Конкурс „Диря в морето“

 • Диря в морето 2019

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  8
 • Един лош ден за пристанищния идиот

  Спе­ци­ална награда Прис­та­ни­щето живееше .На  шесто място това­реха домати за Русия. На чет­върто с цис­терни пре­ли­ваха на малък тан­кер...

  Read more
  0
  0
 • В ПРИСТАНИЩЕ

  Първа наг­рада Моря­ците на бака натег­наха пос­лед­ното носово въже. След като сва­лиха швар­то­вото от браш­пила на кнехта вто­рият помощник-капитан...

  Read more
  0
  0
 • Романтиката се изпари, обаче си обичам морето

  Трета наг­рада Това ми казва  глав­ният меха­ник Вла­ди­мир Стой­нов, потом­с­т­вен моряк. Дядо му е от пър­вите въз­пи­та­ници на Мор­с­кото...

  Read more
  0
  0
 • СЪДБАТА НА ГЕМИДЖИИТЕ

  Втора наг­рада Ставро вър­веше по пус­тите кал­дъ­ръ­ме­ните улички на хрис­ти­ян­с­ката махала във Варна. Наб­ли­жа­ваше пладне и всички се кри­еха...

  Read more
  0
  0
 • Нос Хорн

  Трета наг­рада   Тук– почти на края на земята, във една неви­дима черта, сре­щат се в прег­ръдка двама братя– Атлан­ти­кът ,...

  Read more
  0
  0