Социални проекти

 • Диря в морето 2018

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  2
 • ДЕТСКО МОРЕ 2018

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ”...

  Read more
  0
  1
 • Тържествено награждаване Детско море 2017

  На 16.05.2017 г. ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ване на наг­ра­дите за рисунки и лите­ра­турни творби в кон­курса “Дет­ско море”

  Read more
  0
  11
 • Диря в морето 2017

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изобразително…

  Read more
  0
  10
 • Сребърна съм — Ивелина Никова

  Пое­зия
  СПЕЦИАЛНА НАГРАДА — 2016

  Read more
  0
  0
 • ВАРНА — Теа Монева

  Пое­зия
  ТРЕТА НАГРАДА — 2016

  Read more
  0
  4