Резултати от конкурс “Детско море”

КомпасНа 12 април 2010 г. жури в със­тав: Ата­нас Стой­чев – Пред­се­да­тел, Дра­га Дюл­ге­ро­ва и Ема­ну­е­ла Цоне­ва раз­гле­да и кла­си­ра рисун­ки и лите­ра­тур­ни твор­би от кон­курс “Дет­с­ко море”, орга­ни­зи­ран от Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз. Пъл­ни­ят текст на про­то­ко­ла с име­на­та на награ­де­ни­те деца може да про­че­те­те тук.

- Тър­жес­т­во­то по връч­ва­не на награ­ди­те в кон­кур­са “Дет­с­ко море” ще бъде на 18 май 2010 г. от 17 часа в зала Пле­нар­на на Общи­на Варна.

- Излож­ба от рисун­ки на отли­че­ни­те деца ще бъде уре­де­на пред зала Пле­нар­на на Общи­на Вар­на от 17 до 21 май 2010г.

- Част от награ­де­ни­те рисун­ки ще може да види­те в раз­дел Гале­рия на сай­та след 10 май.

- Връ­ща­не­то на рисун­ки­те ще бъде от 26 май до 10 юни 2010 г. в офи­са на съю­за нахо­дящ се на ул. “Граф Игна­ти­ев” № . Вхо­дът към офи­са е от южна­та стра­на на бло­ка. След тази дата рисун­ки­те няма да се пазят.
— За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на теле­фон 953 107 и на stunion@varna.net или в нашия сайт.

0 Коментара

Отговори