за при­ема­не на член в МПС се
обжал­ва пред Общо­то съб­ра­ние (ОС), като отка­за се аргу­мен­ти­ра от УС.

Чл.7. (1)Член на МПС не може да чле­ну­ва в дру­га иден­тич­на про­фе­си­о­нал­на орга­ни­за­ция, същес­т­ву­ва­ща в мор­с­кия отрасъл.

(2) Чле­но­ве­те на МПС могат да съз­да­ват организации
(сек­ции) в струк­ту­ра­та на съю­за по мес­то­ра­бо­та неза­ви­си­мо от инди­ви­ду­ал­но­то си
членство.

(3) Чле­но­ве­те на МПС прекра­ти­ли член­с­т­во­то си по
чл.10, ал.1, т.1 и т.3, могат да бъдат при­ема­ни отно­во след като заплатят
встъ­пи­те­лен член­с­ки внос в раз­ме­ри опре­де­ле­ни от Общо­то събрание.

(4) Чле­но­ве­те на МПС прекра­ти­ли член­с­т­во­то си по
чл.10, ал.1, т.4, могат да бъдат при­ема­ни отно­во след изти­ча­не на пет годишен
срок. 

Чл.8. Чле­но­ве­те на МПС
имат право:

1. Да изби­рат и да бъдат изби­ра­ни в ръко­вод­ни орга­ни на МПС.

2. Да изби­рат и бъдат изби­ра­ни във всич­ки общес­т­ве­ни организации.

3. Да учас­т­ват в ОС и в про­веж­да­не­то на мероп­ри­я­тия на МПС.

4. Да пред­став­ля­ват МПС чрез пред­ста­ве­ни­те им от ръко­вод­ни­те орга­ни на МПС пълномощия.

5. Да поста­вят на обсъж­да­не и тър­сят защи­та по прин­цип­ни проб­ле­ми, свър­за­ни с про­фе­си­о­нал­на­та дейност.

6. Да прекра­тя­ват член­с­т­во­то си по соб­с­тве­но жела­ние в пис­ме­на форма.

7. Да при­те­жа­ват уста­ва, член­с­ка кар­та и знач­ка на МПС.

8. Все­ки член на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз има пра­во да поис­ка вот на недо­ве­рие на все­ки член на УС.

9. Да полу­чат под­кре­па и защи­та от МПС при тру­дов спор.

10. Да полу­чат под­кре­па и финан­со­ва помощ от МПС при необходимост.

Чл.9 Чле­но­ве­те на МПС са длъжни:

1. Да спаз­ват уста­ва на МПС и реше­ни­я­та на ОС.

2. Да съдейс­т­ват за пости­га­не цели­те на МПС.

3. Да запла­щат член­с­кия внос по реда, опре­де­лен от Общо­то събрание.

4. Да не пол­з­ват по какъв­то и да е начин МПС за пости­га­не на цели, про­ти­во­ре­ча­щи на насто­я­щия устав.

Чл.10. (1) Член­с­т­во­то в МПС
се прекра­тя­ва на едно от след­ни­те основания:

1. С мол­ба по соб­с­тве­но желание.

2. При отпа­да­не, пора­ди пре­ми­на­ва­не в друг отра­съл, кой­то не е свър­зан със спе­ци­фи­ка­та на мор­с­кия труд.

3. Пора­ди отпа­да­не при неп­ла­ща­не на член­с­кия внос
по реда опре­де­лен от Общо­то събрание.

4. Изключ­ва­не.

(2) Прекра­тя­ва­не­то на член­с­т­во­то по пред­ход­на­та алинея
точ­ки 1, 2 и 3 не се доку­мен­ти­ра с пис­мен акт от МПС.

Чл.11. Редо­вен член се изключ­ва от МПС с моти­ви­ра­но реше­ние на УС, пред­ста­ве­но на ОС в слу­чай на едно от след­ни­те обстоятелства :

1. При сис­тем­но нару­ша­ва­не на чл. 9 от Устава.

2. При допус­ка­не на гру­бо преду­миш­ле­но нару­ше­ние на слу­жеб­ни­те задъл­же­ния, заст­ра­ша­ва­щи сигур­ност­та на дру­ги хора и собственост.

3. Кога­то с дейс­т­ви­я­та или без­дейс­т­ви­я­та на
пове­де­ни­е­то си урон­ва прести­жа на МПС.

Глава III. ОРГАНИ НА
УПРАВЛЕНИЕ, СТРУКТУРА И УСТРОЙСТВО

Чл.12. Орга­ни за управ­ле­ние на МПС са:

1. Общо­то съб­ра­ние (ОС);

2. Упра­ви­те­лен съвет (УС);

3. Кон­т­рол­но реви­зи­он­на коми­сия (КРК).

Чл.13. Пара­лел­но член­с­т­во в
УС и КРК е несъвместимо.

Чл.14.Общо­то съб­ра­ние е висш орган на МПС. Общото
съб­ра­ние се със­тои от всич­ки инди­ви­ду­ал­ни чле­но­ве на Моряш­ки професионален
съюз, а колек­тив­ни­те чле­но­ве се пред­став­ля­ват от избра­ни­те от тех­ни­те общи
съб­ра­ния пред­се­да­тел, зам.председател и/или секретар.

Чл.15. (1) Общо­то събрание
се про­веж­да не по-мал­ко от един път годишно.

(2) Общо­то събрание:

1. при­ема и изме­ня Уста­ва на МПС
с мно­зин­с­т­во на 2/3 от присъстващите ;

2. утвър­ж­да­ва струк­ту­ра­та на
МПС;

3. изби­ра и осво­бож­да­ва членове
на Упра­ви­тел­ния съвет, кон­т­рол­но реви­зи­он­на коми­сия, пред­се­да­те­ля, сек­ре­та­ря и
зам.председателя на МПС;

4. при­ема програ­ми за
осъ­щес­т­вя­ва­не на основ­ни­те зада­чи на МПС и коор­ди­ни­ра­не дей­ност­та с
Меж­ду­на­род­на­та орга­ни­за­ция на тру­да (МОТ), Меж­ду­на­род­на­та тран­с­пор­т­на федерация
(МТФ), Евро­пейс­ка­та тран­с­пор­т­на феде­ра­ция (ЕТФ) и меж­ду­на­род­ни­те моряшки
профсъюзи;

5. опре­де­ля раз­ме­ра на
встъ­пи­тел­ния и месе­чен член­с­ки внос на редов­ни­те чле­но­ве на МПС
и реда на пла­ща­не;

6. изслуш­ва и при­ема док­лад­ни за
рабо­та на МПС и него­ви­те ръко­вод­ни органи;

7. реша­ва въп­ро­си­те относно
дей­ност­та на МПС;

8. опре­де­ля запла­ти­те на
избор­ни­те длъжности.

9. взе­ма реше­ние за прекратяване
на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз или за сли­ва­не­то му с дру­га орга­ни­за­ция, с
мно­зин­с­т­во 2/3 от присъстващите. 

(3) Общо­то съб­ра­ние се свик­ва от
Упра­ви­те­лен съвет по него­ва ини­ци­а­ти­ва или по иска­не на
1/10 (една
десе­та
) от чле­но­ве­те на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в
насе­ле­но­то мяс­то, в кое­то се нами­ра седа­ли­ще­то на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз.
Ако в послед­ния слу­чай Упра­ви­тел­ни­ят съвет в месе­чен срок не отпра­ви писмено
пока­на за свик­ва­не на Общо съб­ра­ние, то се свик­ва от съда по седа­ли­ще­то на
Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз по пис­ме­но иска­не на заин­те­ре­со­ва­ни­те чле­но­ве или
нато­ва­ре­но от тях лице.

(4) Пока­на­та тряб­ва да съдър­жа днев­ния ред,
дата­та, часа и мяс­то­то за про­веж­да­не на Общо­то съб­ра­ние и по чия ини­ци­а­ти­ва то
се свик­ва. Пока­на­та се обна­род­ва в “Дър­жа­вен вес­т­ник” и се поста­вя на мястото
за обяв­ле­ние в сгра­да­та, къде­то се нами­ра управ­ле­ни­е­то на Моряш­ки професионален
съюз, най-мал­ко един месец пре­ди насро­че­ния ден.

(5) Общо­то съб­ра­ние е закон­но, ако при­със­т­ват повече
от поло­ви­на­та от всич­ки чле­но­ве. При лип­са на кво­рум съб­ра­ни­е­то се отла­га с
един час по-къс­но на също­то мяс­то и при същия дне­вен ред и може да се проведе,
кол­ко­то и чле­но­ве да се явят.

(6) Все­ки член на Общо­то съб­ра­ние има пра­во на един
глас. 

(7) Реше­ни­я­та се взе­мат с обик­но­ве­но мно­зин­с­т­во освен
слу­ча­и­те посо­че­ни в този Устав и кога­то Общо­то съб­ра­ние реши това да ста­ва с
ква­ли­фи­ци­ра­но мно­зин­с­т­во или кон­сен­сус, реше­ние за кое­то се взе­ма при
откри­ва­не­то на вся­ко Общо събрание.

(8) По въп­ро­си, кои­то не са били гла­су­ва­ни в дневния
ред и над­леж­но опо­вес­те­ни не могат да се взе­мат реше­ния. Това не важи за
отстра­ня­ва­не на чле­но­ве от УС и за изби­ра­не на нови чле­но­ве вмес­то тях.

(9) За засе­да­ния на Общо­то съб­ра­ние се води протокол,
кой­то се под­пис­ва от пред­се­да­тел­с­т­ва­щия съб­ра­ни­е­то, от лице­то води­ло протокола
и от пред­се­да­те­ля на КРК или упъл­но­мо­щен от него член на тази комисия.

Чл.16. (1) Пос­то­ян­ният Упра­ви­те­лен съвет се със­тои от 5 чле­на, от кои­то 3 пла­тени (пред­се­да­тел, сек­ре­тар, замес­т­ник пред­се­да­тел) и 2 допъл­ващи със­тава му измеж­ду 13, всич­ки изб­рани на Общо съб­ра­ние на МПС с ман­дат 2 години.

(2) При невъз­мож­ност или необ­хо­ди­мост за вземане
реше­ния от посто­ян­ния УС или по насто­я­ва­не на плав­със­та­ва се свик­ва разширен
УС, допъл­нен с не по-мал­ко от 2 пред­ста­ви­те­ли на плав­със­та­ва измежду
избра­ни­те по ал.(1).

(3) В УС не могат да бъдат изби­ра­ни чле­но­ве, заемащи
ръко­вод­ни длъж­нос­ти в струк­ту­ри­те на фирмите.

Чл.17. (1)Упра­ви­тел­ни­ят съвет орга­ни­зи­ра и ръко­во­ди рабо­ти­те на МПС и изпълнява
всич­ки фун­к­ции, кои­то не са от изклю­чи­тел­на ком­пе­тен­т­ност на Общо­то събрание.

(2)Упра­ви­тел­ни­ят
съвет се свик­ва на засе­да­ние най-мал­ко един път месеч­но, като пред­ва­ри­тел­но се
обя­ви днев­ния ред.

(3) Засе­да­ни­ето на УС е редов­но, ако на него при­със­т­ват най-мал­ко 5 чле­на на УС. При­със­т­ващо е и лице, с кое­то има двус­т­ранна теле­фонна или дру­га връз­ка, гаран­ти­раща уста­но­вя­ване на само­лич­ността му и поз­во­ля­ваща учас­ти­ето му в обсъж­да­нето и взе­ма­нето на реше­ния. Гла­су­ва­нето на този член се удос­то­ве­рява в про­то­кола от пред­се­да­тел­с­т­ва­щия заседанието.

(4) Упра­ви­тел­ни­ят съвет взе­ма реше­ни­я­та си
с кон­сен­сус на при­със­т­ва­щи­те чле­но­ве.
Раз­ши­ре­ния УС по чл.16, ал.2 взе­ма реше­ния с 2/3 мно­зин­с­т­во от
при­със­т­ва­ли­те членове.

(5) Упра­ви­тел­ни­ят съвет може да взе­ма реше­ния неп­ри­със­т­ве­но, ако про­то­ко­ла бъде под­пи­сан най-мал­ко от 5 от чле­но­ве­те му.

(6) Пред­се­да­те­лят на КРК или упъл­но­мо­щен от него член на коми­си­ята може да при­със­тва със съве­ща­те­лен глас на засе­да­ни­ята на УС.

(7) До изби­ра­не­то на нов УС ста­ри­ят про­дъл­жа­ва да
изпъл­ня­ва фун­к­ци­и­те си.

(8) На засе­да­ни­я­та на УС се води про­то­кол, кой­то се
под­пис­ва от пред­се­да­те­ля, от води­лия про­то­ко­ла и от при­със­т­ва­лия член на КРК.

(9) Всич­ки дейс­т­вия на чле­но­ве­те на МПС свър­за­ни със
сред­с­тва­та и фор­ми­те за пости­га­не на цели­те по сми­съл на чл.3 се коор­ди­ни­рат с
УС.

(10) УС опре­де­ля фун­к­ци­о­нал­ни­те задъл­же­ния на
сек­ре­та­ря и зам.председателя.

(11) УС взе­ма реше­ние за назна­ча­ва­не на упра­ви­те­ли на
кло­но­ве, щат­ни и хоно­ро­ва­ни сът­руд­ни­ци и опре­де­ля запла­ща­не­то им. 

Чл.18. (1) Пред­се­да­те­лят на МПС се изби­ра на Общо съб­ра­ние за срок от две годи­ни и е по пра­во член на УС и негов председател.

(2) Пред­се­да­те­лят на МПС осъ­щес­т­вя­ва опе­ра­тив­но рабо­ти­те на МПС и го пред­став­ля­ва. Той може да въз­ла­га някои от фун­к­ци­и­те си на
чле­но­ве на УС.

(3) Зам.председателят и сек­ре­та­рят се изби­рат от Общо­то съб­ра­ние за срок от две годи­ни и са по пра­во чле­но­ве на Упра­ви­тел­ния съвет и замес­т­ват пред­се­да­те­ля в него­во отсъс­т­вие. Замес­т­ник пред­се­да­те­лят или Сек­ре­та­рят могат да пред­став­ля­ват МПС при отсъс­т­вие на Председателя.

(4) Тру­до­ви­те дого­во­ри меж­ду Общо­то съб­ра­ние от една
стра­на и от дру­га стра­на Пред­се­да­те­ля, или сек­ре­та­ря, или Зам.председателя се
сключ­ват от име­то на Общо­то съб­ра­ние, а се под­пис­ват от Председателстващия
Общо­то съб­ра­ние. Запо­ве­ди­те за прекра­тя­ва­не на тру­до­ви­те дого­во­ри меж­ду Общото
съб­ра­ние от една стра­на и от дру­га стра­на Пред­се­да­те­ля, или сек­ре­та­ря, или
Зам.председателя се изда­ват от име­то на Общо­то съб­ра­ние, а се под­пис­ват от
Пред­се­да­тел­с­т­ва­щия Общо­то съб­ра­ние. При пред­сроч­но еднос­т­ран­но прекра­тя­ва­не на
дого­во­ри­те от стра­на на Пред­се­да­те­ля, или сек­ре­та­ря, или Зам.председателя,
запо­ве­ди­те се под­пис­ват от Пред­се­да­те­ля на МПС.

(5) Пред­се­да­те­лят, сек­ре­та­рят и зам.председателят на
МПС се отчи­тат за дей­ност­та си пред УС при поис­к­ва­не и на вся­ко Общо събрание.

(6) Пред­се­да­те­лят на МПС сключ­ва тру­до­ви дого­во­ри с
щат­ни­те и хоно­ро­ва­ни сът­руд­ни­ци при усло­вие, че за това пред­ва­ри­тел­но има
реше­ние на УС.

(7) При отсъс­т­вие на Пред­се­да­те­ля или сек­ре­та­ря и/или
зам.председателя могат да бъдат замес­т­ва­ни от чле­но­ве на УС, избра­ни на
засе­да­ние на УС.

Чл.19. (1) Кон­т­рол­на­та
реви­зи­он­на коми­сия се със­тои от три­ма посто­ян­ни чле­на плюс чети­ри вре­мен­но от
плав­със­та­ва, изби­ра­ни от Общо­то съб­ра­ние за срок от две години.

(2) КРК сле­ди изпъл­не­ни­е­то на реше­ни­я­та на Общото
съб­ра­ние и на УС, про­ве­ря­ва финан­со­во­то със­то­я­ние на МПС и отчи­та дей­ност­та си
пред Общо­то събрание.

Чл.20. (1) МПС е сдру­же­ние (съюз) на инди­ви­ду­ал­ни и колек­тив­ни членове

(2) Не по-мал­ко от 5 (пет) инди­ви­ду­ал­ни чле­на могат да съз­да­ват орга­ни­за­ция по мес­то­ра­бо­та. При един и същи рабо­то­да­тел може да има само една орга­ни­за­ция. В струк­ту­ра­та на орга­ни­за­ци­я­та може да се обо­со­бя­ват сек­ции (гру­пи) от чле­но­ве рабо­те­щи в един и същи отдел или зве­но на дружеството.

 

(3) Орга­ни­за­ци­и­те по ал.2 не са юри­ди­чес­ки лица и не
могат да бъдат колек­тив­ни членове.

(4) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 на общо съб­ра­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар. За избо­ра сво­ев­ре­менно се уве­до­мява Пред­се­да­теля на МПС, а про­то­ко­лът от избо­ра се пази от пред­се­да­теля. Вся­ка сек­ция (гру­па) на общо съб­ра­ние изби­ра коор­ди­на­тор. За избо­ра сво­ев­ре­менно се уве­до­мява пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята, а про­то­ко­лът от избо­ра се пази от координатора.

(5) Орга­ни­за­ци­ите по ал.2 в пери­ода меж­ду общи­те съб­ра­ния се ръко­во­дят от Упра­ви­те­лен съвет, кой­то се със­тои от пред­се­да­теля, сек­ре­таря и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите. Пред­се­да­те­лят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ята пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всич­ки въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(6)(нова) Кога­то рабо­то­да­те­лят има под­раз­де­ле­ния в раз­лични насе­лени мес­та може да има пове­че от една орга­ни­за­ция при един същи рабо­то­да­тел в съот­вет­ните под­раз­де­ле­ния. Орга­ни­за­ци­ите на общо съб­ра­ние изби­рат само пред­се­да­тели. Тези орга­ни­за­ции се ръко­во­дят от общ Упра­ви­те­лен съвет (УС), кой­то се със­тои от пред­се­да­те­лите на орга­ни­за­ци­ите и коор­ди­на­то­рите на сек­ци­ите, кои­то на съв­мес­тно засе­да­ние изби­рат пред­се­да­тел и сек­ре­тар на УС. Пред­се­да­те­лят на УС пред­с­тав­лява орга­ни­за­ци­ите пред рабо­то­да­теля или пред него­вия пред­с­та­ви­тел по всич­ки въп­роси свър­зани с колек­тив­ния тру­дов договор.

(7) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.2 и пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на УС по ал.6 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодек­са на труда.

 

Чл.21. (1) Орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз са поде­ле­ния на съю­за и юри­ди­чески лица по сми­съла на чл.49, ал.2 от Кодек­са на тру­да. С реше­ни­ето на УС на МПС за при­е­мане на колек­тив­ния член се взе­ма реше­ние за отк­ри­ване на поде­ле­ние. В седем дне­вен срок от реше­ни­ето за отк­ри­ване на поде­ле­ние се извър­шва регис­т­ра­ция на поде­ле­ни­ето в регис­тър Бул­с­тат. Поде­ле­ни­ето се пред­с­тав­лява от пред­се­да­теля на орга­ни­за­ци­ята колек­ти­вен член.

(2) Колек­тив­ни­те чле­но­ве на Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз при­емат Пра­ви­ла за орга­ни­за­ция на дей­ност­та си, съоб­ра­зе­ни с
насто­я­щия Устав.

(3) Осно­вен орган на орга­ни­за­ци­ите, колек­тивни чле­нове на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз е общо­то им съб­ра­ние, кое­то се про­вежда не по-мал­ко от един път годиш­но. Общо­то съб­ра­ние на орга­ни­за­ци­ите при­ема Пра­вила за орга­ни­за­ция на дей­ността си, изби­ра Упра­ви­те­лен съвет със­тоящ се от пред­се­да­тел, зам.председател, сек­ре­тар и членове.

(4) В пери­ода меж­ду общи­те съб­ра­ния орга­ни­за­ци­ята се ръко­води от Упра­ви­тел­ния съвет. Пред­се­да­те­лят опе­ра­тивно ръко­води орга­ни­за­ци­ята и я пред­с­тав­лява пред рабо­то­да­теля и дър­жав­ните инс­ти­ту­ции при колек­тив­ното тру­дово дого­ва­ряне и по всич­ки въп­роси, свър­зани с тру­до­вите отно­ше­ния. УС опре­деля фун­к­ци­о­нал­ните задъл­же­ния на сек­ре­таря и зам.председателя.

 

(5) Ръко­вод­с­тво­то на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз е
длъж­но да посред­ни­чи и под­по­ма­га колек­тив­ни­те си чле­но­ве при раз­ре­ша­ва­не на
колек­тив­ни­те тру­до­ви спо­ро­ве и да им оказ­ва мето­ди­чес­ка помощ.

(6)(нова) Пред­се­да­те­лят и сек­ре­та­рят на орга­ни­за­ци­ята по ал.3 се пол­з­ват от зак­ри­лата при увол­не­ние съг­ласно чл.333, ал.3 от Кодек­са на труда.

Чл.21а.
(1) МПС може да открива клонове в други градове освен в гр.Варна, където има
обособени организации членове на съюза с решение на Общото събрание.

(2) Кло­но­ве­те на МПС се управ­ля­ват от Упра­ви­тел, който
се опре­де­ля от Упра­ви­тел­ния съвет.

Глава IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.22. (1)Иму­щес­т­во­то на МПС се със­тои от пари, вещи, вещ­ни пра­ва, пра­ва на
пол­з­ва­не и всич­ки дру­ги пра­ва, кои­то зако­но­да­тел­с­т­во­то допус­ка да бъдат
еле­мен­ти от иму­щес­т­во­то на юри­ди­чес­ко­то лице.

(2) Парич­ни­те сред­с­тва се съх­ра­ня­ват в банко­ви сметки.

Чл.23. Издръж­ка­та на МПС се
осъ­щес­т­вя­ва от:

1. Член­с­ки внос (встъ­пи­те­лен и месе­чен) в раз­ме­ри, опре­де­ле­ни от Общо­то събрание.

2. Добро­вол­ни внос­ки, суб­си­дии и
даре­ния и от дру­ги източ­ни­ци, допус­ти­ми съг­лас­но дейс­т­ва­що­то законодателство.

3. При­хо­ди от сто­пан­с­ка дей­ност и
диви­ден­ти от учас­тия в тър­гов­с­ки дружества.

Чл.24. МПС може да участва
в тър­гов­с­ки дру­жес­т­ва по зако­но­ус­та­но­ве­ния ред, като реше­ние за това се взема
от УС.

Чл.25. Раз­хо­ди­те на МПС се
извър­ш­ват съг­лас­но годиш­ния бюджет, изгот­вен от УС и при­ет на Общо­то събрание
на МПС.

Чл.26. По реше­ние на Общото
съб­ра­ние може да се обра­зу­ва ста­чен фонд и фонд соци­ал­но под­по­ма­га­не, като
него­вия източ­ник и начин за изпол­з­ва­не се опре­де­лят с реше­ние
то за обра­зу­ва­не­то му.

Глава V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз се прекратява

на едно след­ни­те основания:

1. С реше­ние на Общо­то съб­ра­ние, послед­ва­но от рефе­рен­дум, при мно­зин­с­т­во от 2/3 на чле­но­ве­те на Съюза.

2. С реше­ние на Окръж­ния съд по
седа­ли­ще­то на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз в пред­ви­де­ни­те в ЗЮЛНЦ случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Нався­къ­де, къде­то в този Устав се използва
сък­ра­ще­ни­е­то МПС или поня­ти­е­то “съю­за”, след­ва да се раз­би­ра Моряшки
про­фе­си­о­на­лен съюз, а там къде­то са изпол­з­ва­ни сък­ра­ще­ни­я­та ОС, УС и КРК следва
да се раз­би­ра съот­вет­но Общо съб­ра­ние, Упра­ви­те­лен съвет и Кон­т­рол­но ревизионна
комисия.

§2. Този Устав е при­ет на Учре­ди­тел­но съб­ра­ние на МПС,
про­ве­де­но в гр. Вар­на на 12.01.1990 год. и допъл­нен от Общо­то съб­ра­ние на
10.02.1990 год., 16.02.1991 год., 04.03.1993 год., 13.05.1999 год., 10.05.2002 год.,
28.05.2004 год. и 29.04.2014 год.

Вяр­но с оригинала

Председател
МПС:

/Ив. Велков/