Общо събрание на Моряшки професионален съюз ще се проведе на 29 април 2014

Упра­ви­тел­ни­ят съвет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свик­ва редов­но Общо съб­ра­ние на съю­за на 29 април 2014 г., в 9 часа, в зала № 525 на “Бъл­гар­с­ки мор­с­ки ква­ли­фи­ка­ци­о­нен цен­тър”, адрес гр. Вар­на, бул. “Васил Дру­мев” № 73, при след­ния дне­вен ред:

1. Отчет за дей­ност­та на съю­за за пери­о­да април 2013 г. — март 2014 г.;
2. Финан­сов отчет за пери­о­да април 2013 г. — март 2014 г.;
3. При­ема­не на бюджет на Моряш­ки про­фе­си­о­на­лен съюз за пери­о­да април 2014 г. – март 2015 г.;
4. Избор на Пред­се­да­тел и Зам. председател;
5. Попъл­ва­не със­та­ва на УС;
6. Изме­не­ние на устава;
7. При­ема­не на програма;
8. Разни.
При лип­са на кво­рум, на осно­ва­ние чл. 27 от ЗЮЛНЦ, съб­ра­ни­е­то ще се про­ве­де в същия ден, в 10 часа, на също­то мяс­то и при същия дне­вен ред.

За допъл­ни­тел­на инфор­ма­ция на телефони:
953 107; 953 106; 953 109.

или

www.seafarerstu-bg.com;
e‑mail: stunion@varna.net

Упра­ви­те­лен съвет

0 Коментара

Отговори