Покана за Общо събрание

П О К А Н А

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за на 15 юли 2021 г., от 9 часа, в БМКЦ на ул. „Васил Дру­мев” № 73, гр. Варна

За пове­че инфор­ма­ция тук

0 Коментара

Отговори