Новини

 • Покана за Общо събрание на Моряшки Професионален Съюз 2018

  Упра­ви­тел­ният съвет на Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз свиква редовно Общо съб­ра­ние на съюза на 27 април 2018 г.

  Read more
  0
  2
 • Тържествено награждаване Детско море 2018

  На 17.05.2018 г., чет­вър­тък, от 17:00 часа в зала “Пле­нарна” на Община Варна ще бъде тър­жес­т­вото по връч­ване на…

  Read more
  0
  0
 • Диря в морето 2018

  Ини­ци­а­ти­вен коми­тет за чес­т­ване на Меж­ду­на­род­ния ден на моряка – 25 юни орга­ни­зира Наци­о­на­лен кон­курс за лите­ра­тура и изоб­ра­зи­телно...

  Read more
  0
  4
 • ДЕТСКО МОРЕ 2018

  МОРЯШКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ОРГАНИЗИРА ОТНОВО КОНКУРС ЗА ДЕТСКИ РИСУНКИ И ЛИТЕРАТУРНИ ТВОРБИ, ПОСВЕТЕНИ НА МОРЕТО, ПОД НАСЛОВ “ДЕТСКО МОРЕ”...

  Read more
  0
  2
 • Весели празници!

  Еки­път на Бъл­гар­ски Моряшки про­фе­си­о­на­лен съюз Ви поже­лава Весела Коледа и Щас­т­лива Нова Година!

  Read more
  0
  0
 • Честит Никулден, колеги!

  Скъпи колеги, Упра­ви­тел­ния съвет на МПС, ви поз­д­равя по слу­чай Никул­ден. Поже­ла­ваме Ви много здраве, сили и енер­гия и...

  Read more
  0
  1