Решения на общо събрание проведено на 09.05.2008 г.

Р Е Ш Е Н И Я

на общо съб­ра­ние про­ве­де­но на 09.05.2008 г.:

1. При­ема отче­та на пред­се­да­те­ля за пери­о­да май 2007г. – април 2008г.

2. При­ема финан­со­вия отчет за пери­о­да 31 март 2007г. – 01 април 2008г.

3. При­ема бюдже­та на МПС за пери­о­да 01 април 2008г. – 31 март 2009г.

4.1 Изби­ра за Пред­се­да­тел Иван Вел­ков Иванов .

4.2 Изби­ра за Замес­т­ник Пред­се­да­тел Ата­нас Стойчев.

5.1 От със­та­ва на УС отпадат:

- Велин Сер­бе­зов – осво­бо­ден от Общо­то събрание;

- Миле­на Нен­че­ва – осво­бо­де­на от Общо­то събрание;

- Нен­чо Савов – осво­бо­ден от Общо­то събрание;

5.2 Изби­ра за чле­но­ве на УС:

- Пла­мен Пенков

- Здрав­ко Тушев

- Вален­ти­на Хранова

6. Дава съг­ла­си­е­то си УС да упъл­но­мо­ща­ва чле­но­ве на МПС да пред­став­ля­ват съю­за пред Общо съб­ра­ние на работ­ни­ци­те и слу­жи­те­ли­те в ПБМФ-ЕАД Вар­на съг­лас­но зако­но­ви­те направ­ле­ния на чл. 6 и чл. 6а от КТ.

7. Упъл­но­мо­ща­ва УС да пред­став­ля­ва чле­но­ве­те на МПС, съг­лас­но чл.51а от КТ при пре­го­во­ри, пред­ста­вя­не на про­ек­ти, всич­ки въп­ро­си, свър­за­ни с КТД, как­то и да опре­де­ля реда и начи­на за раз­ход­ва­не на сред­с­тва­та за СБКО, съоб­ра­зе­ни със зако­но­ви­те направ­ле­ния в чле­но­ве от 292 до 300 от КТ.

8. Задъл­жа­ва УС да инфор­ми­ра сво­ев­ре­ме­но чле­но­ве­те на МПС за хода на очак­ва­на­та при­ва­ти­за­ция на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД и да защи­та­ва схе­ма за начи­на на при­ва­ти­зи­ра­не на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД, коя­то мак­си­мал­но да защи­та­ва инте­ре­си­те на рабо­те­щи­те във фирмата.

9. Задъл­жа­ва УС да инфор­ми­ра сво­ев­ре­ме­но чле­но­ве­те на МПС за финан­со­во­то със­то­я­ние на Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД при стре­меж да не се допус­ка заба­вя­не или неиз­п­ла­ща­не на запла­ти и КП.

10. При­ема Програ­ма за дей­ност­та на МПС за пери­о­да 2006 — 2007 г.:

10.1. Про­дъл­жа­ва­не рабо­та­та по КТД с Пара­ход­с­тво БМФ — ЕАД за дости­га­не и при­веж­да­не в съот­вет­с­твие с изис­к­ва­ни­я­та на кон­вен­ци­и­те на МОТ и нор­ма­ти­ви­те на ITF.

10.2. Тър­се­не на въз­мож­ност за избяг­ва­не на двой­но­то запла­ща­не във лева и валу­та на бъл­гар­с­ки­те моря­ци при облек­че­на данъч­на схе­ма за моряш­ки­те възнаграждения.

10.3. Под­дър­жа­не на тен­ден­ци­я­та за пери­о­дич­но уве­ли­че­ние на запла­ти­те на моря­ци­те в лева във връз­ка с полу­ча­ва­не­то на по-висо­ки въз­наг­раж­де­ния при при­до­би­ва­не пра­во на пенсия.

10.4. Под­дър­жа­не на тен­ден­ци­я­та за пери­о­дич­но уве­ли­че­ние на запла­ти­те на всич­ки работ­ни­ци и слу­жи­те­ли и кори­ги­ра­не­то им във връз­ка с обя­ве­ния от Наци­о­нал­ния ста­тис­ти­чес­ки инс­ти­тут индекс на инфлацията

10.5. Про­мя­на на наци­о­нал­но­то мор­с­ко зако­но­да­тел­с­т­во в съот­вет­с­твие с изис­к­ва­ни­я­та на мор­с­ки­те кон­вен­ции. При изра­бот­ва­не на нор­ма­тив­ни­те акто­ве да се рабо­ти в след­ни­те направления:

10.5.1 Нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща рабо­та­та на моря­ци на кора­би под бъл­гар­с­ки флаг.

10.5.2 Нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща рабо­та­та на моря­ци на кора­би под чужд флаг, наети от бъл­гар­с­ки опе­ра­тор, регис­т­ри­ран в РБ

10.5.3 Нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща посред­ни­чес­ка­та дей­ност при наема­не­то на моряци.

10.5.4 Нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща пра­во­мо­щи­я­та на ИА “Мор­с­ка адми­нис­т­ра­ция” и ней­ни­те реги­о­нал­ни структури.

10.5.5 Нор­ма­тив­на уред­ба, рег­ла­мен­ти­ра­ща соци­ал­но­то оси­гу­ря­ва­не на моря­ци­те и данъч­но­то обла­га­не на дохо­ди­те им от тру­до­ви правоотношения.

10.6. Изпол­з­ва­не на чуж­ди мор­с­ки зако­ни за изра­бот­ва­не на наци­о­на­лен мор­с­ки закон.
10.7. Актив­на наме­са в про­це­си­те на при­ва­ти­за­ция с цел запаз­ва­не на работ­ни­те мес­та и флага.

11. Про­ме­ня член­с­кия внос:

11.1 Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД :

- за всич­ки рабо­те­щи­те в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД – 0,75% от обла­га­ния до момен­та доход;

- за моря­ци­те пла­ва­щи на кора­би под не бъл­гар­с­ки флаг на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД допълнително:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро месеч­но по вре­ме на рейс;

- за офи­цер­с­ки със­тав – 12 евро месеч­но по вре­ме на рейс;

- за изпъл­ни­тел­с­ки със­тав 10 евро месеч­но по вре­ме на рейс;

- за каде­ти 5 евро месеч­но по вре­ме на рейс.

- за моря­ци­те пла­ва­щи на кора­би под не бъл­гар­с­ки флаг на Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД за вре­ме­то на пла­ва­не се връ­ща лево­вия член­с­ки внос;

- за всич­ки рабо­те­щи­те в Пара­ход­с­тво БМФ – ЕАД член­с­кия внос се удър­жа по ведомост.

11.2 Mоря­ци пла­ва­щи на чуж­ди кораби:

- за моря­ци­те пла­ва­щи на кора­би на „Арен­кийл”, член­с­кия внос се удър­жа по ведо­мост в след­ни­те размери:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 15 евро месеч­но по вре­ме на рейс;

- за офи­цер­с­ки със­тав – 12 евро месеч­но по вре­ме на рейс;

- за изпъл­ни­тел­с­ки със­тав и каде­ти 10 евро месеч­но по вре­ме на рейс.

- за моря­ци пла­ва­щи на чуж­ди кора­би от дру­ги фир­ми член­с­кия внос се пла­ща на ръка в след­ни­те размери:

- за капи­тан и гл. меха­ник – 180 лв. годишно;

- за офи­цер­с­ки със­тав – 140 лв. годишно;

- за изпъл­ни­тел­с­ки със­тав 100 лв. годишно;

- за каде­ти 60 лв. годишно.

0 Коментара

Отговори