Чужд флаг

ПОД ЧУЖД ФЛАГ

Меж­ду­на­род­на­та феде­ра­ция на тран­с­пор­т­ни­те работ­ни­ци ITF е нарек­ла една част от фла­го­ве­те, под кои­то могат да бъдат регис­т­ри­ра­ни кора­би­те “удоб­ни фла­го­ве”. Най-общо кри­те­ри­ят, по кои­то един флаг може да бъде наре­чен удо­бен е: наци­о­нал­ност­та на кора­боп­ри­те­жа­те­ля, моря­ка и фла­га на кора­ба да не съвпадат.

При­чи­ни­те, пора­ди кои­то кора­боп­ри­те­жа­те­ли­те регис­т­ри­рат кора­би­те под удо­бен флаг, са раз­лич­ни. Най-чес­то това е зара­ди изис­к­ва­не на бан­ки­те кре­ди­ти­ра­ли пост­рой­ка­та на кора­ба, тъй като по този начин те лес­но могат да го про­да­дат, ако не се изпла­ща заема. В тези слу­чаи кора­боп­ри­те­жа­те­лят не про­ме­ня мяс­то­то си на управ­ле­ние, кое­то е от мно­го важ­но зна­че­ние за моря­ци­те по отно­ше­ние на обла­га­не­то им с данък. Вто­ра­та по важ­ност при­чи­на е свър­за­на с жела­ни­е­то на кора­боп­ри­те­жа­те­ля да пла­ща по-нис­ки данъ­ци. Тога­ва мяс­то­то му на управ­ле­ние обик­но­ве­но съв­па­да с фла­га на кора­ба, но има слу­чаи, кога­то и мяс­то­то на управ­ле­ние и фла­га да са в раз­лич­ни офшор­ни зони.

Моря­ци­те, под­пис­ва­щи кон­т­рак­ти с чуж­ди кора­боп­ри­те­жа­те­ли, тряб­ва да зна­ят, че от осо­бе­но важ­но зна­че­ние по отно­ше­ние на обла­га­не­то с данък на дохо­ди­те им е мяс­то­то на управ­ле­ние (регис­т­ра­ция) на кора­боп­ри­те­жа­те­ля (рабо­то­да­те­ле­ля). В инди­ви­ду­ал­ния тру­дов дого­вор тряб­ва да е посо­чен адре­са на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­те­ля. Ако Бъл­га­рия има спо­год­ба за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не с дър­жа­ва­та, в коя­то се нами­ра мяс­то­то на управ­ле­ние на кора­боп­ри­те­жа­те­ля и в спо­год­ба­та е пред­ви­ден мето­да “обла­га­не с прогре­сия”, моря­кът не дъл­жи данък в Бъл­га­рия, неза­ви­си­мо под какъв флаг е кора­ба. Стра­ни­те, с кои­то Бъл­га­рия има спо­год­би за избяг­ва­не на двой­но данъч­но обла­га­не и мето­да на обла­га­не, са даде­ни в таб­ли­ца на послед­на­та стра­ни­ца на дек­ла­ра­ци­я­та за дохо­ди­те на физи­чес­ки­те лица от чуж­би­на, коя­то може да бъде сне­та от сай­та nap.bg .

Послед­на­та коло­на на таб­ли­ца­та, “дру­ги дохо­ди”, включ­ва и дохо­ди­те от тру­до­ви пра­во­от­но­ше­ния. Там е посо­чен мето­да за избяг­ва­не на двой­но­то данъч­но обла­га­не. Къде­то е изпол­з­ва­но сък­ра­ще­ни­е­то “ОП” (обла­га­не с прогре­сия) и БВЗ (бъл­гар­с­ко вът­реш­но зако­но­да­тел­с­т­во) дохо­дът се изключ­ва от обла­га­не в Бъл­га­рия и моря­кът не дъл­жи данък за дохо­да си от чуж­би­на у нас.

Удоб­ни флагове

Съве­ти на Бъл­гар­с­кия Моряш­ки Про­фе­си­о­на­лен съюз към моря­ци­те при под­пис­ва­не на кон­т­ракт с Корабопритежател