Социални проекти

 • Тържествено награждаване Детско море 2019

  На 13.05.2019 г., поне­дел­ник, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Община Варна ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ване на…

  Read more
  0
  6
 • Диря в морето 2019

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  7
 • ДЕТСКО МОРЕ 2019

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ”...

  Read more
  0
  28
 • Един лош ден за пристанищния идиот

  Спе­ци­ална награда Прис­та­ни­щето живееше .На  шесто място това­реха домати за Русия. На чет­върто с цис­терни пре­ли­ваха на малък тан­кер...

  Read more
  0
  0
 • В ПРИСТАНИЩЕ

  Първа наг­рада Моря­ците на бака натег­наха пос­лед­ното носово въже. След като сва­лиха швар­то­вото от браш­пила на кнехта вто­рият помощник-капитан...

  Read more
  0
  0
 • Романтиката се изпари, обаче си обичам морето

  Трета наг­рада Това ми казва  глав­ният меха­ник Вла­ди­мир Стой­нов, потом­с­т­вен моряк. Дядо му е от пър­вите въз­пи­та­ници на Мор­с­кото...

  Read more
  0
  0