Лекари, удостоверяващи здравословната годност на морските лица

Изпъл­ни­тел­на аген­ция “Мор­с­ка администрация”(ИАМА) раз­прос­т­ра­ни спи­сък на меди­цин­с­ки­те спе­ци­а­лис­ти, опра­во­мо­ще­ни да дават заклю­че­ние от меди­цин­с­ки преглед.

Меди­цин­с­ко заведение Име на лека­ря даващ заключения Дата на включ­ва­не в списъка Лице за контакт/телефон за 24 часо­ва меди­цин­с­ка консултация Забе­леж­ка
1. Наци­о­нал­на мно­гоп­ро­фил­на тран­с­пор­т­на бол­ни­ца „Цар Борис III” гр. София

д‑р Нико­лай Димит­ров Райновд‑р Пла­мен Анд­ре­ев Андреев

д‑р Татя­на Геор­ги­е­ва Петрушева

д‑р Васил Геор­ги­ев Стояновски

Наред­ба№ 0–50 / 25.12.1970 +359 (02) 932 32 32 Дежу­рен лекар съг­лас­но утвър­ден гра­фик за месеца
2. ДКЦ „Иван Рил­с­ки – Аспа­ру­хо­во” гр. Варна д‑р Гин­ка Ангелова 03.12.2014 г. д‑р Румен Боев +359 (0) 884 058 247
3. БЛЯК СИЙ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪРООД гр. Варна д‑р Роси­ца Радоевад‑р Стан­ка Хараланова 10.10.2014 г. д‑р Дора Мир­че­ва +359 (0) 887 923 594
4. МЦ „Све­та София” ООД гр. Бургас

д‑р Бра­ни­мир Цанков

д‑р Зла­ти Русев

д‑р Таня Василева

д‑р Анге­ли­на Скръчкова

15.10.2014 г. д‑р Бра­ни­мир Цан­ков +359 (0) 887 020 262
5. МЦ „Мор­с­ка Меди­ци­на Тран­с­мед” ООД гр. Варна д‑р Сия­на Овчарова 19.01.2015 г. д‑р Геор­ги Попов +359 (0) 887 610 414
6. МЦ “Хипок­рат-53” гр. Лом

д‑р Мая Гос­по­ди­но­ва Илиева

д‑р Юли­ян Еми­лов Манойлов

05.08.2014 г. д‑р Любо­мил Йон­ков Пет­ров +359 (0) 971 66 911
7. „Меди­цин­ки цен­тър I” ЕООД гр. Бургас д‑р Борис Борисов 02.07.2014 г. д‑р Борис Бори­сов +359 (0) 879 122 844
8. МЦ „Надеж­да” – ЕООД гр. Варна

д‑р Надя Дюлгерова

д‑р Евге­ни Гюрджев

д‑р Ири­на Максимова

24.06.2014 г. д‑р Надя Дюл­ге­ро­ва +359 (0) 898 566 428
9. МЦ „Све­ти Нико­ла Вар­на” ООД гр. Варна д‑р Нина Манчева 05.08.2014 г. д‑р Тео­до­ра Димит­ро­ва +359 (0) 888 845 919
10. ДКЦ „Екви­та” ЕООД гр. Варна д‑р Нели Ключкова 18.07.2014 г. д‑р Нели Ключ­ко­ва +359 (0) 888 602 415д‑р Иван Точев +359 (0) 888 760 500
11. Тран­с­пор­т­но диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен цен­тър ЕООД гр. Бургас д‑р Дани­е­ла Казимирска Наред­ба№ 0–50 / 25.12.1970 д‑р Цве­тан Или­ев Лилов +359 (082) 82 01 53,+359 (0) 888 606 965

 

 

12. Тран­с­пор­т­но диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен цен­тър ЕООД гр. Бур­гас, клон Ста­ра Загора д‑р Мария Коева Наред­ба№ 0–50 / 25.12.1970 д‑р Цве­тан Или­ев Лилов +359 (082) 82 01 53,+359 (0) 888 606 965

 

13. Тран­с­пор­т­но диаг­нос­тич­но-кон­сул­та­ти­вен цен­тър ЕООД гр. Бур­гас, клон Русе

д‑р Цве­тан Или­ев Лилов

д‑р Румя­на Тодо­ро­ва Граматикова

д‑р Петър Вене­ли­нов Геров

д‑р Лиля­на Пет­ро­ва Ташева

 

Наред­ба№ 0–50 / 25.12.1970 д‑р Цве­тан Или­ев Лилов +359 (082) 820 153, 0888 606 965
14. Мно­гоп­ро­фил­на тран­с­пор­т­на бол­ни­ца гр. Пловдив д‑р Мария Манева Наред­ба№ 0–50 / 25.12.1970 00359 32 277 775, 00359 32 277 765
15. АМЦ СМП „Тран­с­пор­тен меди­цин­с­ки цен­тър” ЕООД гр. Варна

д‑р Сия­на Овчарова

д‑р Анна Димитрова

д‑р Вален­ти­на Петкова

 

09.12.2008 г. м. март д‑р Геор­ги Попов +359 (0) 887 610 414м. април д‑р Гали­ни Хрис­тов +359 (0) 887 877 302

м. май д‑р Иван Трен­да­фи­лов +359 (0) 882 751 086

 

Сви­де­тел­с­т­ва­та за меди­цин­с­ка год­ност, изда­де­ни ДО 20.03.2015г. се ПРИЗНАВАТ
16. „Амбу­ла­то­рия за спе­ци­а­ли­зи­ра­на меди­цин­с­ка помощ – Меди­цин­с­ки цен­тър МЕДИЧИООД гр. Варна д‑р Анто­а­не­та Бойкова 27.02.2015 г. д‑р Геор­ги Геор­ги­ев +359 (0) 888 313 800

 

Дата на акту­а­ли­за­ция: 19.05.2015 г.

0 Коментара

Отговори