Новини

 • ДЕТСКО МОРЕ 2020 — Награди

  Гра­мо­тите и пода­ръ­ците на наг­ра­де­ните деца от кон­курса “Дет­ско море” …

  Read more
  0
  1
 • Честит Ден на моряка!

  Ува­жа­еми колеги, вие сте на първа линия на пан­де­ми­ята COVID-19 и игра­ете същес­т­вена роля за под­дър­жане на потока от...

  Read more
  0
  9
 • Диря в морето 2020 — резултати

  Кон­кур­сът “Диря в морето” 2020 прик­лючи. Про­то­ко­лът с наг­ра­де­ните учас­т­ници можете да про­че­тете тук. Тек­с­то­вете на наг­ра­де­ните раз­кази можете...

  Read more
  0
  1
 • Aлбум Детско море 21

  Готова е книж­ката — албум “Дет­ско море” 21 — 2020. Най-добрите кар­тини и съчи­не­ния на наг­ра­дени деца можете да видите...

  Read more
  0
  1
 • ПРАВА НА МОРЯЦИТЕ, ЖЕЛАЕЩИ СМЯНА

  През пос­лед­ните 3 месеца ITF и него­вите син­ди­кати рабо­тят неу­морно за нами­ране на реше­ния, които да помог­нат на моря­ците...

  Read more
  0
  0
 • Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2020

  Отло­же­ното Общо съб­ра­ние поради епи­де­ми­о­ло­гич­ните огра­ни­че­ния е пла­ни­рано да се про­веде на 22.07.2020. Пока­ната за общото съб­ра­ние е пуб­ли­ку­вана...

  Read more
  0
  0