Конкурс „Диря в морето“

 • Пържените картофи

  Трета наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз в раз­дела “проза” получи раз­ка­зът на Росен Лодо­зов —...

  Read more
  0
  0
 • Моряк на бряг

  Първа наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз “проза” получи раз­ка­зът на Кра­си­мира Куба­ре­лова — “Моряк на...

  Read more
  0
  8
 • Женски работи

  Трета наг­рада в лите­ра­тур­ния кон­курс на Бъл­гар­с­кия моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз “проза” получи раз­ка­зът на Любен И. Любе­нов — “Жен­ски...

  Read more
  0
  0