Конкурс „Диря в морето“

 • Напред — към неизвестността!

  РУМЕН ТЪРЕВ Трета награда Нап­ред — към неиз­вес­т­ността! Нап­ред — срещу въл­ната ярос­тна! Забили пог­лед в без­п­ре­дел­ността на хори­зонта...

  Read more
  0
  0
 • Звездите

  ХРИСТО БОНДОКОВ Втора награда Звез­дите Вери­гата в клюза, с пос­лед­ния звън, крес­ли­вите чайки про­пъди - и кот­вата, дълго лишена...

  Read more
  0
  0
 • Жената на рибаря

  ИВЕЛИНА РАДИОНОВА Спе­ци­ална наг­рада на ДППИ Жената на рибаря Тя има сини очи, от небето по-сини и коси, дълги кол­кото очак­ване....

  Read more
  0
  0
 • О, нощем, само нощем, капитане…

  ПОЕЗИЯ НЕЛИ ПИГУЛЕВА, Първа награда … О, нощем, само нощем, капитане… Потъ­наха ли всич­ките ти кораби, с които раз­чер­та­ваше...

  Read more
  0
  0
 • Диря в морето 2019

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  9
 • Един лош ден за пристанищния идиот

  Спе­ци­ална награда Прис­та­ни­щето живееше .На  шесто място това­реха домати за Русия. На чет­върто с цис­терни пре­ли­ваха на малък тан­кер...

  Read more
  0
  0