Author archive for Администратор

 • СЪОБЩЕНИЕ

  ОФИСЪТ НА МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ДО 29 МАРТ ВКЛЮЧИТЕЛНО. РИСУНКИ ЗА КОНКУРА “ДЕТСКО МОРЕ” ЩЕ СЕ...

  Read more
  0
  2
 • Предложение за работа

  За нуж­дите на Холан­д­ски кора­бо­соб­с­т­ве­ник, ПРОМАР ООД, търси кан­ди­дати с пра­вос­по­соб­ност и пре­ди­шен опит като A/B (за пред­по­чи­тане с...

  Read more
  0
  0
 • Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2020

  П О К А Н А Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно...

  Read more
  0
  26
 • Диря в морето 2020

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни организира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  5
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Read more
  0
  28
 • Моряшки професионален съюз на 30 години

  Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз на 30 години. Съз­да­ден 12.01.1990 г.

  Read more
  0
  4