Конкурс „Диря в морето“

 • Домъчня ми…

  Спе­ци­ална награда   Домъчня ми… Домъчня ми за душата ти, Балчик, среб­ро­лика кол­кото пар­ченце люспа.  Виж­дам те насън. Мълчиш,мълчиш… Само...

  Read more
  0
  0
 • МОРЕТО И ТИ

  Първа наг­рада Небе и бог, и дявол и измама, след нежен шепот, гро­хот и вълни. Мъгла от пръски фее­рична пяна, която...

  Read more
  0
  0
 • Диря в морето 2018

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  7
 • Диря в морето 2017

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изобразително…

  Read more
  0
  10
 • Сребърна съм — Ивелина Никова

  Пое­зия
  СПЕЦИАЛНА НАГРАДА — 2016

  Read more
  0
  0
 • ВАРНА — Теа Монева

  Пое­зия
  ТРЕТА НАГРАДА — 2016

  Read more
  0
  4