Новини

 • ДЕТСКО МОРЕ 2020 — Резултати

  Кон­кур­сът “Дет­ско море” 2020 прик­лючи. Инфор­ма­ция за вре­мето и начина на връчване…

  Read more
  0
  11
 • Удължава се срокът на Диря в морето 2020

  Кон­кур­сът “Диря в морето” не се отлага. Сро­кът се удъл­жава до 15 май 2020 г. Очак­ваме ви! Обя­вата може да...

  Read more
  0
  2
 • СЪОБЩЕНИЕ

  ОФИСЪТ НА МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ЩЕ БЪДЕ ЗАТВОРЕН ДО КРАЯ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. ПЛАНИРАНОТО ЗА 29 АПРИЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ...

  Read more
  0
  5
 • Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2020

  П О К А Н А Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз, на осно­ва­ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно...

  Read more
  0
  26
 • Диря в морето 2020

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни организира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  5
 • ДЕТСКО МОРЕ 2020

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДЕТЕТО...

  Read more
  0
  33